Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB (publ.) verksamhetsuppdatering för 12 månader 2019

Produktion och gruvverksamheten vid Tardan

Pravoberezhniy-fyndigheten var Bolagets främsta källa för malm under 2019.
Jordavrymningen uppgick totalt till 982 km3. Mängden bruten malm uppgick
till 473 kt med en genomsnittlig guldhalt på 2,42 g/t (den totala mängden
guld i malmen var 1 144 kg). Under 2020 fortsätter Bolaget gruvdriften vid
Pravoberezhniy-fyndigheten. För att säkra tillgången på malm under åren
2021 0ch 2022 från malmzonerna #3 och #26 vid Tardan-fyndigheten kommer
Bolaget också att utföra jordavrymningsarbeten på dessa malmzoner under
2020.

Den totala guldproduktionen under 12 månader 2019 var 635 kg (20 407 oz),
en ökning med 81% jämfört med 350 kg (11 267 oz) under 12 månader 2018.
Lagring på lakningsanläggningen uppgick till 334 kt med en genomsnittlig
guldhalt på 2,08 g/t. Malmbearbetningen i CIL-anläggningen startade i
november och uppgick till 38 kt med en genomsnittlig guldhalt på 3,94 g/t.
Lakning på hög avbröts i slutet av december.

Produktion vid Solcocon

I maj 2019 återupptogs den alluviala produktionen vid Solcocon. Denna
produktion är 100 % outsourcad. Under 2018 anlitade Bolaget två
entreprenörer som arbetade på två olika guldförande vaskavlagringsområden
 inom Solcocon. Samma entreprenörer kommer att fortsätta att arbeta under
2019.

Under 2019 producerade Bolaget 54 kg (1 730 oz) alluvialt guld jämfört med
73 kg (2 337 oz) under det föregående året.

Produktionsupptrappning av CIL-anläggningen  vid Tardan

Produktionsupptrappningen av den nybyggda CIL-anläggningen förväntades ta
2,5 månader från uppstarten. Den 18 november började man mata
CIL-anläggningen med malm av hög kvalitet och anläggningen förväntas uppnå
fullproduktion i slutet av januari 2020.

Under produktionsupptrappningen har Bolaget följt med och utvärderat
driften av utrustningen i anläggningen, utvecklingen av de kemiska
processerna, anläggnings personalens arbete, material och
energiförbrukningen, guldhalterna i alla steg i processen, inkludernade den
slutliga halten i anrikningssanden. Bolaget har gjort förändringar till
lakningstankarna baserat på resultaten från dessa utvärderingar för att
förbättra malmoxideringen och säkerställa ett stabilt bearbetningsresultat.

Som ett resultat av detta arbete uppnådde anläggningen i slutet av december
en kontinuerlig bearbetningskapacitet på 50 ton per arbetstimme och
projicerade guldåtervinning.
Bolaget förväntar sig att bearbeta 31 kt malm i januari och kommer
fortsätta att leverera malm av hög kvalitet till CIL-fabriken. Under de
sista tio dagarna i januari 2020 kommer man att börja blanda malm av både
hög och låg kvalitet för att säkerställa en stabil övergång till
genomsnittliga halter för hela året. I januari förväntas produktionen uppgå
till 115 kg guld.

Ökning av elkraftförsörjningen

Under produktionsupptrappningen ehar det visat sig att CIL-anläggningen har
bättre energieffektivitet per ton bearbetad malm än hade planerat.

I december 2019 tecknade Bolaget ett nytt energiavtal, som ökar elkraften
som tilldelas CIL-anläggningen vid Tardan via en nybyggd 35kV
elkraftledning från 2,0 MWt kapacitet till 2,5 MWt kapacitet. Tack vare den
ökade elkraftförsörjningen och bättre än förväntad energieffektivitet kan
man minimera användningen av dieselgeneratorer eller att helt upphöra deras
användning.

Production

Produktionsenhet 12 månader 2019 12 månader 2018 Avvikelse
  kg oz kg oz kg oz %
Malmbaserad              
Tardan (lakning) 525 16 867  350  11 267  174  5 600  50%
Tardan (CIL) 110  3 540  0,0  0  110  3 540  100%
Alluvial              
Solcocon 54  1 730  73  2 337  (19)  (608)  -26%
Total guldproduktion 689  22 137  423  13 604  265  8 532  63%

Tardan

  enhet 12m 2019 12m 2018 Avvikelse
Brytning          
Gråbergsproduktion 000 m3 982  358  625  175%
  Bruten malm 000 tonnes 473  219  254  116%
  Snithalt g/t 2,42  2,58  (0,16)  -6%
Höglakning          
Malm 000 tonnes 334  214  120  56%
Halt g/t 2,08  2,59  (0,51)  -20%
  Guld i malmen och gruvavfall staplade kg 694  554  140  25%
Guld producerad HL kg 525  350  174  50%
CIL          
Ore processing 000 tonnes 38  - - -
Grade g/t 3,94  - - -
Gold in ore kg 151  - - -
Gold produced CIL kg 110  - - -
Guldproduktion kg 635  350  284  81%
Lager per den 31 december          
Malm 000 tonnes 108  5  103  2055%
Halt g/t 2,90  2,29  0,61  27%

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på
www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant,
för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se

eller besök www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 9:00 den 20 januari 2020.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (?AUR?) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ?forward looking statements? om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ?kan komma?, ?avser?,
?planerar?, ?förväntar?, ?uppskattar?, ?tror?, ?bedömer?, ?prognostiserar?
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ?going concern?, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta
pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta
pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i
övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta
emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som
är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd
eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon
motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i
Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga

* Q4_2019_Press release (Operational)_SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.