Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-23

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 12 månader 2017

Auriants verksamhetsuppdatering reflekterar planerad verksamhet före
byggandet av nya processer

Guldproduktionen har hållits tillbaka för att utnyttja nya processer:

* Totalt guldproduktion i 2017 inklusive produktion av
gravitationsanläggningen var i linje med den senaste prognosen
publicerad den 20 oktober 2017 av 809,4 kg (26 023 oz), vilket
innehöll 761,7 kg (24 487 oz) från Tardan och 47,8 kg (1 536 oz) från
Solcocon - Detta är en minskning av 25% årligen (1 078 kg; (34 669
oz)) reflekterad den planerade aktiviteten i väntan på slutförandet
CIL-anläggningen.
* Gravitationsanläggningen vid Tardan producerade 40,4 kg (1 298 oz) av
guld, jämfört med 144,8 kg (4 657 oz) i 2016.
Lakningsanläggningsproduktion vid Tardan minskade med 23% till 721,3
kg (23 189 oz), jämfört med 933,5 kg (30 012 oz) i 2016.
* Guldhalten i 2017 var i linje med minplanen – 2,36 g/t, (2016 - 4,04
g/t).
* Alluvialproduktion vid Solcocon återupptogs i 2017 och uppgick till
47,8 kg (1 536 oz) av guld. Bolaget förväntar att alluvialproduktion
2018 ökar till 150 kg.

Prospektering fortsätter med ett bra resultat:

* Prospekteringsprogrammet vid Solcocon fortsatte under 2017; 4 100
meter kärnborrning och 26 000 kubikmeter grävningar gjordes, 4 800
prov tagits. Bedömningen av prospekteringsresultaten genomförs för
närvarande och ett tillkännagivande kommer att göras i första
kvartalet 2018.

Byggandet av CIL-anläggningen vid Tardan är i full gång:

* Gruvverksamheten vid Tardan upphör under de första 6 månaderna 2018
som tidigare meddelats och kommer att återupptas i juli 2018.
Produktionsprognos 2018 för Tardan är 360 kg.
* Byggandet av CIL-anläggningen vid Tardan är i full gång. Den
viktigaste tekniska utrustningen beställdes och förskottsbetalningar
gjordes.
* Byggandet av Tardan CIL-anläggningen kommer att fortsätta under 2018
md lanseringen riktad till början av 2019.

Auriant förbereder för en teckning av Teckningsoptioner för att höja med
8,5   miljoner USD

* Totalt antal emissioner - 57 miljoner Teckningsoptioner för att
teckna varje en aktie i Bolaget.
* Teckningskurs - 2,50-3,50 SEK per aktie.
* Utnyttjande av 52% av teckningsrätter bytas ut för minskning av
aktieägarnas skuld.
* Avkastning från teckning av Teckningsoptioner kommer att bidra till
finansieringen av Tardan CIL-anläggningen och en undersökning vid
Kara-Beldyr - med följande produktion av milstolpar - Tardan
CIL-anläggningen (första produktionen under första kvartalet 2019)
och Kara-Beldyr (första produktionen år 2021).
* Bolaget kommer att presentera för investerare i Stockholm London,
Moskva och Kapstaden under februari och mars 2018.
* Sedan mitten av 2017 har en ledande investerare i Stockholm, Per
Åhlgren, byggt upp ett aktieinnehav på cirka 14,5% i Bolagets utgivna
aktiekapital och stöder framtidsutsikterna.  

 

Produktion

Produktionsenhet 12 månader 2017 12 månader 2016 Avvikelse
  kg oz kg oz kg oz %
Malmbaserad              
Tardan (lakning) 723,1 23 189 933,5 30 012 (212) (6 823)
-23%
Tardan (gravitational) 40,4 1 298 144,8 4 657 (104) (3 359)
-72%
Alluvial              
Solcocon 47,8 1 536 - - 47,8 1 536 100%
Total guldproduktion 809,4 26 023 1 078,3 34 669 (268,9) (8
646) -25%

Tardan

    12 månader 2017 12 månader 2016 Avvikelse
Brytning          
Gråbergsproduktion 000 m3 2 345 3 085 (740) -24%
Bruten malm 000 ton 394 418 (24) -6%
Snitthalt g/t 2,36 4,04 (1,68) -42%
Höglakning          
Krossing          
Malm 000 ton 369 322 47 -15%
Halt g/t 2,02 3,22 (1,20) -37%
Slagg 000 ton 85 63 22 34%
Halt g/t 3,34 4,83 (1,49) -31%
Guld i malmen och gruvavfall staplade kg 1 027 1 342 (315) -23%
Guldproduktion kg 721,3 933,5 (212) -23%
Gravitation          
Kapasitet 000 ton 41 77 (36) -47%
  Snitthalt g/t 4,81 7,48 (2,67) -36%
Utbyte % 21% 25% -4% -17%
Guldproduktion kg* 40,4 144,8 (104) -72%
           
Lager per 31 december          
  Malm 000 ton - 23 (23) -100%
 Halt g/t - 3,28 (3,28) -100%
  Slagg 000 ton - 31 (31) -100%
 Halt g/t - 4,91 (4,91) -100%

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på
www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant,
för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:00 den 23 januari 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar”
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/75de5ea9-8b78-40c6-af42...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.