Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-12

Atvexa AB: Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER
DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

DNB Markets har meddelat Atvexa AB (publ) ("Atvexa" eller "Bolaget")
och Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars Brune
direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och
rösterna, att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och
att stabiliseringsperioden avslutats.

I samband med erbjudandet att förvärva B-aktier i Atvexa och
noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North ("Erbjudandet")
utfärdade Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag en option till
DNB Markets att förvärva upp till 136 000 befintliga B-aktier i
Atvexa ("Övertilldelningsoptionen"), för utnyttjande helt eller
delvis under 30 dagar från första dag för handel i Atvexas B-aktier
på Nasdaq First North.

DNB Markets har idag, i sin roll som stabiliseringsagent, utnyttjat
Övertilldelningsoptionen till fullo.

Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen innebär att Svenska
Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag äger 3 805 496 aktier (3 241 496
A-aktier och 564 000 B-aktier i Atvexa), motsvarande cirka 35,0
procent respektive 47,6 procent av det totala antalet aktier
respektive röster i Bolaget.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet,
och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har DNB Markets, som
stabiliseringsagent, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Förklarande beskrivning

En övertilldelningsoption innebär att en eller flera av huvudägarna i
ett bolag i samband med en notering, om efterfrågan på aktier är
stor, kan sälja fler aktier än det ursprungliga erbjudandet. I det
här fallet innebar Övertilldelningsoptionen att en av huvudägarna i
Bolaget, Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars
Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och
rösterna, i linje med vad som redogörs för i prospektet daterat 29
november 2017, har sålt 136 000 befintliga B-aktier.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering
praktiskt möjlig under de första 30 dagarna efter noteringen av
Atvexas B-aktier. Eftersom kursutvecklingen varit positiv och stabil
har ingen kursstabilisering behövts och DNB Markets har idag beslutat
att avsluta stabiliseringsperioden.

Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen har ingen påverkan för övriga
befintliga aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Atvexa AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 17:30 CET.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna
kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna
kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i
de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och
riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt
som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare
som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett
prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör"
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atvexa-ab/r/utnyttjande-av-overtilldelningsopt...
http://mb.cision.com/Main/16645/2430494/776914.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.