Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-14

Auriant Mining AB (publ.) publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2017

Auriant Mining AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Auriant Mining AB (publ.) publicerar delårsrapport för perioden januari - juni
2017

Viktiga händelser:

· Total guldproduktion minskade med 20% till 310 kg (9 955 oz), jämfört
med 385 kg (12 389 oz) under första halvåret 2016. På kvartalsbasis minskade
produktion med 23% under första kvartalet och med 17% under andra kvartalet.
Minskningen av produktion förklaras av lägre produktion på
gravitationsanläggningen. Mindre malmvolymer som är lämpliga för bearbetning på
gravitationsanläggningen och lägre malmkvalitet resulterade till minskad
produktion på gravitationsanläggningen. Lakningsanläggningen kommer att
kompensera gravitationsanläggning under de närmaste månaderna av
högsäsongsproduktion.

· Alluvialproduktion vid Solcocon återupptogs med förväntad produktion
av 61 kg (1 961 oz) guld under 2017.

· Guldhalten i den brutna malmen i Tardan under första halvåret 2017
var 2,93 g/t, jämfört med 4,42 g/t under första halvåret 2016. Halterna minskar
söm förväntat enligt mineplanen för 2017.

· Konsoliderade intäkter var 111,3 MSEK (12,6 MUSD) (Under första
halvåret 2016 – 130,3 MSEK (15,7 MUSD)).

· Rörelseresultatet var något under balansräkningen: det var en
rörelseförlust på -3,4 MSEK (-0,4 MUSD) under första halvåret 2017 jämfört med
rörelsevinst på 30,6 MSEK (3,7 MUSD) under första halvåret 2016.

· EBITDA var positiv, emellertid, nedsatt till 22,2 MSEK (2,5 MUSD)
jämfört med 59,2 MSEK (7,1 MUSD) under första halvåret 2016.

· Nettoförlust efter skatt ökade med 28% från -17,9 MSEK (-2,150 MUSD)
under första halvåret 2016 till -24,1 MSEK (-2,761 MUSD) under första halvåret
2017.

Viktiga efterföljande händelser:

Den 2 augusti 2017 meddelades att Bolaget framgångsrikt refinanserat sina lån
med VTB. Bolagets tidigare låneleverantör, PSB, har återbetalats i sin helhet.
Det nya lånet är i 5 år med ett reducerat huvudbetalningsplan för de första 2
åren. Räntan är också 1,7% lägre vilket kommer att ge ett årligt sparande på
0,6 MUSD.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här

Detta kommer att följas på fredag den 14 augusti av en interaktiv webcast för
analytiker och investerare med vd Sergey Ustimenko och finansdirektör Alexander
Buchnev som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för 6 månader 2017
samt med en möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget börjar kl 11:00 CET (11:00 Stockholm, 12:00 Moskva, 10:00 London).

De som vill delta i konferensen måste registrera sig genom att klicka här eller
genom att öppna följande länk
https://auriant.webex.com/auriant-en/onstage/g.php?MTID=ea83b37053260fea...
475e87e0b

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i
ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:00 den 14 augusti 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte
att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.