Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

Attendo: Välkommen till årsstämma i Attendo AB (publ)

Attendo AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 11 april 2019
klockan 17.00 på Restaurang Bra Mat, Vendevägen 89 i Danderyd.
Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 16.30 och
innan årsstämman inleds serveras kaffe och kaka.

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2019,

dels anmält sig till bolaget senast fredagen den 5 april 2019, på något av följande sätt:

· via hemsidan: www.attendo.com
· per telefon: 0771-24 64 00
· skriftligen på adress: Computershare AB "Attendo ABs årsstämma",

Box 610, 182 16 Danderyd.

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid
före årsstämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av
röstlängd för årsstämman. För information om hur dina personuppgifter
behandlas, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman,
begära att vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB fredagen
den 5 april 2019. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god
tid före denna dag.

Ombud mm
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant
ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Computershare AB "Attendo AB:s årsstämma" Box 610, 182
16 Danderyd. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Attendos
webbplats, www.attendo.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in
frågor i förväg kan göra det via brev till Computershare AB "Attendo
ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd eller via e-post till:
attendoboard@attendo.com.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och
revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och
revisionsberättelse.

8. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och
balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och
balansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Fastställande av:
A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.
B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av
årsstämman

12. Fastställande av:
A. Arvoden till styrelse.
B. Arvoden till revisor.

13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

17. Beslut om
A. Antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2019.
B. Förvärv och överlåtelse av egna aktier.
C. Ingående av aktieswapavtal med tredje part.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

19. Val av ledamöter till valberedningen.

20. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor per
aktie samt att måndag 15 april 2019 ska vara avstämningsdag för
erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs
försorg torsdagen den 18 april 2019.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen

Styrelsen föreslår att riktlinjer för lön och annan ersättning till
medlemmar av bolagets ledningsgrupp ska innebära att ersättningen ska
vara marknadsmässig för att säkerställa att Attendo kan attrahera och
behålla kompetenta ledare. Ersättning ska baseras på individens
position, ansvar och prestation. Den sammanlagda ersättningen till
koncernledningen består av fast lön, rörlig ersättning baserad på
årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentprogram och övriga
förmåner så som icke monetära förmåner samt pensioner och
försäkringar. Ersättningar inom Attendo ska vara konkurrenskraftiga
men inte marknadsledande.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets
aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya
ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra
avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana
förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Punkt 17 - Beslut om antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2019,
förvärv och överlåtelse av egna aktier samt ingående av
aktieswapavtal med tredje part

A. Beslut om antagande av aktiesparprogram, Attendo+ 2019
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett
långsiktigt aktiesparprogram (Attendo+ 2019). Styrelsen vill införa
ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa nyckelmedarbetare för
att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera
medarbetare, samt att uppmuntra till ett personligt långsiktigt
ägande i Attendo. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren
förvärvar och behåller Attendo-aktier ("Sparaktier") under hela
kvalifikationsperioden. För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren
rätt att, efter utgången av kvalifikationsperioden erhålla en halv
(1/2) Attendo-aktie (varje hel sådan aktie, en "Matchningsaktie") och
beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, erhålla
tilldelning av ytterligare Attendo-aktier ("Prestationsaktier").
Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier till deltagaren
ska ske vederlagsfritt.

Förvärv av Sparaktier sker efter lanseringen av Attendo+ 2019 genom
egen investering, vilken följs upp inom ramen för administrationen av
Attendo+ 2019.

På basis av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av
prestationskrav med tillägg för nu gällande sociala avgifter kommer
upp till 430 000 Attendo-aktier att kunna överlåtas till deltagare i
Attendo+ 2019 samt, för den del sociala avgifter finansieras, säljas
på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). En förutsättning för att en deltagare
ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier, är att
deltagaren fortsätter att vara anställd i Attendo-koncernen under
hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning samt att
deltagaren, under denna period, har behållit samtliga sparaktier för
den kvalifikationsperiod som ännu inte avslutats.

Tilldelning av Prestationsaktier är beroende av utfallet av ett av
styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen av
Attendo-koncernens ackumulerade rörelseresultat (EBITA) under
perioden 2019-2021.

Under antagande av en investering vid en aktiekurs om 65 kr vid
investeringstillfället motsvarande det maximala investeringsbeloppet
för samtliga kategorier, att 50 procent av det maximala antalet
Prestationsaktier tilldelas och en årlig ökning av aktiekursen om
cirka 20 procent under kvalifikationsperioden, uppskattas den totala
kostnaden för Attendo+ 2019, inklusive sociala kostnader, till cirka
14 mkr före skatt. Vid uppfyllande av prestationskraven till fullo
uppskattas motsvarande totala kostnad till cirka 25 mkr före skatt.
Vidare tillkommer vissa kostnader avseende administrationen av
programmet. Dessa kostnader beräknas vara begränsade.

B. Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av upp till
430 000 Attendo-aktier genom handel på Börsen för att möjliggöra
överlåtelse av egna aktier inom ramen för Attendo+ 2019 i enlighet
med nedan. Förvärv av Attendo-aktier på Börsen får endast ske till
ett pris inom det på Börsen, vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att överlåtelse
av upp till 430 000 Attendo-aktier under Attendo+ 2019 får ske i
enlighet med i programmet angivna villkor. Antalet beräknas på basis
av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav
med tillägg för nu gällande sociala avgifter. Attendo-aktier kan
överlåtas till deltagarna i Attendo+ 2019 och, till den del sociala
avgifter finansieras, på Börsen. Aktieöverlåtelse ska ske
vederlagsfritt till deltagare i Attendo+ 2019 vid den tidpunkt och på
de övriga villkor som deltagare i Attendo+ 2019 har rätt att
tilldelas aktier.

C. Beslut om ingående av aktieswapavtal med tredje part
Om punkten B (förslag om beslut om förvärv och överlåtelse av egna
aktier) inte biträds föreslår styrelsen att leverans av aktier i
Attendo+ 2019 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med
tredje part.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av
aktier i Attendo på eller utanför Nasdaq Stockholm ell...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.