Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Atvexa AB: Delårsrapport 1 september 2018 - 28 februari 2019

Sammanfattning av det andra kvartalet 2018/2019

· Intäkterna steg med 30,2 procent till 354,4 MSEK (272,3).
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt
till 10 762 (8 832), en ökning med 21,9 procent.

· Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 12,4 MSEK (10,1).
Periodens rörelseresultat uppgick till 6,6 MSEK (1,0).

· Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 3,5 procent
(3,7). Periodens rörelsemarginal uppgick till 1,9 procent (0,4).

· Periodens resultat uppgick till 5,3 MSEK (1,5)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,9 MSEK
(9,8)

· Under perioden genomfördes ett varumärkesförvärv; ULNA AS samt ett
tilläggsförvärv Nisse Nyfiken AB

Sammanfattning av det första halvåret 2018/2019

· Intäkterna steg med 29,7 procent till 673,2 MSEK (519,1).
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt
till 10 349 (8 462), en ökning med 22,3 procent.

· Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 7,4 MSEK (6,5).
Periodens rörelseresultat uppgick till 1,6 MSEK (-2,5).

· Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 1,1 procent
(1,2). Periodens rörelsemarginal uppgick till 0,2 procent (-0,5).

· Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (-1,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,1 MSEK
(11,3)

· Under perioden genomfördes två varumärkesförvärv; Tornadoskolan AB
och ULNA AS samt fyra tilläggsförvärv; Järna Friskola AB, Skolhoppet
AB, Trilingua AB och Nisse Nyfiken AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Efter periodens slut genomfördes två tilläggsförvärv; Mosebacke
Förskola AB och Montessoriförskolan Björken AB samt ett
inkråmsförvärv av två förskolor i Vallentuna.

+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |2018/2019|2017/2018|2018/2019|2017/2018|2017/2018|
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |3 mån |3 mån |6 mån |6 mån |12 mån |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|(Belopp i MSEK) |dec-feb |dec-feb |sep-feb |sep-feb |sep-aug |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Intäkter | 354,4| 272,3| 673,2| 519,1| 1 053,7|
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Justerat | 12,4| 10,1| 7,4| 6,5| 56,7|
|rörelseresultat** | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Justerad | 3,5%| 3,7%| 1,1%| 1,2%| 5,4%|
|rörelsemarginal** | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Rörelseresultat | 6,6| 1,0| 1,6| -2,5| 45,8|
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Rörelsemarginal** | 1,9%| 0,4%| 0,2%| -0,5%| 4,3%|
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Periodens resultat | 5,3| 1,5| -0,8| -1,5| 36,3|
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Soliditet** | 35,6%| 50,1%| 35,6%| 50,1%| 59,1%|
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Antal barn och elever| 10 762| 8 832| 10 349| 8 462| 8 766|
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Resultat per aktie | 0,48| 0,14| -0,07| -0,14| 3,38|
|före utspädning | | | | | |
|(SEK)* | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Resultat per aktie | 0,48| 0,14| -0,07| -0,14| 3,38|
|efter utspädning | | | | | |
|(SEK)* | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Kassaflöde från den | 13,9| 9,8| 12,1| 11,3| 24,3|
|löpande verksamheten | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

*) Efter split av bolagets aktier 2017-11-10 från 139 929 till 10 074
888 aktier.

Resultat per aktie har räknats om retroaktivt till följd av detta.
**) Se nyckeltalsdefinitioner på sidorna 25-28

VD-ORD
I februari anslöt vi ULNAs 35 förskolor till Atvexagruppen. I och med
förvärvet av ULNA har vi etablerat oss internationellt i Tyskland och
Norge och vi har även fått en närvaro på den svenska västkusten. Vi
ser fram emot att utveckla Atvexa utifrån våra nya förutsättningar
och vi är glada över att ha med oss ULNAs grundare på den resan. I
Atvexagruppen kommer ULNA att organiseras som tre separata
dotterbolag - den tyska, norska och svenska verksamheten för sig -
där samtliga rapporterar direkt till Atvexa. ULNA blir på så sätt en
del av den decentraliserade organisation som är Atvexas signum.

Vi ser att antalet förskolor och skolor som söker nya ägare fortsätter
att vara stort och vi ser att Atvexa fortsatt ses som en attraktiv
ägare. Under det andra kvartalet och i mars välkomnade tre nya
förskolor i Stockholmsområdet och i april anslöt vi en
Montessoriverksamhet med förskola och skola i Skåne. I och med
verksamheten i Skåne stärker vi våra Montessorienheters möjligheter
till kompetens och erfarenhetsutbyte ytterligare. Vi välkomnar dessa
verksamheter, deras anställda och barn och elever till Atvexagruppen.

Den 15 februari slutförde vi en riktad nyemission om drygt 54 MSEK i
syfte att minska bolagets skuldsättning samt för att skapa utrymme
för ytterligare förvärv av fina förskole- och skolbolag.

Intäkterna för det första halvåret steg med 29,7 procent till drygt
673 miljoner kronor samtidigt som den justerade rörelsemarginalen
uppgick till 1,1 procent. Tillväxten förklaras huvudsakligen av
genomförda förvärv.

Under kvartalet fortsatte vi skapa värde genom våra återkommande
chefs- och nätverksmöten inom Atvexagruppen. Flera uppskattade
träffar för vd och vice vd har genomförts och i mars har vi även haft
två ämnesnätverk för medarbetare som fokuserat på aktuella frågor
kring "Nya råd gällande betyg och bedömning" samt "Utbildning och
undervisning i förskolan". I början av mars arrangerades Atvexas
Chefsdag där årets tema var "Förändring, utveckling och ständiga
förbättringar". Av cirka 80 deltagare var 9,1 (av 10) nöjda med dagen
och hela 9,3 ansåg att de fått med sig nya och relevanta kunskaper
till verksamheten.

Våra mötesplatser och nätverk skapar en stark gemenskap mellan våra
olika verksamheter och alla medarbetare, vilket stärker gruppen och
ökar stabiliteten. Vi ser bland annat återkommande exempel på hur
våra olika verksamheter snabbt hjälper varandra när en svårighet
uppstår och då delar med sig av såväl erfarenhet och kompetens. Det
är roligt att även delar av ledningen och medarbetare i ULNA hunnit
delta i de gemensamma aktiviteterna redan i detta tidiga skede.

Atvexa har blivit avsevärt större sedan noteringen på Nasdaq First
North den 13 december 2017. Det är i det perspektivet spännande att
Atvexa och dess styrelse beslutat att, beroende på bland annat
marknadsförutsättningar, verka för att påbörja förberedelser att söka
notering av Atvexas aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Vi ser fram emot att, tillsammans med våra starka ägare, på alla sätt
fortsätta bidra till att våra ledare, pedagoger och medarbetare får
bästa förutsättningar att bygga ännu bättre förskole- och
skolverksamheter till alla våra barn och ungdomar.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 26 april 2019

För styrelsen i Atvexa AB (publ)

Katarina Sjögren

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70

Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83

Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59

Kommande rapporteringstillfällen:
Delårsrapport för tredje kvartalet: 26 juli 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019: 30 oktober 2019

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46
8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 8.00 CEST

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/atvexa-ab/r/delarsrapport-1-september-2018---...
https://mb.cision.com/Main/16645/2797443/1032354.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.