Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB (publ.) verksamhetsuppdatering för 3 månader 2019

Produktion vid Tardan

Under det första kvartalet 2019 Bolagets verksamhet var främst inriktad på
avrymningsarbeten för att säkra tillgången till malm framöver.
Arbetsvolymen för avrymningen uppgick till 274,3 km3. Gruvverksamheten
genomfördes på Pravoberezhniy-fyndigheten som kommer att bli den främsta
källan av malm i 2019.
Den totala guldroduktionen under det första kvartalet 2019 var 86,2 kg
(2 773 oz), en ökning med 22% jämfört med 70,6 kg (2 270 oz) under det
första kvartalet 2018. Volymen för den brutna malmen uppgick till 28,3 kt
med genomsnittlig guldhalt på 2,48 g/t. Krossing på lakningsanläggningen
uppgick till 33,4 kt med genomsnittlig guldhalt på 2,45 g/t.
Under det första kvartalet 2018 utfördes ingen malmbrytning efter ett
beslut att tillfälligt avbryta gruvverksamheten vid Tardan från januari
2018 till det andra halvåret 2018 för att maximera långsiktigt värde för
aktieägarna. I enlighet med plan återupptog Bolaget gruvverksamheten vid
Tardan i juli 2018.

Produktion vid Solcocon

Produktion av alluvialguld är säsongsmässigt, vanligtvis från juni till
oktober. Under det första kvartalet utfördes ingen gruvverksamhet. Vi
förväntar oss att alluvialgruvbrytning kommer att starta om i juni 2019.
Denna produktion kommer att bli 100% outsourced. Under 2018 engagerar
Bolaget två entreprenörer som arbetar på två siter och samma entreprenörer
kommer att fortsätta att arbeta i 2019.

CIL-konstruktion vid Tardan

Bolaget har gjort betydande framsteg mot slutförandet av konstruktion av
CIL-anläggningen. Hittills betongarbeten är slutförda, stomme av
huvudbyggnaden är klar, väggar och tak är 90% färdiga,
högspänningsledningen är klar, byggandet av stödbyggnaderna (lager och
värmestation) är slutfört och untrusting installerats. Dessutom har
installerats tung utrustning, inklusive mills, filtreringstankar och radial
thickener installerades; kranar har installerats och är i drift.

Bolaget nu kommit således till slutskedet av konstruktionen:
inredningsarbeten; installering av kapacitiv utrustning, pumpar, bunkrar
och transportbandar; rördelar för sammankopplingen av de installerade
utrustningen och röranslutningen til den befintliga hydrometallurgiska
workshop, anslutning av utrustning till starkströmsluftledningar.

Som tidigare meddelats fortsätter ledningen att vara övertygad att börja
produktion på den nya CIL-anläggningen i slutet av augusti 2019.

Produktion

Produktionsenhet 3 månader 2019 3 månader 2018 Avvikelse
  kg oz kg oz kg oz %
Malmbaserad              
  Tardan (lakning) 86,2 2 773 70,6 2 270 16 503 22%
Alluvial              
  Solcocon 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0%
Total guldproduktion 86,2 2 773 70,6 2 270 16 503 22%

Tardan

  enhet 3 mån. 2019 3 mån 2018 Avvikelse
Brytning          
  Gråbergsproduktion 000 m3 274,3 0,0 274 0,0%
  Bruten malm 000 tonnes 28,3 0,0 28 0,0%
  Snithalt g/t 2,48 0,00 2,48 0,0%
Höglakning          
Krossing          
  Malm 000 tonnes 33,4 0,0 33 0%
  Halt g/t 2,45 0,00 2,45 0%
  Slagg 000 tonnes 0,0 0,0 0 0%
  Halt g/t 0,00 0,00 0,00 0%
  Guld i malmen och gruvavfall staplade kg 82,0 0 82 0%
  Guldproduktion kg 86,2 70,6 16 22%
Lager per den 31 mars          
  Malm 000 tonnes 0,0 0,0 0 0%
  Halt g/t 0,00 0,00 0,00 0%

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se

 eller besök www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:00 den 29 april 2019.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar”
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Bilaga

* Q1_2019_Press release (Operational)_SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.