Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-13

Autoliv: Autoliv inför ny organisationsstruktur

(Stockholm, 2014-08-13) - - - Autoliv, världens ledande
bilsäkerhetsföretag, kommer att införa en ny operativ
verksamhetsstruktur som skall göra företaget ännu mer effektivt.

Under de senaste fem åren har Autoliv haft betydande tillväxt. Den nya
strukturen som presenterats idag syftar till att skapa en
organisation som passar koncernens nuvarande storlek och också
tillåta framtida tillväxt. Den kommer också att stödja genomförandet
av koncernens kärnstrategier.

Den nya verksamhetsstrukturen kommer att införas i etapper och kommer,
fullt genomförd, att skapa två affärsområden: Passive Safety och
Electronics.

Affärsområdet Passive Safety införs den 1 september och kommer att
ansvara för all regional verksamhet inom passiv säkerhet, inklusive
krockkuddar och säkerhetsbälten.

Affärsområdet Electronics införs den 1 september och kommer att
inkludera Autolivs aktiva säkerhetsprodukter. Från första januari
2015 kommer passiv säkerhetselektronik också att ingå i
affärsområdet.

Den nya strukturen speglar elektronikverksamhetens ökade betydelse för
Autoliv. De ansvariga för Passive Safety och Electronics kommer att
rapportera direkt till koncernchefen.

Som en följd av förändringarna i verksamhetsstrukturen kommer Autoliv
fr o m januari 2015 att införa två segment och rapporteringsenheter
för finansiell rapportering. Detta innebär att Autoliv från och med
första kvartalet 2015 kommer att rapportera resultat för två
affärsområden: Passive Safety och Electronics.

Från den 1 september kommer också två nya globala funktionella
enheter, Sales & Engineering och Product & Process Development, att
skapas för att ytterligare stödja Autolivs affärsområden och
genomförandet av kärnstrategierna.

De ansvariga för Sales & Engineering och Product & Process Development
kommer att rapportera direkt till koncernchefen.

"Idag tar vi nästa steg i utvecklingen av vårt företag. Under de
senaste fem åren har vi upplevt en betydande tillväxt och vi gör
dessa förändringar för att mer effektivt kunna hantera vår nuvarande
verksamhet och möjliggöra framtida tillväxt. Dessutom kommer
skapandet av en mer global, integrerad organisation hjälpa oss att
genomföra våra kärnstrategier, med kvalitet som vår högsta
prioritet", sa

Jan Carlson, Autolivs styrelseordförande och koncernchef.

Förfrågningar:

Thomas Jönsson, Vice President Communications Tel 08- 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget
utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större
biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har
Autoliv cirka 80 anläggningar med nästan 60 000 medarbetare i 29
länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i
världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat
bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8
miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock
Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag

Denna rapport innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas "Private Securities Litigation Reform Act of 1995".
Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och
utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig
kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, även
ledningens analyser och bedömningar av affärsmässig utveckling och
trender i förfluten tid, samt bedömningar av framtida försäljning,
operativ marginal, kassaflöde, faktisk skattesats eller framtida
operativa prestationer eller finansiellt resultat grundas på våra
nuvarande förväntningar, olika antaganden och uppgifter inhämtade
från utomstående. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i
god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem.
Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att
framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden
eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är
beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som
kan få till konsekvens att faktiskt resultat väsentligen avviker från
resultat som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Då
uttalanden om framtiden innefattar risker och osäkerhet kan
resultatet bli helt annorlunda jämfört med vad som angivits i gjorda
uttalanden, vilket kan bero på en mängd olika orsaker, bland annat
och utan några begränsningar, förändringar i produktionen av lätta
fordon; svängningar i den planerade fordonsproduktionen till vilken
Bolaget agerar som leverantör; förändringar för industrin generellt
sett; förändringar avseende marknadsförutsättningar; förändringar i
våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet
till rådande förhållanden på marknaden, omstruktureringskostnader och
initiativ till kostnadsreduktioner som tidigare offentliggjorts samt
marknadens reaktioner på detta; förlust av affärer beroende på ökad
konkurrens; högre råmaterialkostnader; högre bränsle- och
energikostnader; förändringar i kundbasen och förändringar i
kundernas beteenden i förhållande till våra produkter; kundförluster;
förändringar i lagar och regler; kunder som går i konkurs eller
försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken; ofördelaktiga
fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller några av de
länder där vi är verksamma; brist på komponenter; marknadens
acceptans av våra nya produkter; kostnader och svårigheter i samband
med integration av nya verksamheter och ny teknologi; fortsatt
osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår förmåga att få nya
affärer; produktansvar och garantier; krav i samband återkallelser
och andra krav relaterade till tvister och våra kunders reaktioner på
detta; högre omkostnader för våra pensionsplaner och andra
ersättningssystem; stopp i produktionen och andra
arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av pågående
eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa konsekvenser av
kartellutredningar eller andra liknande (statliga) utredningar och
relaterade tvister (inklusive s.k. securities litigation i USA) om
hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet; ställningstaganden
avseende skatt av relevanta myndigheter and förändringar i våra
faktiska skattesatser; vårt beroende av nyckelpersonal; förändringar
i relevant regelverk som begränsar vår verksamhet; politiska
förhållanden; vårt beroende av och våra relationer med kunder och
leverantörer och andra osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna
"Risk Factors" och "Management's Discussion and Analysis of Financial
Conditions and Results of Operations" i våra årsredovisningar
("10-K") och kvartalsrapporter ("10-Q") inklusive ändringar. Förutom
vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den
federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att
uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd
av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och
uttalanden i denna rapport som är s.k. "forward-looking statements"
åberopar vi det skydd som USA:s [Amerikas Förenta Staters] "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/autoliv/r/autoliv-infor-ny-organisationsstrukt...
http://mb.cision.com/Main/751/9627307/274177.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.