Du är här

2018-03-12

Attendo: VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

Attendo AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 12 april 2018
klockan 17.00 i Danderyds gymnasium, Rinkebyvägen 4 i Danderyd.
Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 16.30 och
innan årsstämman inleds serveras kaffe och kaka.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 april 2018,

dels anmält sig till bolaget senast den 6 april 2018, på något av följande sätt:

· via hemsidan: www.attendo.com
· per telefon: 0771-24 64 00
· skriftligen på adress: Computershare AB "Attendo ABs årsstämma",

Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid
före årsstämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av
röstlängd för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman,
begära att vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB fredagen
den 6 april 2018. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god
tid före denna dag.

Ombud mm

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant
ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182
16 Danderyd. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Attendos
webbplats, www.attendo.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in
frågor i förväg kan göra det via brev till Computershare AB "Attendo
ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd eller via e-post till:
attendoboard@attendo.com.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och
revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och
revisionsberättelse.

8. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och
balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och
balansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Fastställande av:
a. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.
b. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.

12. Fastställande av:

a. Arvoden till styrelse.
b. Arvoden till revisor.

13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

17. Beslut om

ads. Antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2018.
adt. Förvärv och överlåtelse av egna aktier.
adu. Ingående av aktieswapavtal med tredje part

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

19. Val av ledamöter till valberedningen.

20. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,27 kronor per
aktie samt att måndag 16 april 2018 ska vara avstämningsdag för
erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs
försorg torsdagen den 19 april 2018.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen

Styrelsen föreslår att riktlinjer för lön och annan ersättning till
medlemmar av bolagets ledningsgrupp ska innebära att ersättningen ska
vara marknadsmässig för att säkerställa att Attendo kan attrahera och
behålla kompetenta ledare. Ersättning ska baseras på individens
position, ansvar och prestation. Den sammanlagda ersättningen till
koncernledningen består av fast lön, rörlig ersättning baserad på
årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentprogram och övriga
förmåner så som icke monetära förmåner samt pensioner och
försäkringar. Ersättningar inom Attendo ska vara konkurrenskraftiga
men inte marknadsledande.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets
aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya
ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra
avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana
förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Punkt 17 - Beslut om antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2018,
förvärv och överlåtelse av egna aktier samt ingående av
aktieswapavtal med tredje part

A. Beslut om antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2018

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett
långsiktigt aktiesparprogram (Attendo+ 2018). Styrelsen vill införa
ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa nyckelmedarbetare för
att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera
medarbetare, samt att uppmuntra till ett personligt långsiktigt
ägande i Attendo. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren
förvärvar och behåller Attendo-aktier ("Sparaktier") under hela
kvalifikationsperioden. För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren
rätt att, efter utgången av kvalifikationsperioden och beroende på
uppfyllelse av särskilda prestationskrav, erhålla tilldelning av
ytterligare Attendo-aktier ("Prestationsaktier"). Tilldelning av
Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt.

Förvärv av Sparaktier sker genom en kontant engångsinbetalning efter
lansering 2018, varefter aktieinvestering sker vid ett tillfälle så
snart det är praktiskt möjligt.

På basis av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av
prestationskrav med tillägg för nu gällande sociala avgifter kommer
upp till 885 000 Attendo-aktier att kunna överlåtas till deltagare i
Attendo+ 2018 samt, för den del sociala avgifter finansieras, på
Nasdaq Stockholm ("Börsen"). En förutsättning för att en deltagare
ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier, är att
deltagaren fortsätter att vara anställd i Attendo-koncernen under
hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning samt att
deltagaren, under denna period, har behållit samtliga sparaktier för
den kvalifikationsperiod som ännu inte avslutats.

Tilldelning av Prestationsaktier är beroende av utfallet av ett av
styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen av
Attendo-koncernens ackumulerade rörelseresultat (EBITA) under
perioden 2018-2020.

Under antagande av en investering vid en aktiekurs om 80 kr vid
investeringstillfället motsvarande det maximala investeringsbeloppet
för samtliga kategorier, att 50 procent av det maximala antalet
Prestationsaktier tilldelas och en årlig ökning av aktiekursen om 10
procent under kvalifikationsperioden, uppskattas den totala kostnaden
för Attendo+ 2018, inklusive sociala kostnader, till cirka 25 mkr
före skatt med beaktande av antagen personalomsättning. Vid
uppfyllande av prestationskraven till fullo och ingen
personalomsättning uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka
63 mkr före skatt Vidare tillkommer vissa kostnader avseende
administrationen av programmet. Dessa beräknas uppgå till högst 5 mkr
för hela löptiden.

B. Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av upp till
885 000 Attendo-aktier genom handel på Börsen för att möjliggöra
överlåtelse av egna aktier inom ramen för Attendo+ 2018 i enlighet
med nedan. Förvärv av Attendo-aktier på Börsen får endast ske till
ett pris inom det på Börsen, vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att överlåtelse
av upp till 885 000 Attendo-aktier under Attendo+ 2018 får ske i
enlighet med i programmet angivna villkor. Antalet beräknas på basis
av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav
med tillägg för nu gällande sociala avgifter. Attendo-aktier kan
överlåtas till deltagarna i Attendo+ 2018 och, till den del sociala
avgifter finansieras, på Börsen. Aktieöverlåtelse ska ske
vederlagsfritt till deltagare i Attendo+ 2018 vid den tidpunkt och på
de övriga villkor som deltagare i Attendo+ 2018 har rätt att
tilldelas aktier.

C. Beslut om ingående av aktieswapavtal med tredje part

Om punkten B (förslag om beslut om förvärv och överlåtelse av egna
aktier) inte biträds föreslår styrelsen att leverans av aktier i
Attendo+ 2018 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med
tredje part.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av
aktier i Attendo på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet
med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare.
Bemyndigandet får utnyttjas vid ett elle...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.