Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Aurskog Sparebank : Delårsregnskap 3Q16

Regnskapet pr 3. kvartal preges av:

* Pressede inntjeningsmarginer
* Økte verdipapirinntekter
* Avtagende kostnadsvekst
* Flere positive engangseffekter
* Stabilt lavt mislighold og tap
* God kredittvekst

RESULTATREGNSKAP

Resultat av ordinær drift etter skatt
ved utgangen av perioden utgjør NOK 62,4 mill (NOK 44,7 mill). Resultatet er
som forventet og vurderes som solid.

Rentenetto
utgjør NOK 102,3 mill (NOK 102,0 mill). I % av gjennomsnittlig
forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,66 % (1,74 %), og er svakt fallende
fra forrige kvartal.

Netto Driftsinntekter utover rentenetto
utgjør NOK 42,3 mill (NOK 33,9 mill).

Utbytteinntektene er uendret fra i fjor på NOK 11,2 mill. Provisjonsnettoen
har falt med NOK 1,3 mill til NOK 23,7 mill, som en følge av lavere margin på
lån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK).
Avkastningen på bankens verdipapirportefølje har økt med NOK 9,8 mill til NOK
7,3 mill, noe som er en tilbakehenting av større urealiserte tap høsten 2015.

Driftskostnadene
utgjør NOK 63,8 mill (NOK 68,3 mill), noe som tilsvarer 1,03 % (1,16 %) av
gjennomsnittlig forvaltningskapital. Med omdanning fra ytelse- til
innskuddspensjon på en del av bankens ansatte, har banken en positiv
engangseffekt på NOK 4,2 mill. Kostnadsprosenten er 44,2 % (50,2 %).

Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger
på lån utgjør NOK 7,1 mill (NOK 7,3 mill), jfr. note 4 Mislighold, tap og
nedskrivninger.

Salg av Visa Europe til Visa Inc
utløste i juni og september to engangsutbetalinger til de norske bankene som
er medlem i Visa Norge. Totalt utgjør dette NOK 5,6 mill for Aurskog
Sparebank.

Bankens egenkapitalrentabilitet
annualisert etter skatt er 10,4 % mot 8,2 % ved utgangen av samme periode i
fjor.

RESULTAT PR EGENKAPITALBEVIS (AURG)

Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 12,22 (kr 9,38). Utvannet resultat
pr. egenkapitalbevis er det samme.

Banken har 1.653.574 (1.503.574) egen-kapitalbevis fordelt på 671 (655)
egenkapital-beviseiere, jfr. note 9 og tabell med nøkkeltall.

RISIKOOMRÅDER

Kredittrisiko
Kredittrisikoen overvåkes gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Banken
følger aktivt opp løpende engasjementer, og alle kreditter besluttes i
henhold til bankens fullmaktstruktur. Styret mener at sterkere fokus på
oppfølging og forebygging av tap og mislighold gjennom bl.a.
kompetanseheving, over tid har gitt bedret kvalitet i utlånsporteføljen,
lavere mislighold og en lavere tapskostnad.

Andelen næringslån er svakt fallende gjennom siste kvartal og utgjør 31,0 %
(31,3 %). Fordeling etter næringsgrupper viser kun relativt små forskyvninger
mellom de ulike grupper, jfr. Note 6.

Utlån til privatmarkedet utgjør 69,0 % (68,7 %) av brutto utlån. Hensyntatt
bankens portefølje i EBK er andelen 74,8 % (74,9 %).
Lån med lavest risiko (risikoklasse A, B og C) utgjør til sammen 95,1 % mot
95,3 % i fjor. De samlede nedskrivninger dekker 95,1 % (87,5 %) av brutto
misligholdte og tapsutsatte lån.

Likviditetsrisiko
Pengemarkedsrenten (3-mnd NIBOR) har vært svakt økende gjennom kvartalet, med
et ekstra oppsving de siste dagene. Renten ender på 1,15 % mot 1,01 % ved
utgangen av juni. De indikative spreadene (risikopåslaget) på et 3-års
obligasjonslån for Aurskog Sparebank falt betydelig i juli og august, men har
økt noe inn mot kvartalsskiftet. Nivået er betydelig lavere enn det var i
vinter.

Aurskog Sparebank har svært god kontroll på likviditetssituasjonen med daglig
oppfølging. Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom
trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde
innskudd i andre finansinstitusjoner og likvide verdipapirer.

Banken er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å
sikre målsettingen om stabil funding 12 mnd fram i tid. I august ble et nytt
sertifikatlån på NOK 100 mill tatt opp, delvis for å dekke forfallet 19.
september på NOK 200 mill. Bankens eneste gjenstående forfall i 2016 kommer i
4. kvartal med NOK 150 mill. Videre i 2017 forfaller NOK 200 mill i 1.
kvartal, og NOK 30 mill i 2. kvartal.

Den lange likviditetsindikatoren er 109,8 % (105,3 %) ved utgangen av
perioden, og den korte indikatoren er 116,5 % (115,9 %). LCR er på 123,3 % og
med det godt innenfor både dagens og fremtidige myndighetskrav på hhv 80 og
100 %.

Markedsrisiko
Bankens valutarisiko er ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin helhet for
videresalg til kunder. Det er ingen valutarisiko knyttet til investeringer i
aksjer og obligasjoner.

Renterisikoen er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på
utlån og innskudd. Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret
med renteswapper.

FORVALTNINGSKAPITAL

Bankens forvaltningskapital er NOK 8.619,2 mill (NOK 7.994,3 mill). Dette gir
en vekst siste 12 måneder på + 7,8 % (+ 4,3 %).

UTLÅN

Utlånsvekst på lån i egen balanse siste 12 måneder er + 8,5 % (+ 8,9 %). I
tillegg til utlån i egen balanse har banken en formidlet portefølje i EBK på
NOK 1.651,8 mill (NOK 1.632,2 mill) som er en vekst siste 12 måneder på +1,2
%
(-10,4 %). Samlet kredittvekst siste 12 måneder inkl EBK er dermed + 7,0 % (+
4,4 %).

INNSKUDD

Innskudd fra kunder viser en 12 måneders vekst på + 8,3 % (+ 9,3 %). Ved
periodens slutt var innskuddsdekningen på 73,7 % (73,9 %).

VERDIPAPIRER

Bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er
vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser
eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte
verdipapirer. En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig
for salg med verdiendring over egenkapitalen. Verdiendringer i verdipapirer
klassifisert som tilgjengelig for salg vises under utvidet resultat, og er
ført mot Fond for urealiserte gevinster.

SOLIDITET

Etter reglene i Basel III - CRD IV har banken en kapitaldekning uten å
iberegne årets resultat på 17,6 % (16,5 %). Dette er langt over dagens kjente
minimumskrav fra myndighetene på 15,0 %. Kjernekapitaldekningen utgjør 16,3 %
(15,5 %) og Ren kjernekapital utgjør 14,3 % (13,8 %). Nedgangen fra
årsskiftet i ren kjernekapital skyldes i stor grad endring av
overgangsreglene for eierskap i andre finansinstitusjoner, samt at årets
resultat ikke kan regnes med før ved årsslutt. Styret overvåker utviklingen i
bankens kapitaldekning løpende, og banken er svært godt posisjonert i forhold
til fremtidige myndighetskrav.

UTSIKTENE

Det er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens
stilling.

Aurskog Sparebank har en sterk markeds-posisjon på Romerike, et område med
betydelig befolkningsvekst og gode forhold for næringsutvikling. Banken har
lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte
beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr
svært mye for den framtidige verdiskapningen.

I dagens lavrentesituasjon oppleves vedvarende press på rentenettoen gjennom
økt konkurranse. Banken gjør stadige grep for å tilpasse seg dette både i
forhold til markedssituasjonen og inntjening.

Det er ikke oppstått nye, ukjente tapsutsatte engasjementer av betydning i
løpet av 3. kvartal 2016, og kvaliteten i kredittmassen vurderes som stabilt
god.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIR-HANDELLOVEN

Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt
vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av
rapporteringsperioden.

Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet. Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og resultat.
Eventuelle spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Odd Nordli på tlf

975 63 063 eller til økonomisjef Andreas Glende på tlf 481 16 695.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Delarsregnskap 3Q 2016
http://hugin.info/86873/R/2050118/766806.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aurskog Sparebank via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.