Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB (publ.) Uppdatering om Rosprirodnadzors inspektion av LLC Tardan Gold

Bolagets dotterbolag LLC Tardan Gold har mottagit en rapport där resultaten
av en inspektionen utförd av den ryska tillståndsmyndigheten
Naturskyddsinspektionen (Rosprirodnadzor) mellan den 17 juli och den 13
augusti 2019 presenteras. Rosprirodnadzor har kommit fram till att LLC
Tardan Gold («bolaget») har brutit mot flera villkor i sina gruvrättigheter
och får tid fram till den 13 februari 2020 för att korrigera
överträdelserna.

 Rosprirodnadzor publicerade ett tillkännagivande på sin hemsida innan
bolaget fått den officiella rapporten. Tillkännagivandet innehåller några
faktafel, till exempel att inspektionen visar att bolagets inte fullgör
sina sociala skyldigheter. Inspektionen gällde faktiskt inte bolagets
följsamhet av sina sociala skyldigheter och den officiella rapporten som
bolaget mottagit innehåller inga resultat avseende detta. Rosprirodnadzors
meddelande påstår även felaktigt att bolagets projekt ingår i registret
över regionala investeringsprojekt.

Bolaget anser att Rosprirodnadzors slutsats om att projektdokumentation för
guldbrytning på Tardan-fyndigheten och för vattenanvändning inte är
korrekta. Bolaget har korrekt projektdokumentation samt alla tillstånd som
erfordras och kommer att lämna kommentarer till Rosprirodnadzor för att
klargöra situationen.  Bolaget kommer att fortsätta granska rapporten och
besluta om åtgärder som ska vidtas beträffande resultaten framförda i
rapporten.

 I tillkännagivandet som publicerats av Rosprirodnadzor anges även att
inspektionsrapporten har överlämnas till Rosnedra (Ryska Centrala
Myndigheten för Naturresurser) med rekommendationen att överväga en förtida
uppsägning av gruvrättigheterna som innehas av LLC Tardan Gold. Bolaget har
inte fått några officiella handlingar angående detta. Under alla
omständigheter är Bolaget övertygad om att LLC Tardan Gold inte har begått
 överträdelser som kan medföra en förtida uppsägning av gruvrättigheterna
och det finns inga lagliga skäl för en sådan åtgärd.

 Inspektionen avser inte den pågående byggandet av CIL-anläggningen och
inga slutsatser beträffande detta har presenterats.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se

 eller besök www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 11:30 den 20 augusti 2019.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (?AUR?) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ?forward looking statements? om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ?kan komma?, ?avser?,
?planerar?, ?förväntar?, ?uppskattar?, ?tror?, ?bedömer?, ?prognostiserar?
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ?going concern?, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Bilaga

* H1 2019 Update on Inspection_SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.