Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB (publ) publicerar en uppdatering om Rosprirodnadzors inspektion av LLC Tardan Golds gr...

Bolaget tillkännagav 20 augusti 2019 resultatet av en inspektion utförd
från 17 juli till 13 augusti 2019 av den ryska tillståndsmyndigheten
Naturskyddsinspektionen (Rosprirodnadzor) av företagets dotterbolag LLC
Tardan Gold ("dotterbolag? eller ?Tardan Gold?). Bolaget ger nu en
uppdatering av status:

* Bolaget har meddelat Rosprirodnadzor att det bestrider  några av
resultaten och Tardan Gold har nu tagit dessa till domstol.
* Dotterbolaget har rättat till flera av överträdelserna och arbetar
med att korrigera de återstående frågorna.
* Rosnedra (Ryska Centrala Myndigheten för Naturresurser) har nu sett
igenom dokumenten som inlämnats av Rosprirodnadzor och av Tardan Gold
och har gjort de beslut som sammanfattas nedan:
1. Rosnedra konstaterar att  resultaten beträffande gruvrättigheter KZL
00367 BR inte kräver några ytterligare åtgärder av Rosnedra. Detta
bekräftar Bolagets ursprungliga bedömning att dotterbolaget inte
begått några allvarliga överträdelser. Denna licens täcker det Större
Tardan området inklusive Pravoberezhny-fyndigheten där nu pågår
gruvdrift som kommer att leverera malm till den nya CIL-anläggningen.
Bolaget är nöjd med detta resultat.
2. Rosnedra har gett Tardan Gold 12 månader att korrigera
överträdelserna beträffande den andra gruvrättigheten KZL 00322 BR
som avser Tardan-fyndigheten. Om dotterbolaget inte korrigerar det
som påpekats  kommer Rosnedra att fortsätta sina överväganden och kan
möjligen säga upp licensen. Bolaget är dock säker på att inga
överträdelser kan bevisas ha skett eller så kommer de att åtgärdas
inom den fastställda tidsfristen. För närvarande finns det inga
begränsningar för gruvdrift i enlighet med licensen.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se

 eller besök www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 12:10 den 8 november 2019.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (?AUR?) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ?forward looking statements? om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ?kan komma?, ?avser?,
?planerar?, ?förväntar?, ?uppskattar?, ?tror?, ?bedömer?, ?prognostiserar?
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ?going concern?, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Bilaga

* Press-release_Update on Tardan subsoil use licenses_November 2019_SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.