Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-27

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB (publ.) ger produktionsprognos för 2020

Auriant Mining AB (publ.) meddelar att produktionsprognosen för år 2020 är
900 - 940 kg guld.
Den nya CIL-anläggningen kommer att matas med malm från Pravoberezhniy
fyndigheten som har varit i produktion under hela 2019. CIL-anläggningen
har en årlig kapacitet på 350 000 - 380 000 ton.

Produktionsupptrappningen av CIL-anläggningen har gått enligt plan och i
slutet av december 2019 hade man uppnått planerad kapacitet på 50 ton i
timmen.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North
Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se

 eller besök www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 14.15 den 27 december 2019.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (?AUR?) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ?forward looking statements? om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ?kan komma?, ?avser?,
?planerar?, ?förväntar?, ?uppskattar?, ?tror?, ?bedömer?, ?prognostiserar?
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ?going concern?, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta
pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta
pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i
övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta
emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som
är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd
eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon
motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i
Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga

* Press release_production forecast 2020_SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.