Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Atvexa AB: Kommuniké från årsstämma i Atvexa AB (publ)

AB (publ) ("Atvexa") höll under torsdagen den 17 januari 2019 sin
årsstämma där följande huvudsakliga beslut fattades. Fullständigt
protokoll finns tillgängligt på Atvexas hemsida (www.atvexa.com).

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt
vinstdisposition

Vid stämman beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna
balans- och resultaträkningarna samt koncernbalans- och
resultaträkningarna. Dessutom godkändes styrelsens förslag att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Beslut om ansvarsfrihet
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelseledamöter och revisorer
Beslöts att bolaget ska ha sex ordinarie styrelseledamöter och inga
suppleanter från dess att samtliga valda ledamöter har tillträtt
intill slutet av nästa årsstämma. För det fall förvärvet av ULNA AS
inte fullbordas ska styrelsen bestå av fem ordinarie ledamöter och
inga suppleanter. Beslöts därefter att Sara Karlin, Lars Brune,
Cecilia Daun Wennborg, Angelica Hedin och Peter Weiderman omväljs som
bolagets styrelseledamöter. Sara Karlin valdes av stämman till
styrelsens ordförande.

Beslöts att göra nyval av Trond Ingvaldsen som styrelseledamot. Trond
Ingvaldsens tillträde beslöts vara villkorat av, och kommer att ske
först efter, Atvexas fullbordande av förvärvet av ULNA AS.

Till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma
valdes revisionsbolaget Deloitte AB.

Arvode till styrelse och revisor
Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 61 500 kronor per
styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att
ytterligare arvode om 61 500 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande och de ledamöter som deltar i utskottsarbete.

Beslöts vidare att bolagets revisor ska ersättas enligt godkänd
räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som styrelsen föreslagit i kallelsen till
årsstämman.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om emission - med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt - av sammantaget det antal B-aktier vilka motsvarar
högst trettiofem (35) procent av det totala antalet B-aktier i
bolaget och högst cirka fjorton (14) procent av det totala antalet
aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, eller av
konvertibler utbytbara till ifrågavarande antal B-aktier.
Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut i sådant
fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller
med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet avser
företagsförvärv. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig
erforderliga för registrering vid Bolagsverket eller på grund av
andra formella krav.

För mer information, vänligen kontakta:
Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 17 januari 2019, klockan 14.15 (CET).

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83
00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom
förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på
utbildningsmarknaden i Sverige och drivs av en stark övertygelse om
att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet
är viktiga för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga
att utvecklas. Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents
genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009.
I Atvexagruppen ingår 17 självständiga varumärken. Av dessa är 16
varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast
växande regioner. Därutöver finns Atvexa representerat i Skåne sedan
november 2017.

I dotterbolagen ingår totalt 77 förskolor, 21 skolor och en särskola.
Vi finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm,
Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala,
Österåker, Södertälje, Vellinge och Lund med cirka 2 300 medarbetare
och 10 200 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika
varumärken och har en stark position på sina lokala marknader. Atvexa
drivs av idén om att det ska finnas olika förskolor och skolor med
olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och
elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atvexa-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-atvexa-...
https://mb.cision.com/Main/16645/2720753/978283.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.