Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

Attendo: Valberedningens förslag till Attendos årsstämma 2020

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2019 i Attendo AB utsåg en valberedning bestående av
följande ledamöter: Tomas Billing (representant för Nordstjernan),
Anssi Soila (representant för Pertti Karjalainen), Adam Gerge
(representant för Didner & Gerge Fonder) och Marianne Nilsson
(representant för Swedbank Robur Fonder), med Tomas Billing som
ordförande. Styrelsens ordförande Ulf Lundahl är adjungerad ledamot i
valberedningen, dock utan rösträtt. Ersättning till valberedningen
utgår ej.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2017 fastställd
instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att
arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Attendos
årsstämma 2020:

1.
i. val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets
styrelse,

ii. styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

iii. val av och arvode till revisor,
iv. val av ordförande vid årsstämma,
v. val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter
årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande
årsstämma, samt

vi. beslut om ändringar av instruktionen till valberedningen.
Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt däremellan haft
löpande kontakt. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en
redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning
som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär
att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en
sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Attendos
verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.
Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och
bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har intervjuat hela styrelsen och den sammantagna
utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl
fungerande med en god gruppdynamik. Styrelsens ordförande leder
arbetet med stort engagemang och skapar en öppen och konstruktiv
atmosfär på mötena.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning
mot bakgrund av bolagets situation och strategiska utmaningar.
Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god.
Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens
mångsidighet och bredd och valberedningen har därutöver beaktat att
det vore önskvärt att få in en person med erfarenhet av den finska
vård- och omsorgsmarknaden.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna
kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter
som styrelseledamöter i Attendo och valberedningen har därför bedömt
styrelseledamöternas uppdrag utanför Attendo och den tid som dessa
uppdrag kräver.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut
om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i
revisionsutskottet i syfte att förstå styrelsens och
revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i
revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och
beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna
styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl
avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt
bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar
varandra. Valberedningen anser även att den föreslagna styrelsen väl
balanserar valberedningens önskan att reflektera ägarstrukturen i
Attendo samtidigt som kontinuitet och könsfördelning beaktas.
Valberedningens förslag till styrelse innebär att oförändrat 33
procent av andelen årsstämmovalda ledamöter utgörs av kvinnor.
Ambitionen att verka för en jämnare könsfördelning kvarstår. Vidare
anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har
tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter
i Attendo.

Den nuvarande styrelseledamoten Anitra Steen har meddelat
valberedningen att hon inte är tillgänglig för omval.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas
oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har
valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna
styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Attendo och
bolagsledningen respektive Attendos större aktieägare:

· Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är
oberoende i förhållande till Attendo och dess bolagsledning.

· Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter
förutom Anssi Soila och Tobias Lönnevall är oberoende i förhållande
till Attendos större aktieägare. Anssi Soila är inte oberoende
eftersom han arbetar tillsammans med Pertti Karjalainen. Tobias
Lönnevall är inte oberoende eftersom han är anställd av Nordstjernan.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive
arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att
rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig
kompetens till styrelsen i Attendo. Valberedningen har jämfört
Attendos styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag
på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit
slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av
motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvodena för
styrelse- och utskottsarbete i linje med marknadspraxis och rimliga.

Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av
årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Ulf Lundahl (ledamot sedan 2014 och
ordförande sedan 2017), Catarina Fagerholm (ledamot sedan 2016),
Anssi Soila (ledamot sedan 2007), Alf Göransson (ledamot sedan 2018)
och Tobias Lönnevall (ledamot sedan 2016).

Valberedningen föreslår nyval av Suvi-Anne Siimes.

Valberedningen föreslår omval av Ulf Lundahl som styrelseordförande.

Suvi-Anne Siimes (född 1963) är verkställande direktör för Finnish
Pension Alliance TELA sedan 2011. Hon har haft flera ministerposter i
finska regeringen. Hon är numera vice styrelseordförande i Posti
Group Oyj och ledamot i AEIP (European Association of Paritarian
Institutions of Social Protection). Tidigare erfarenheter är bland
annat verkställande direktör för Pharma Industry Finland åren
2007-2011, styrelseordförande i Veikkaus Oy (2011-2016) och ledamot i
Yrjö Jahnsson Foundation (2008-2019). Hennes utbildning innefattar
bland annat en Licentiate of Political Science (Economics) och en
Master of Political Science (Economics) från Helsingfors universitet
(Finland). Hon äger 0 aktier i Attendo.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig
på Attendos webbplats,
https://www.attendo.com/bolagsstyrning/styrelsen/.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om
totalt 2 750 000 SEK, fördelat med 1 000 000 SEK till styrelsens
ordförande och 350 000 SEK till respektive övrig stämmovald
styrelseledamot, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de
styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens
revisionsutskott, om vardera 200 000 SEK till ordförande och 85 000
SEK till högst två ledamöter, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de
styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens
ersättningsutskott, om vardera 100 000 SEK till ordförande och 50 000
SEK till högst två ledamöter, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode inte längre ska utgå till
styrelseledamöter i styrelsens investeringsutskott eftersom styrelsen
har informerat valberedningen att investeringsutskottet kommer att
upphöra.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att Attendo ska ha en revisor utan
revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har
meddelat valberedningen att Patrik Adolfson avser att fortsätta som
huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ulf Lundahl utses
till ordförande vid årsstämman 2020.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Peter Hofvenstam
(representant för Nordstjernan), Anssi Soila (representant för Pertti
Karjalainen), Niklas Antman (representant för Incentive), Marianne
Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder), med Peter
Hofvenstam som ordförande. Ägarna som föreslås representeras i
valberedningen innehar cirka 43 procent av aktierna och rösterna i
Attendo.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att den på årsstämman 2017 fastställda
instruktionen för valberedningen ersätts av följande instruktion och
att följande instruktion ska gälla tills vidare.

Instruktion för valberedningen i Attendo AB (publ)

1. Valberedningens ledamöter

Valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter
nominerade av större aktieägare i Attendo. Ledamöterna väljs på
årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma.
Ordförande i valberedningen ska likaså utses vid årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Attendo och bolagsledningen. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara
ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska
vara oberoende i förhållande till den i Attendo röstmässigt största
aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Attendos
förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en
majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller
annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om
mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem
vara beroende i förhållande till Attendos större aktieägare.

2. Förändringar i...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.