Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Auriant Mining AB: Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 14 maj 2019

Auriant Mining AB (publ) höll under fredagen den 14 maj 2019 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den
fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen.
Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på
bolagets hemsida, www.auriant.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret
2018.

Disposition av bolagets resultat 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, att bolagets fria egna kapital om 96 209 234 kronor balanseras i
ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen
ska bestå av fyra ledamöter och två styrelsesuppleanter. 

Stämman omvalde styrelseledamöterna Lord Peter Daresbury, Preston Haskell,
Ingmar Haga och Patrik Perenius. Stämman omvalde James Provoost Smith till
styrelsesuppleant och valde Andrey Barinskiy som en styrelsesuppleant.
Stämman omvalde Lord Peter Daresbury till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes för att arbeta
som revisorer för Bolaget med Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig
revisor. 

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kronor till
styrelseordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ordinarie
styrelseledamöter och styrelsesuppleant James Provoost Smith. Arvode till
en ny styrelsesuppleant Andrey Barinskiy ska utgå med 100 000 kronor per
år. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer ska arvode utgå med
25 000 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Styrelsen kan
tillsätta upp till tre kommittéer med upp till tre medlemmar i varje
kommitté. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till
styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 725 000
kronor.

 Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt avtal mellan
bolaget och revisorn.

Valberedning 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om kriterier för
tillsättande av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare. 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Daresbury, Styrelsensordförande
Tel: + 44 194 886 1900
e-post: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se

 eller besök www.mangold.se

.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar”
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Bilaga

* Kommunike? fra?n Auriant Mining AB (publ) a?rssta?mma den 14 maj 2019

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.