Du är här

2016-01-28

Aurskog Sparebank : Delårsregnskap 4Q15, foreløpig årsregnskap 2015

GENERELTRegnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard
(IFRS).

Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens regnskap da det er dette som
danner grunnlag for utbetaling av utbytte.

Regnskapet ved utgangen av 4. kvartal preges av

* fortsatt underliggende god bankdrift
* lave markedsrenter
* betydelig kursfall i verdipapirmarkedet
* lavere tapskostnad
* god kredittvekst
* lavt mislighold

RESULTATREGNSKAPResultat av ordinær drift etter skatt
ved utgangen av perioden utgjør NOK 56,2 mill (NOK 66,7 mill. Resultat av
kjernedriften (fratrukket utbytteinntekter, verdipapirposter og skatt) utgjør
NOK 67,7 mill (NOK 66,8 mill). Resultatet er som forventet og vurderes som
solid.

Rentenetto
utgjør NOK 137,1 mill (NOK 131,4 mill). I % av gjennomsnittlig
forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,74 % (1,72 %).

Netto
Driftsinntekter utover rentenetto
utgjør NOK 41,9 mill (NOK 54,4 mill).

Utbytteinntektene har økt med NOK 0,2 mill sammenlignet med i fjor. Utbytte
fra Eika Boligkreditt (EBK) og Eika Gruppen har gitt en betydelig økning. Ved
årsslutt flyttes gevinster på bankens fondsplassering fra urealiserte
verdipapirinntekter til utbytteinntekter, da det gjøres om til fondsandeler.
Denne inntekten har falt betydelig sammenlignet med fjoråret.
Provisjonsnettoen har falt med NOK 2,1 mill til NOK 32,9 mill, som en følge av
lavere provisjonsinntekter fra EBK.
Avkastningen på bankens verdipapirportefølje har falt med NOK 10,5 mill til
NOK -6,1 mill, noe som i stor grad skyldes urealisert kursnedgang på
rentebærende papirer. Dette urealiserte tapet vil over tid hentes inn igjen.
Salg av bankens aksjer i NETS ble inntektsført i 3. kvartal 2014, og ga da en
positiv engangseffekt på NOK 5,1 mill.

Driftskostnadene
utgjør NOK 93,6 mill (NOK 87,0 mill), noe som tilsvarer 1,19 % (1,14 %) av
gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnadsøkningen skyldes dels
engangskostnader i forbindelse med omlegging av kontanthåndtering til mer
automatbasert kundebetjening, og dels økte IT-kostnader.

Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån
utgjør NOK 8,9 mill (NOK 12,8 mill), jfr. note 4 Mislighold, tap og
nedskrivninger.

Bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt er 7,5 % mot 9,9 % ved utgangen
2014.

RESULTAT PR EGENKAPITALBEVIS (AURG)

Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 10,81 (kr 14,67). Utvannet resultat
pr. egenkapitalbevis er det samme.

Banken har 1.653.574 (1.503.574) egenkapitalbevis fordelt på 664 (641)
egenkapitalbeviseiere.

RISIKOOMRÅDER

Kredittrisiko
Kredittrisikoen overvåkes gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Banken
følger aktivt opp løpende engasjementer, og alle kreditter besluttes i
henhold til bankens fullmaktsstruktur. Styret mener at sterkere fokus på
oppfølging og forebygging av tap og mislighold gjennom bl.a kompetanseheving,
over tid har gitt bedret kvalitet i utlånsporteføljen, lavere mislighold og
en lavere tapskostnad.

Andelen næringslån er stabilt gjennom siste kvartal og utgjør 31,2 % (30,5 %).
Lån med lavest risiko (risikoklasse A, B og C) utgjør til sammen 95,2 % mot
94,3 % i fjor.

De samlede nedskrivninger dekker 87,6 % (50,5 %) av brutto misligholdte og
tapsutsatte lån.

Likviditetsrisiko
Pengemarkedsrenten (3-mnd NIBOR) har variert betydelig i kvartalet. Etter at
Norges Bank satte ned styringsrenten sank NIBOR ned til 1,05 %, før den mot
slutten av kvartalet steg igjen til 1,24% før renten igjen sank mot årsslutt.
Ved utgangen av kvartalet er renten 1,13 % mot 1,12 % ved utgangen av forrige
kvartal. De indikative spreadene (risikopåslaget) på et 3-års obligasjonslån
for Aurskog Sparebank har økt betydelig gjennom siste halvår og ligger på
1,35 prosentpoeng ved utgangen av året, mot 1,22 prosentpoeng ved utgangen av
forrige kvartal.

Aurskog Sparebank har svært god kontroll på likviditetssituasjonen med daglig
oppfølging.

Banken er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å
sikre målsettingen om stabil funding 12 mnd fram i tid. 1. oktober tok banken
opp et nytt 5-årig obligasjonslån på NOK 250 mill som erstatning for bankens
forfall i november. Bankens videre forfall i 2016 kommer i 2. kvartal med NOK
195 mill og NOK 250 milll i 3. kvartal. Med normal drift har banken en
likviditetsreserve som sammen med langsiktige trekkrettigheter er
tilstrekkelig til å dekke alle forfall i kommende 12-måneders periode.

Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre
finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde innskudd i andre
finansinstitusjoner og likvide verdipapirer.

Den lange likviditetsindikatoren er 106,0 % (116,8 %) ved utgangen av
perioden, og den korte indikatoren var 115,0 % (123,7 %). Nedgangen skyldes
en styrt reduksjon av bankens overskuddslikviditet, og indikatorene er over
bankens interne mål og Finanstilsynets krav.

Markedsrisiko
Bankensvalutarisiko
er fortsatt ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg
til kunder. Det er ingen valutarisiko knyttet til investeringer i aksjer og
obligasjoner.

Renterisikoen
er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på utlån og
innskudd. Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med
swapavtaler.

FORVALTNINGSKAPITALBankens forvaltningskapital er NOK 7.878,9 mill (NOK 7.833,5 mill). Dette gir
en vekst siste 12 måneder på + 0,6 % (+ 6,9 %).

UTLÅNUtlånsvekst på lån i egen balanse siste 12 måneder er + 7,4 % (+ 4,0 %). I
tillegg til utlån i egen balanse har banken en formidlet portefølje i EBK på
NOK 1.636,4 mill (NOK 1.696,4 mill) som er en nedgang siste 12 måneder på -
3,5 % (- 5,8 %). Samlet kredittvekst siste 12 måneder inkl EBK er dermed +
5,0 % (+ 1,7 %).

Utlån til privatmarkedet utgjør 68,8 % (69,5 %) av brutto utlån. Hensyntatt
bankens portefølje i EBK er andelen 75,0 % (76,1 %). Fordeling etter
næringsgrupper viser kun relativt små forskyvninger mellom de ulike grupper.

INNSKUDDInnskudd fra kunder viser en 12 måneders vekst på + 4,2 % (+ 14,1 %). Ved
periodens slutt var innskuddsdekningen på 72,5 % (74,7 %).

VERDIPAPIRERBankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er
vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser
eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte
verdipapirer.
En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig for salg med
verdiendring over egenkapitalen. Verdiendringer i verdipapirer klassifisert
som tilgjengelig for salg vises under utvidet resultat, og er ført mot Fond
for urealiserte gevinster.

SOLIDITET
Etter reglene i Basel III - CRD IV har banken en styrket kapitaldekning på
18,0 % (17,3 %), langt over dagens minimumskrav fra myndighetene på 14,5 %.
Kjernekapitaldekningen utgjør 17,0 % (16,3 %) og Ren kjernekapital utgjør
15,3 % (14,9 %). Banken opplever svingninger i bankens kapitaldekning de
siste periodene pga endrede beregningsregler uten at banken som sådan har
endret seg vesentlig. Styret overvåker løpende utviklingen i bankens
kapitaldekning, og banken er svært godt posisjonert i forhold til fremtidige
myndighetskrav.
I 4.kvartal ga bankens representantskap fullmakt til styret til å gjennomføre
en rettet emisjon for å gi styret fleksibilitet til å tilpasse seg de
fremtidige kapitalkravene og å muliggjøre vekst. Som en følge av dette ble en
svært vellykket emisjon gjennomført før årskiftet.

UTSIKTENEDet er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens
stilling.

Aurskog Sparebank har en sterk markedsposisjon på Romerike, et område med
betydelig befolkningsvekst og gode forhold for næringsutvikling. Banken har
lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte
beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr
svært mye for den framtidige verdiskapningen.

I dagens lavrentesituasjon oppleves vedvarende press på rentenettoen gjennom
økt konkurranse. Presset forsterkes ytterligere av økte kredittspreader det
siste halve året. Banken gjør stadige grep for å tilpasse seg dette både i
forhold til markedssituasjonen og inntjening.

Det er ikke oppstått nye, ukjente tapsutsatte engasjementer av betydning i
løpet av 4. kvartal 2015, og kvaliteten i kredittmassen vurderes som stabilt
god.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN

Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt
vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av
rapporteringsperioden.

Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste
overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i
regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet.
Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i
samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et
rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og
resultat.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
For eventuelle spørsmål kontaktes administrerende banksjef Odd Nordli, tlf 97563063 eller økonomisjef Andreas Glende, tlf 48116695.

Delarsrapport 4Q15
http://hugin.info/86873/R/1981818/726144.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aurskog Sparebank via Globenewswire

HUG#1981818

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.