Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2018

Viktiga händelser:

* Auriant återupptog malmbrytningen vid Tardan i juli. Under 2018
utvann Bolaget 219 000 ton malm med en genomsnittlig halt på 2,58 g/t
och denna malm staplades på lackningsanläggningen. Den totala
guldproduktionen från lakningsanläggning för 2018 var 350,4 kg (11
267 oz), jämfört med 761,7 kg (24 487 oz) under samma period
föregående år (-54%), vilket matchar exakt produktionsmål 2018 som
meddelades i oktober 2017.
* Under 2018 producerade Bolaget 72,9 kg (2 344 oz) alluvialguld
jämfört med produktionen i 2017 av 47,8 kg (1 537 oz). Produktionen
vid Solcocon avbröts av kraftigt regn i juli, vilket ledde till
omfattande översvämningar i Zabaikalsky-regionen. Till följd av dessa
omständigheter har Solcocon inte kunnat utöka sin alluvialproduktion
på den tredje siten (som meddelades i oktober 2017)  och uppnå
prognosen för 2018 på 150 kg guld. 
* Tardan CIL-projektet fortskrider enligt plan och godkändes av statens
ekologiska expertis vilket innebär att anläggningen uppfyller
Rysslands miljöskyddsnormer. Byggandet av fabriken har fortsatt under
vintern och och vi förväntas inleda CIL-produktionen i juli 2019.
Lakningsanläggningen fortsätter att vara i drift till
produktionsstart av CIL-anläggningen.
* I december 2018 återbetalade Bolaget 2,0 MUSD till VTB i enlighet med
återbetalningsschema.
* Under 2018 har Bolaget ingått ett avtal med Golden Impala Limited om
det nya revolverande kortfristiga lån på 3 MUSD för att
tillhandahålla kortfristigt rörelsekapital under låg
produktionssäsong och för att säkerställa kontinuerlig finansiering
av CIL-projektet. I början av december 2018 fick Bolaget
kreditutnyttjande av lånefaciliteten på 2 MUSD med förfallodagen den
31 december 2019.
* I slutet av december 2018 genomförde Bolaget ett låneavtal med VTB om
4,4 MUSD (300 MRUB) för CIL-konstruktion med förfallodagen den 31
december 2021. I december 2018 utnyttjade Bolaget 2,2 MUSD av lånet.

Den fulständiga rapporten finns att läsa här

.

Detta kommer att följas av en interaktiv webcast för analytiker och
investerare med vd Sergey Ustimenko som kommer att presentera Auriant
Mining:s resultat för 12 månader 2018 samt med en möjlighet att ställa
frågor.

Evenemanget börjar kl. 14:00 CET (14:00 Stockholm, 16:00 Moscow, 13:00
London).

De som vill delta i konferensen måste registrera sig genom att klicka här
eller genom att öppna följande länk  

https://auriant.webex.com/auriant-en/onstage/g.php?MTID=e216f4869082cd5c...

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se

 eller besök www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:00 den 28 februari 2019.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar”
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Bilaga

* Q4 report SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.