Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB (publ.) Uppdatering om CIL-finansiering och fördelning av intäkter från utnyttjande ...

I september 2017 genomförde Bolaget en företrädesemission som resulterade i
att Bolaget tillfördes cirka 67,9 MSEK före transaktionskostnader.
Intäkterna från företrädesemissionen användes för att uppgradera Bolagets
produktionsanläggningar vid Tardan och den första etappen av
Carbon-In-Leach (CIL) -anläggningen vid Tardan. Såsom angivits vid den
tiden gjordes investeringen för att öka återvinningen av guld från malm och
öka gruvans livslängd, lönsamhet och framtida kassaflöden från detta
projekt.

Sedan början av 2018 har Bolaget försökt optimera sina övergripande
finansieringsarrangemang för Tardan- och Kara-Beldyr-projekt. För att
slutföra CIL-anläggningen vid Tardan har Bolaget inlett förhandlingar med
leverantörer av skuldfinansiering och har nu fått avtalets väsentligaste
delar från sin huvudsakliga bankfinansieringsleverantör, VTB, att utöka
lånet med ytterligare 6,5 MUSD i upp till 6 år, vilket kommer att täcka
alla resterande investeringar som krävs för att slutföra CIL-byggandet inom
den planerade tidsplanen för första produktion under första kvartalet 2019.

Parallellt är Bolaget också i ett framskridet stadium av förhandlingar med
leasingföretag som ger en skälig anledning att tro att Bolaget kommer att
få leasingfinansiering för Tier 1-utrustning - kvarnar, radiellt
förtjockningsmedel, cisterner och pressfilter - om totalt cirka 3,2 MUSD.

Med utgångspunkt i att ovannämnda skuld- och leasingfinansiering kommer att
täcka alla finansieringsbehov för CIL-byggnaden vid Tardan, avser Bolaget,
med förbehåll för slutförandet av dessa arrangemang att avsätta alla
inbetalningar från utövande av Teckningsoptioner i mars 2018 (utom
konvertering av aktieägarlån) till ingenjörstekniska studierna och
utformningen av Kara-Beldyr-projektet, som syftar till att slutföra denna
fas av arbetet med detta projekt enligt den ursprungliga tidsplanen för
tredje kvartalet 2019.

Sergey Ustimenko, verkställande direktör, kommenterar: "Vi har arbetat hårt
de senaste månaderna för att bredda våra finansieringsmöjligheter för
utvecklingen av Bolagets tillgångar och vi har nöjet att rapportera de
framsteg som hittills gjorts. Utövning av Teckningsoptioner i mars 2018
markerar den sista etappen av finansieringen som lanserades i augusti 2017,
vilket har gett en stabil grund för att fortsätta med vår strategi för att
ta tillvara värdet för Bolagets tillgångar."

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på
www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant,
för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:00 den 16 mars 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar”
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Pdf_Press release - CIL debt financing - March 2018 - v2_SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.