Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Autoliv: Autoliv fastställer kvartalsutdelningen och håller bolagsstämma

(Stockholm, 2014-05-06) - - - Styrelsen för Autoliv Inc. (NYSE: ALV
och SSE: ALIVsdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, fastställde
idag kvartalsutdelningen till aktieägarna till 54 cents per aktie för
årets tredje kvartal, en ökning från föregående kvartal.

Utdelningen kommer att betalas torsdagen den 4 september 2014 till dem
som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen onsdagen den 20
augusti. Aktien noteras utan rätt till utdelningen fr o m måndagen
den 18 augusti.

Bolagsstämma

Vid Autolivs bolagsstämma i Chicago idag, den 6 maj, beslöts följande:

· Omval av ledamöterna Jan Carlson och James M. Ringler till
styrelsen, för nya ordinarie mandatperioder om tre år, dvs fram till
bolagsstämman 2017.

· Godkännande av 2013 års ersättningar till de ledande
befattningshavarna i ett rådgivande, icke bindande beslut.

· Ändring av Bolagets Restated Certificate of Incorporation i syfte
att mandatperioden för samtliga styrelseledamöter ska vara ett år.

· Ratificera att Ernst & Young AB utsetts till Autolivs oberoende
revisionsfirma för innevarande räkenskapsår som slutar den 31
december 2014.

Ändringen av mandatperioden för styrelseledamöter kommer att
implementeras stegvis över en treårsperiod, med början vid årsstämman
2015, då ledamöter vars mandatperiod löper ut vid stämman kommer att
väljas för en mandatperiod om ett år. Även styrelseledamöter som
väljs på årsstämman 2016 kommer att väljas för en mandatperiod om ett
år och samtliga ledamöter kommer därefter att ha samma mandatperiod
(och utses årligen) från och med årsstämman 2017.

Styrelsekommittéer

Vid ett möte den 6 maj 2014 godkände styrelsen förändringar i
medlemskap i sina kommittéer. Från och med den 6 maj 2014 kommer
styrelsekommittéerna att ha följande sammansättning:

Revisionskommittéen: Robert W. Alspaugh (ordförande), Franz-Josef
Kortüm och James M. Ringler

Kompensationskommittéen: James M. Ringler (ordförande), Franz-Josef
Kortüm och George A. Lorch

Nominerings och Corporate Governance kommittéen: George A. Lorch
(ordförande), Xiaozhi Liu och Kazuhiko Sakamoto

Compliance kommittéen: Kazuhiko Sakamoto (ordförande), Robert W.
Alspaugh och Xiaozhi Liu

Förfrågningar

Thomas Jönsson, Vice President Communications Tel +46 (8) 58 72 06 27

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget
utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större
biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har
Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 56 000 medarbetare i 29
länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i
världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat
bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8
miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock
Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag
Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas(USA) "Private Securities Litigation Reform Act of
1995". Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder,
händelser och utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller
förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande
uttalanden, även Autolivs förväntade emission av obligationer,
inklusive storleken på sådana emissioner och tidpunkten därför och
sådana obligationers räntevillkor och förfallotidpunkter, jämte till
vad ändamål Autoliv planerar använda emissionlikviden, grundas på
våra nuvarande förväntningar och olika antaganden. Vi kommunicerar
våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det
finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken
garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att
materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa
uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker,
osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att faktiskt
resultat väsentligen avviker från resultat som uttryckts eller
avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Då uttalanden om framtiden
innefattar risker och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda
jämfört med vad som angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på
en mängd olika orsaker, bland annat och utan några begränsningar,
förändringar i produktionen av lätta fordon; svängningar i den
planerade fordonsproduktionen till vilken Bolaget är leverantör;
förändringar av och i vår verksamhet, förändringar för industrin
generellt sett; vår möjlighet att slutförhandla den slutliga
emissionsdokumentationen på rimliga villkor och att uppfylla de
villkor för teckning som de institutionella investerarna kommer
kräva, samt de institutionella investerarnas vilja och möjlighet att
teckna emissionen; förändringar avseende marknadsförutsättningar;
förändringar i våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår
produktionskapacitet till rådande förhållanden på marknaden,
omstruktureringskostnader och initiativ till kostnadsreduktioner som
tidigare offentliggjorts samt marknadens reaktioner på detta; förlust
av affärer beroende på ökad konkurrens; högre råmaterialkostnader;
högre bränsle- och energikostnader; förändringar i kundbasen och
förändringar i kundernas beteenden i förhållande till våra produkter;
kundförluster; förändringar i lagar och regler; kunder som går i
konkurs eller försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken;
ofördelaktiga fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller
några av de länder där vi är verksamma; brist på komponenter;
marknadens acceptans av våra nya produkter; kostnader och
problem/svårigheter i samband med integration av nya verksamheter och
ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår
förmåga att få nya affärer; produktansvar och garantier; krav i
samband återkallelser och andra krav relaterade till tvister och våra
kunders reaktioner på detta; högre omkostnader för våra
pensionsplaner och andra ersättningssystem; stopp i produktionen och
andra arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av
pågående eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa
konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande (statliga)
utredningar och relaterade tvister (inklusive s.k. securities
litigation i USA)) om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet;
ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter and
förändringar i våra faktiska skattesatser; vårt beroende av
nyckelpersonal; förändringar i relevanta regelverk som begränsar vår
verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av och våra
relationer med kunder och leverantörer och andra osäkerhetsfaktorer
angivna under rubrikerna "Risk Factors" och "Managements Discussion
and Analysis of Financial Conditions and Results of Operations" i
våra årsredovisningar ("10-K") och kvartalsrapporter ("10-Q")
inklusive ändringar. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera
väsentlig information till den federala amerikanska
finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa
framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny
information eller framtida händelser. För alla uppgifter och
uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k.
"forward-looking statements" åberopar vi det skydd som USA:s "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder och vi tar inget
ansvar för att uppdatera något sådant uttalande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/autoliv/r/autoliv-faststaller-kvartalsutdelnin...
http://mb.cision.com/Main/751/9580241/241311.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.