Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-27

Autoliv: Autoliv träffar principöverenskommelse angående förlikning i grupptalansmål i USA

(Stockholm, Sverige, 2014-06-27)- - - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och
SSE: ALIVsdb) har träffat en principöverenskommelse (memorandum of
understanding) om förlikning i ett grupptalansmål i USA.

Autoliv, Inc. har tidigare publicerat information om att bolaget,
tillsammans med två personer i bolagets ledning samt en av bolagets
övriga anställda, är svarande i ett grupptalansmål som rör amerikansk
värdepapperslagstiftning. Käranden är Construction Laborers Pension
Trust of Greater St. Louis. Stämningsansökan gavs in den 17 april
2013 till United States District Court for the Southern District of
New York. I stämningsansökan gjordes gällande att Autoliv brutit mot
federal värdepapperslagstiftning genom att ha lämnat oriktiga
uppgifter, eller underlåtit att lämna uppgifter, om att Autolivs
intäkter och aktiekurs varit artificiellt uppblåsta till följd av
Autolivs påstådda överträdelser av konkurrensregler. Käranden yrkade
ett skadestånd till obestämt belopp att utges till den grupp köpare
som påstås ha köpt aktier i Autoliv under perioden från 26 oktober
2010 till 21 juli 2011.

Autoliv har tillsammans med käranden träffat ett memorandum of
understanding som är en principöverenskommelse om att ingå förlikning
av tvisten och de aktuella kraven. Förlikningsbeloppet uppgår till
22,5 miljoner USD. Autolivs resultat för andra kvartalet 2014 kommer
att belastas med en kostnad på uppskattningsvis 4,5 miljoner USD
netto med anledning av förlikningen. Återstående förlikningsbelopp
kommer att utbetalas av Autolivs försäkringsgivare.

Den föreslagna överenskommelsen innebär inte att Autoliv, eller någon
av de personer som är svarande i målet tillsammans med Autoliv,
medger något ansvar. De svarande avser ingå förlikning i syfte att
undvika osäkerhet, risker, kostnader och störande inverkan som
fortsatt tvist skulle medföra.

Den föreslagna överenskommelsen kommer att förhandlas vidare mellan
parterna. Ett slutligt förlikningsavtal ska förhandlas fram och
fastställas av domstolen efter att gruppmedlemmarna informerats och
ett sammanträde rörande skäligheten i den föreslagna överenskommelsen
har hållits.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Vice President Communications Tel +46 (8) 58 72 06 27

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget
utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större
biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har
Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 56 000 medarbetare i 29
länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i
världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat
bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8
miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock
Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag
Denna rapport innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas "Private Securities Litigation Reform Act of 1995".
Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och
utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig
kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, även
ledningens analyser och bedömningar av affärsmässig utveckling och
trender i förfluten tid, samt bedömningar av framtida försäljning,
operativ marginal, kassaflöde, faktisk skattesats eller framtida
operativa prestationer eller finansiellt resultat grundas på våra
nuvarande förväntningar, olika antaganden och uppgifter inhämtade
från utomstående. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i
god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem.
Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att
framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden
eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är
beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som
kan få till konsekvens att faktiskt resultat väsentligen avviker från
resultat som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Då
uttalanden om framtiden innefattar risker och osäkerhet kan
resultatet bli helt annorlunda jämfört med vad som angivits i gjorda
uttalanden, vilket kan bero på en mängd olika orsaker, bland annat
och utan några begränsningar, förändringar i produktionen av lätta
fordon; svängningar i den planerade fordonsproduktionen till vilken
Bolaget agerar som leverantör; förändringar för industrin generellt
sett; förändringar avseende marknadsförutsättningar; förändringar i
våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet
till rådande förhållanden på marknaden, omstruktureringskostnader och
initiativ till kostnadsreduktioner som tidigare offentliggjorts samt
marknadens reaktioner på detta; förlust av affärer beroende på ökad
konkurrens; högre råmaterialkostnader; högre bränsle- och
energikostnader; förändringar i kundbasen och förändringar i
kundernas beteenden i förhållande till våra produkter; kundförluster;
förändringar i lagar och regler; kunder som går i konkurs eller
försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken; ofördelaktiga
fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller några av de
länder där vi är verksamma; brist på komponenter; marknadens
acceptans av våra nya produkter; kostnader och svårigheter i samband
med integration av nya verksamheter och ny teknologi; fortsatt
osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår förmåga att få nya
affärer; produktansvar och garantier; krav i samband återkallelser
och andra krav relaterade till tvister och våra kunders reaktioner på
detta; högre omkostnader för våra pensionsplaner och andra
ersättningssystem; stopp i produktionen och andra
arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av pågående
eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa konsekvenser av
kartellutredningar eller andra liknande (statliga) utredningar och
relaterade tvister (inklusive s.k. securities litigation i USA) om
hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet; ställningstaganden
avseende skatt av relevanta myndigheter and förändringar i våra
faktiska skattesatser; vårt beroende av nyckelpersonal; förändringar
i relevant regelverk som begränsar vår verksamhet; politiska
förhållanden; vårt beroende av och våra relationer med kunder och
leverantörer och andra osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna
"Risk Factors" och "Management's Discussion and Analysis of Financial
Conditions and Results of Operations" i våra årsredovisningar
("10-K") och kvartalsrapporter ("10-Q") inklusive ändringar. Förutom
vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den
federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att
uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd
av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och
uttalanden i denna rapport som är s.k. "forward-looking statements"
åberopar vi det skydd som USA:s [Amerikas Förenta Staters] "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/autoliv/r/autoliv-traffar-principoverenskommel...
http://mb.cision.com/Main/751/9608785/261416.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.