Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Atvexa AB: Atvexa förvärvar ULNA förskolor i Norge, Sverige och Tyskland samt offentliggör styrelsens fullständiga för...

Atvexa AB (publ) ("Atvexa") har tecknat avtal om att förvärva 100
procent av aktierna i ULNA AS av ägarna och grundarna till
förskolekoncernen ULNA[1], med verksamhet i Norge, Sverige och
Tyskland.

Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis (eng. enterprise value)
uppgår till 220,2 MNOK (motsvarande cirka 233,4 MSEK). Inklusive
nettokassa uppgår köpeskillingen till 225,9 MNOK (motsvarande cirka
239,4 MSEK). Därutöver tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om
cirka 34,9 MNOK som utgår tidigast i mars 2021.
Tilläggsköpeskillingen är huvudsakligen beroende av
omsättningstillväxten i två nya förskolor samt av utvecklingen i den
tyska verksamheten.

ULNA, som bildades 2008, driver 20 förskolor i södra och östra Norge,
tio förskolor i västra Sverige och två förskolor i Stockholmsområdet
samt tre förskolor i norra Tyskland. De tre förskolorna i Tyskland
drivs utan vinstsyfte. Rullande tolv månader den 1 oktober 2017 till
och med den 30 september 2018 uppgick verksamheternas svenska och
norska omsättning sammantaget till 299,2 MNOK och sammanlagda
justerade rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, till 20,1 MNOK.
Omräknat till svenska kronor och baserat på Atvexas avslutade
räkenskapsperiod den 1 september 2017 till och med den 31 augusti
2018 skulle Atvexas omsättning under den aktuella perioden, inklusive
ULNAs omsättning och EBITDA rullande tolv månader, ha uppgått till
cirka 1 371 MSEK och justerad EBITDA till cirka 82 MSEK. För
räkenskapsåret 2018 förväntas ULNAs justerade EBITDA uppgå till cirka
24 MNOK.

ULNA-gruppen erbjuder en mängd olika förskolekoncept, bland annat med
inriktning på utomhusverksamhet, idrott, språk och Montessori. Totalt
omfattar verksamheterna 2 130 barn och 484 årsanställda, varav 1 060
barn och 244 anställda i Norge, 785 barn och 150 anställda i Sverige
samt 285 barn och 90 anställda i Tyskland. Verksamheterna, som är
Atvexas artonde varumärkesförvärv sedan starten 2009, kommer att
drivas vidare under varumärket ULNA.

Tillträde förväntas ske runt månadsskiftet januari/februari 2019.

Sara Karlin, styrelseordförande i Atvexa:
"Förvärvet av ULNA innebär att vi går från två till fem
tillväxtplattformar och att vi får en närvaro i spännande
förskolemarknader utanför Sverige. Då ULNAs verksamheter är
fokuserade i och runt Oslo, i norra Tyskland och då specifikt Hamburg
samt i västra Sverige kompletterar vi varandra väl geografiskt.
Verksamhetsmässigt står ULNA för precis den kvalitet, de värderingar
och det ledarskap vi vill ska ingå i Atvexa. ULNA har innevarande år
vuxit med cirka 16 procent genom förvärv och organiskt och blickar vi
framåt finns det en rad spännande utvecklingsmöjligheter som vi ser
fram emot att vara med om att realisera. Genom att stödja och
utveckla förskolorna utifrån deras olika pedagogiska inriktningar,
arbetssätt och lärandemiljöer bidrar ULNA på samma sätt som Atvexa
till att barnens behov tillmötesgås. Vi är stolta över att välkomna
ULNA till Atvexagruppen och vi ser med spänning fram emot vår
framtida gemensamma resa. Vi är även mycket glada över att ULNAs
grundare och ledare kommer att arbeta kvar tillsammans med oss."

Trond Ingvaldsen, verkställande direktör för ULNA Group:
"Atvexa har under lång tid visat att man har förmåga att ge
verksamheter frihet att utvecklas och utbyta erfarenheter och
kunskap. Det känns mycket spännande att få bli del av Atvexagruppens
tydliga värderingar med fokus på respektive verksamhets egenart och
pedagogik. Vi hoppas både kunna dela med oss till andra inom
Atvexagruppen och lära oss mycket av övriga verksamheter inom
gruppen."

Finansiering av förvärvet
Köpeskillingen avses finansieras genom aktieägarlån från befintliga
huvudägare i Atvexa[2] om totalt 5,0 MSEK, en apportemission av 446
960 B-aktier till teckningskursen 55,9 SEK per aktie, motsvarande
25,0 MSEK och resterande del genom banklån. Apportemissionen, som
kommer att medföra en utspädning av befintliga aktieägares innehav
med 3,9 procent av aktierna och 0,6 procent av rösterna, avses
genomföras med stöd av det föreslagna emissionsbemyndigande som
redogörs för nedan under rubriken "Fullständigt förslag till
emissionsbemyndigande avseende företagsförvärv". Förvärvet av ULNA är
villkorat av genomförandet av apportemissionen.

Fullständigt förslag till emissionsbemyndigande avseende
företagsförvärv

Atvexas styrelse har i kallelse till årsstämma den 17 januari 2019,
daterad den 6 december 2018, föreslagit att årsstämman fattar beslut
om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta
beslut om emission - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt -
av det antal aktier som kommer att framgå av styrelsens fullständiga
förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

Nedan framgår styrelsens fullständiga förslag till
emissionsbemyndigande.

Styrelsen föreslår att årsstämman den 17 januari 2019 beslutar att
godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om emission - med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt - av sammantaget det antal B-aktier vilka
motsvarar högst trettiofem (35) procent av det totala antalet
B-aktier i bolaget och högst cirka fjorton (14) procent av det totala
antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, eller av
konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier.

Styrelsen skall även äga rätt att fatta beslut i sådant fall då
tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med
kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för
registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Ett beslut av bolagsstämman är giltigt endast om det biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Genomförandet av apportemissionen i samband med förvärvet av ULNA
innebär att cirka 29 procent av emissionsbemyndigandet kommer att
utnyttjas. Resterande del av emissionsbemyndigandet ska kunna
användas till fortsatt förvärvstillväxt.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och KPMG Deal
Advisory har varit finansiella rådgivare till Atvexa i samband med
transaktionen. Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Advokatbyrån Sigeman
& Co, Advokatfirmaet Ræder och CMS har varit legala rådgivare till
Atvexa i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Atvexa AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 18.30 CET.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom
förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på
utbildningsmarknaden i Sverige och drivs av en stark övertygelse om
att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet
är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga
att utvecklas. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents
genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009.

I Atvexagruppen ingår 17 självständiga varumärken. Av dessa är 16
varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast
växande regioner. Därutöver finns Atvexa representerat i Skåne sedan
november 2017.

I dotterbolagen ingår totalt 77 förskolor, 21 skolor och en särskola.
Vi finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm,
Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala,
Österåker, Södertälje, Vellinge och Lund med cirka 2 300 medarbetare
och 10 200 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika
varumärken och har en stark position på sina lokala marknader. Atvexa
drivs av idén om att det ska finnas olika förskolor och skolor med
olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och
elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Om ULNA
För mer information om de olika verksamheterna som ingår i
ULNA-gruppen, se respektive hemsida:

ULNA I NORGE
http://ulna.no/

ULNA i Sverige
http://www.ulna.se
ULNA i Tyskland
http://www.ulna-kita.de

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/Alexandra.Svanberg/Downloads/Atvexa%20Pressmeddel...)
Trond Ingvaldsen och Geir Hartmann.

[2] Peter Weiderman genom Alteria Holding AB och Lars Brune genom
Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atvexa-ab/r/atvexa-forvarvar-ulna-forskolor-i-...
https://mb.cision.com/Main/16645/2706522/967804.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.