Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

Viktiga händelser:

* Under H1 2019 genomfördes gruvverksamheten på
Pravoberezhniy-fyndigheten som kommer att bli den främsta källan av
malm i 2019. Volymen för den brutna malmen uppgick till 189,2 tusen
ton med genomsnittlig guldhalt på 2,59 g/t. Arbetsvolymen för
avrymningen uppgick till 515 tusen m3.
* Under H1 2019 fortsatte produktionen i Tardan genom lakning. 172,6
tusen ton malm med en snitthalt 2,23 g/ton har behandlats. Under H1
2019 uppgick utvunnet guld från lakningen till 227,3 kg (7 308 oz),
en ökning med 106% jämfört med 110,3 kg (3 545 oz) under H1 2018.
* I maj 2019 återupptogs den alluviala produktionen vid Solcocon. Under
perioden har Bolaget producerat 27,4 kg (880 oz) av alluvialt guld,
en ökning med 50% jämfört med 18,3 kg (587 oz) som producerades i
föregående period.
* Den totala guldroduktionen under H1 2019 var 254,7 kg (8 188 oz), en
ökning med 98% jämfört med 128,5 kg (4 133 oz) under H1 2018.
* I mars 2019 erhöll Bolaget 0,8 MUSD av finansiering med Delta LLC som
ett resultat av försäljnings- och leaseback-transaktioner och dessa
tillgångar användes för CIL-konstruktion.
* I Q2 2019 utnyttjande Bolaget den andra delbetalningen av lånet (2,2
MUSD) från VTB för finansiering av CIL-anläggningen vid Tardan.
* Under H1 2019 fortsätter Bolaget investera i byggandet av
CIL-fabriken. De totala investeringarna under perioden uppgick till
4,0 MUSD. Anläggandet är nästan färdig och processutrustning är
installerad. Kapacitiv utrustning har klarat vatten test. Trots att
byggprocessen fortskrider utan några större avvikelser från den
ursprungliga planen, förväntar vi oss att startdatumet kommer att
flyttas till mitten av september 2019.
* I april 2019 mineraltillgångarna för Kara-Beldyr guldförekomsten
godkändes av den ryska Statskommittén för rapportering av
mineralreserver (GKZ). Mineraltillgångsberäkningen som Auriant Mining
sänt till GKZ för godkännande innehåller totalt C1 och C2
kategoriserade tillgångar på 842 tusen uns guld (26,2 t) med en
medelhalt på 3,38 g/t and 2 044 tusen uns silver (63,6 t) med en
medelhalt på 8,2 g/t. Den bekräftar och förstärker Bolagets tro på
att man kan bygga en gruva som kan producera 2 t guld per år över en
10-årsperiod.
* Konsoliderade intäkter var 100,4 MSEK (10,8 MUSD) jämfört med 49,8
MSEK (5,9 MUSD) under H1 2018.
* EBITDA var 11,8 MSEK (1,3 MUSD) jämfört med -20,8 MSEK (-2,5 MUSD)
under H1 2018.
* Nettoförlust efter skatt uppgick till -11,8 MSEK (-1,9 MUSD) jämfört
med ? 56,8 MSEK (-6,7 MUSD) under H1 2018.

Den fulständiga rapporten finns att läsa här.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se

 eller besök www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 8:30 den 30 augusti 2019.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (?AUR?) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ?forward looking statements? om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ?kan komma?, ?avser?,
?planerar?, ?förväntar?, ?uppskattar?, ?tror?, ?bedömer?, ?prognostiserar?
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ?going concern?, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Bilagor

* Q2_2019_Press release_SWE

* Auriant H1 2019 Interim Report_SWE_29.08.19 - FINAL

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.