Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Autoliv: Autoliv fastställer ökad kvartalsutdelning och håller bolagsstämma

(Stockholm, 2016-05-10) - - - Styrelsen för Autoliv Inc. (NYSE: ALV
och SSE: ALIVsdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, fastställde
idag kvartalsutdelningen till aktieägarna till 58 cents per aktie för
årets tredje kvartal.

Utdelningen kommer att betalas torsdagen den 1 september 2016 till dem
som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen torsdagen den 18
augusti. Aktien noteras utan rätt till utdelningen fr o m tisdagen
den 16 augusti för innehavare av aktier noterade på New York börsen
(NYSE) och onsdagen den 17 augusti för innehavare av svenska
depåbevis (SDR) listade på NASDAQ OMX, Stockholm .

Bolagsstämma

Vid Autolivs bolagsstämma i Chicago idag, den 10 maj, beslöts
följande:

· Omval av Aicha Evans, Dr. Xiaoshi Liu, Dr. Wolfgang Ziebart,
Robert A. Alspaugh, Leif Johansson, David E. Kepler, Franz-Josef
Kortüm, George A. Lorch och Kazuhiko Sakamoto till och med
bolagsstämman 2017.

· Jan Carlson och James M. Ringler ingick inte i omröstningen för
omval vid detta möte och kommer at fortsätta under nuvarande mandat
fram till 2017 års stämma, efter vilken samtliga ledamöter kommer att
väljas årligen och på ettårs mandat.

· Godkännande av 2015 års ersättningar till de ledande
befattningshavarna i ett rådgivande, icke bindande beslut.

· Ratificera att Ernst & Young AB utsetts till Autolivs oberoende
revisionsfirma för innevarande räkenskapsår som slutar den 31
december 2016.

Styrelsekommittéer

Vid sitt möte den 10 maj 2016 godkände styrelsen förändringar i
medlemskap i sina kommittéer. Som nu kommer att ha följande
sammansättning:

Revisionskommittén: Robert W. Alspaugh (Ordförande), Aicha Evans,
David E. Kepler och Wolfgang Ziebart

Kompensationskommittén: James M. Ringler(Ordförande), Aicha Evans,
Leif Johansson, George A. Lorch och Xiaozhi Liu

Nominerings och Corporate Governance kommittén: George A.
Lorch(Ordförande), Leif Johansson, Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu
och James M. Ringler.

Compliance kommittén: Kazuhiko Sakamoto(Ordförande) Robert W. Alspaugh
och David E. Kepler och Wolfgang Ziebart

Förste oberoende ledamot

Då Jan Carlson är både koncernchef och styrelseordförande för Autoliv
beslöt styrelsens oberoende ledamöter att George A. Lorch fortsätter
i rollen som förste oberoende ledamot.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications Tel +46 (8) 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Genom sina
dotterbolag utvecklar och tillverkar företaget bilsäkerhetssystem
till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint
venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med ca 66 000 medarbetare
i 27 länder. Dessutom har Autoliv 21 tekniska centra i nio länder
runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat
bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2015 c:a 9,2
miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock
Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lagstiftning

Denna rapport innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas "Private Securities Litigation Reform Act of 1995".
Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och
utvecklingar som Autoliv, Inc. eller dess ledning tror eller
förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande
uttalanden, inklusiveledningens analyser och bedömningar av
affärsmässig utveckling och trender i förfluten tid, samt bedömningar
av framtida försäljning, operativ marginal, kassaflöde, faktisk
skattesats eller framtida operativa prestationer eller finansiellt
resultat grundas på våra nuvarande förväntningar, olika antaganden
och uppgifter inhämtade från utomstående. Vi kommunicerar våra
förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns
rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi varken garantera eller
försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i
framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig,
alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra
faktorer som kan få till konsekvens att faktiskt resultat väsentligen
avviker från resultat som uttryckts eller implicit omfattats av
tidigare gjorda framåtblickande uttalanden. I vissa fall kan dessa
uttalanden identifieras genom framåtblickande ordval som "estimat",
"förväntar", "prognosticerar", "planerar", "avser", "anser", "kan",
"troligen", "möjligen", eller negativen av dessa ordval och annan
liknande terminologi, även om inta all framåtblickande uttalanden
innehåller sådant ordval. Då uttalanden om framtiden innefattar
risker och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda jämfört med
vad som angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på en mängd
olika orsaker, bland annat och utan några begränsningar, förändringar
i fordonsproduktionen; svängningar i den planerade
fordonsproduktionen till vilken Bolaget agerar som leverantör;
förändringar avseende marknadsförutsättningar; förändringar i våra
möjligheter att framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet till
rådande förhållanden på marknaden, omstruktureringar och initiativ
till kostnadsreduktioner som diskuteras häri samt marknadens
reaktioner på detta; förändringar för industrin generellt sett eller
regionala nedjusteringar av tillväxt, förlust av affärer beroende på
ökad konkurrens; högre råmaterialkostnader; högre bränsle- och
energikostnader; förändringar i kundernas och konsumenternas
beteenden i förhållande till våra slutprodukter; kundförluster;
förändringar i lagar och regler; kunder som går i konkurs eller
försäljningar eller avyttringar av kunders varumärken; ofördelaktiga
fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller några av de
länder där vi är verksamma; brist på komponenter; marknadens
acceptans av våra nya produkter; kostnader och svårigheter i samband
med integration av nya verksamheter och ny teknologi; fortsatt
osäkerhet kring prisförhandlingar med kunder; vår förmåga att få nya
affärer; produktansvar och garantier; krav i samband återkallelser
och andra krav relaterade till tvister och våra kunders reaktioner på
detta; högre omkostnader för våra pensionsplaner och andra
ersättningssystem inklusive högre finansieringskrav för
pensionsplaner, arbetsuppehåll, eller andra personalfrågor; stopp i
produktionen och andra arbetskraftsrelaterade problem; möjliga
negativa effekter av pågående eller framtida tvister; vår förmåga att
skydda våra immateriella rättigheter samt eventuella intrångskrav;
negativa konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande
(statliga) utredningar och relaterade tvister relaterade till driften
av vår verksamhet; ställningstaganden avseende skatt av relevanta
myndigheter och förändringar av våra faktiska skattesatser; vårt
beroende av nyckelpersonal; förändringar i relevanta regelverk som
begränsar vår verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av
och våra relationer med kunder och leverantörer och andra
osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna "Risk Factors" och
"Management's Discussion and Analysis of Financial Conditions and
Results of Operations" i våra årsredovisningar ("10-K") och
kvartalsrapporter ("10-Q") (inklusive eventuella ändringar därtill).
För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport eller i andra
dokument som är s.k. "forward-looking statements" åberopar vi det
"safe harbor" skydd som Amerikanska Förenta Staternas "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995" ger för s.k.
"forward-looking statements", och vi åtar oss inte att göra
offentliga uppdateringar eller ändra något sådant uttalande mot
bakgrund av ny information, såvida inte detta krävs enligt lag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/autoliv/r/autoliv-faststaller-okad-kvartalsutd...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.