Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Autoliv: Autoliv emitterar 1,25 miljarder USD i långfristiga obligationer

(Stockholm 2014-04-25) - - Autoliv har emitterat 1,25 miljarder USD i
långfristiga obligationer. Emissionen är ett led i koncernens
tidigare kommunicerade strategi för att förändra bolagets
kapitalstruktur.

Obligationerna emitterades av Autoliv, ASP Inc., ett helägt
dotterbolag till Autoliv, Inc. (som stod som garant) enligt ett köpe-
och garantiavtal daterat den 23 april 2014. Obligationerna har en
genomsnittlig ränta om cirka 3,84% och består av fem serier av
varierande storlek som förfaller mellan 2019 och 2029:

208 MUSD femåriga obligationer med en ränta om 2,84%

275 MUSD sjuåriga obligationer med en ränta om 3,51%

297 MUSD tioåriga obligationer med en ränta om 4,09%

285 MUSD tolvåriga obligationer med en ränta om 4,24%

185 MUSD femtonåriga obligationer med en ränta om 4,44%

Emissionen skapar möjlighet för koncernen att nå sitt långsiktiga mål
att den justerade nettoskulden ska ligga i linje med EBITDA.
Koncernen avser använda medlen från emissionen till att refinansiera
nuvarande skuld med hänsyn till när den förfaller och för andra
allmänna ändamål.

"Vi är mycket nöjda med gensvaret på vårt erbjudande vilket
resulterade i gynnsamma villkor. Detta positiva mottagande ger oss
möjlighet att anpassa vår skuldstruktur till vårt långsiktiga
skuldsättningsmål", sade Mats Wallin, CFO på Autoliv.

För ytterligare detaljer se koncernens 8-K rapport registrerad hos den
amerikanska Securities and Exchange Commission den 25 april 2014.

Emissionen har huvudsakligen riktats till institutionella investerare
i ett erbjudande undantaget från amerikanska registreringskrav enligt
Section 4(a)(2) i Amerikanska Förenta Staternas Securities Act of
1933. Emissionen har inte och kommer inte att registreras i enlighet
med nyss angiven lagstiftning. Erbjudande om teckning kommer inte
lämnas i Amerikas Förenta Stater i avsaknad av registrering eller
tillämpliga undantag från sådant krav på registrering.

Förfrågningar:

Mats Wallin, Chief Financial Officer Tel +46-8-587 20 600

Thomas Jönsson, VP Communications Tel +46-8-587 20 627

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Koncernen
utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större
biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har
Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 56 000 medarbetare i 29
länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i
världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat
bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8
miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock
Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas(USA) "Private Securities Litigation Reform Act of
1995". Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder,
händelser och utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller
förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande
uttalanden, även Autolivs förväntade emission av obligationer,
inklusive storleken på sådana emissioner och tidpunkten därför och
sådana obligationers räntevillkor och förfallotidpunkter, jämte till
vad ändamål Autoliv planerar använda emissionlikviden, grundas på
våra nuvarande förväntningar och olika antaganden. Vi kommunicerar
våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det
finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken
garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att
materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa
uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker,
osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att faktiskt
resultat väsentligen avviker från resultat som uttryckts eller
avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Då uttalanden om framtiden
innefattar risker och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda
jämfört med vad som angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på
en mängd olika orsaker, bland annat och utan några begränsningar,
förändringar i produktionen av lätta fordon; svängningar i den
planerade fordonsproduktionen till vilken Bolaget är leverantör;
förändringar av och i vår verksamhet, förändringar för industrin
generellt sett; vår möjlighet att slutförhandla den slutliga
emissionsdokumentationen på rimliga villkor och att uppfylla de
villkor för teckning som de institutionella investerarna kommer
kräva, samt de institutionella investerarnas vilja och möjlighet att
teckna emissionen; förändringar avseende marknadsförutsättningar;
förändringar i våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår
produktionskapacitet till rådande förhållanden på marknaden,
omstruktureringskostnader och initiativ till kostnadsreduktioner som
tidigare offentliggjorts samt marknadens reaktioner på detta; förlust
av affärer beroende på ökad konkurrens; högre råmaterialkostnader;
högre bränsle- och energikostnader; förändringar i kundbasen och
förändringar i kundernas beteenden i förhållande till våra produkter;
kundförluster; förändringar i lagar och regler; kunder som går i
konkurs eller försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken;
ofördelaktiga fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller
några av de länder där vi är verksamma; brist på komponenter;
marknadens acceptans av våra nya produkter; kostnader och
problem/svårigheter i samband med integration av nya verksamheter och
ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår
förmåga att få nya affärer; produktansvar och garantier; krav i
samband återkallelser och andra krav relaterade till tvister och våra
kunders reaktioner på detta; högre omkostnader för våra
pensionsplaner och andra ersättningssystem; stopp i produktionen och
andra arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av
pågående eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa
konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande (statliga)
utredningar och relaterade tvister (inklusive s.k. securities
litigation iUSA)) om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet;
ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter and
förändringar i våra faktiska skattesatser; vårt beroende av
nyckelpersonal; förändringar i relevanta regelverk som begränsar vår
verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av och våra
relationer med kunder och leverantörer och andra osäkerhetsfaktorer
angivna under rubrikerna "Risk Factors" och "Managements Discussion
and Analysis of Financial Conditions and Results of Operations" i
våra årsredovisningar ("10-K") och kvartalsrapporter ("10-Q")
inklusive ändringar. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera
väsentlig information till den federala amerikanska
finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa
framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny
information eller framtida händelser. För alla uppgifter och
uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k.
"forward-looking statements" åberopar vi det skydd som USA:s "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder och vi tar inget
ansvar för att uppdatera något sådant uttalande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/autoliv/r/autoliv-emitterar-1-25-miljarder-usd...
http://mb.cision.com/Main/751/9574363/237080.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.