Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Auriant Mining AB (publ.) publicerar en uppdatering av skattelagstiftning – uppskattar framtida skattebesparingar på 84 MUSD

Auriant Mining AB
Pressmeddelande

Auriant Mining AB (publ.) publicerar en uppdatering av skattelagstiftning –
uppskattar framtida skattebesparingar på 84 MUSD

• Ny skattelagstiftning kommer att minska mineralutvinningsskatten med
60% och inkomstskatten med 75% under en tioårsperiod för företag som antas
under det nya programmet.

• Auriant Mining uppskattar de totala besparingarna enligt programmet
till 84 MUSD.

• Auriant Mining kommer att ansöka om reducerade skattesatser enligt
programmet efter initiering av guldproduktion från CIL-anläggningen för LLC
Tardan Gold, vilket förväntas i början av 2019. Auriant Mining kommer också att
ansöka om reducerade skattesatser för LLC Kara-Beldyr efter initialisering av
guldproduktionen i gruvan, som förväntas vara 2021

Som ett resultat av de senaste ändringarna i den ryska skattelagstiftningen
kommer LLC Tardan Gold och LLC Kara-Beldyr, dotterbolag till Auriant Mining AB,
att kvalificera sig för mineralutvinningsskatt- och
företagsinkomstskattebefrielse i regionala investeringsprojekt. Ryska
lagstiftningen om regionala investeringsprojekt har utvecklats för att främja
affärsverksamhet i specifika regioner i Ryska federationen, däribland
republiken Tyva, där dotterbolagens alv licensområden är belägna. För att kunna
kvalificera sig för befrielsen ska ett företag investera i ett projekt mer än
500 miljoner RUR (ca 8,6 MUSD) under 5 år och investeringsprojektet ska utgöra
mer än 90% av bolagets intäkter. Befrielsen kommer att beviljas efter
genomförandet av respektive investeringsprojekt och påbörjandet av
guldproduktion från dessa projekt. När det gäller LLC Tardan Gold uppfylls
dessa villkor vid slutförandet av CIL-anläggningen, och i fallet med LLC
Kara-Beldyr vid byggandet och idrifttagandet av gruvan.

Mineralutvinningsskattebefrielse

Ryska Mineralutvinningsskatt ("MET") beräknas genom att tillämpa nominell
skattesats (6%) på intäkter från guldförsäljning. MET befrielse kommer att
beviljas i 10 år (från och med början av produktionen vid nybyggda
anläggningar) och gällande skattesatser kommer att vara enligt följande: 0% för
åren 1 och 2, 1,2% åren 3 och 4, 2,4% åren 5 och 6, 3,6% i åren 7 och 8, 4,8%
för åren 9 och 10. Den nominella skattesatsen kommer att tillämpas under de
följande åren.

Sammantaget sparar företaget under ett regionalt investeringsprojekt 60% av den
nominella MET över 10 år.

Företagsinkomstskattebefrielse

Ryska företagsinkomstskatt ("Inkomstskatt") är 20% av beskattningsbar vinst som
definieras på grundval av rysk lagstadgad redovisning. Inkomstskattebefrielse
kommer att beviljas i 10 år (efter påbörjad produktion vid nybyggda
anläggningar) och gällande skattesatser kommer att vara enligt följande: 0% för
åren 1 till 5 och 10% för åren 6 till 10. Den nominella skattesatsen kommer att
tillämpas under de följande åren.

Sammantaget sparar ett företag under ett regionalt investeringsprojekt 75% av
den nominella inkomstskatten över 10 år.

Effekt på Auriant Mining

Kvalificering dotterbolagen för skattebefrielse kommer att ge väsentligt extra
kassaflöde till Bolaget. Auriant Mining uppskattar att total sparande för LLC
Tardan Gold kommer att uppgå till 20 MUSD (över fyndighetens livstid) och för
LLC Kara-Beldyr, 64 MUSD (också över fyndighetens livstid). Uppskattningen
baseras på guldpriset på 1 250 USD/oz, minplaner som förekommer vid
uppskattningstidpunkten och under antagandet att respektive bestämmelser i
skattelagstiftningen kommer att gälla vid tidpunkt av bolagets ansökan om
skattebefrielse (2019 för Tardan CIL-anläggningsprojekt och 2021 för satte
igång av Kara-Beldyr-fyndigheten).

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 109 02 82

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i
ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:40 den 09 november 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte
att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.