Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Autoliv: Autoliv utser styrelseordförande och lead independent director

(Stockholm, 2014-05-05) - - - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE:
ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, utsåg vid ett
styrelsemöte den 4 maj 2014 Jan Carlson till ny styrelseordförande
med omgående tillträde. Jan Carlson har sedan den 3 april 2014 efter
Lars Nybergs avgång varit tillförordnad styrelseordförande.

Jan Carlson är VD och koncernchef för Autoliv, en position han har
haft sedan 2007. Det är styrelsens övertygelse att Jan Carlsons långa
erfarenhet inom Autoliv, inklusive den omfattande kunskap om bolaget
han förvärvat i rollen som VD och koncernchef samt hans djupa kunskap
om bilindustrin gör honom till det bästa valet av styrelseordförande
idag.

Jan Carlson började hos Autoliv 1999. Innan han blev VD och
koncernchef var han chef för den europeiska verksamheten, chef för
affärsområdet Electronics och utvecklingschef för koncernen. Utöver
sina uppdrag för Autoliv är Jan Carlson också ledamot av styrelserna
för BorgWarner Inc. och Trelleborg AB.

Vid samma styrelsemöte beslöt styrelsen om ändringar i bolagets
Corporate Governance Guidelines för att möjliggöra att det utses en
förste oberoende styrelseledamot, lead independent director, om
posten som ordförande innehas av en anställd inom Autoliv. Den förste
oberoende styrelseledamoten är övergripande ansvarig för att
säkerställa att de oberoende ledamöternas åsikter övervägs och
beaktas i bolagets beslutsprocess samt ska utföra vissa specifika
uppgifter enligt bolagets Corporate Governance Guidelines. I linje
med bolagets övertygelse om vikten av stark bolagsstyrning anser
styrelsen att utnämningen av en förste oberoende styrelseledamot
löser eventuella frågor som kan uppstå i anledning av att bolaget har
en icke oberoende styrelseordförande.

Eftersom Jan Carlson är både anställd i bolaget och
styrelseordförande, utsåg styrelsen vid samma möte, enligt bolagets
ändrade Corporate Governance Guidelines, George Lorch till förste
oberoende styrelseledamot, med omgående tillträde. George Lorch har
varit ledamot av bolagets styrelse sedan juni 2003 och är för
närvarande ordförande i nominerings- och Corporate Governance
kommitteerna.

De ändrade stadgarna finns tillgängliga på bolagets hemsida under:
http://www.autoliv.com/AboutUs/Governance/Pages/Ethics-and-Policies.aspx.

Förfrågningar:

Thomas Jönsson, Vice President Communications Tel +46 (8) 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget
utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större
biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har
Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 56 000 medarbetare i 29
länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i
världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat
bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2013 c:a 8,8
miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock
Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas(USA) "Private Securities Litigation Reform Act of
1995". Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder,
händelser och utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller
förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande
uttalanden, även Autolivs förväntade emission av obligationer,
inklusive storleken på sådana emissioner och tidpunkten därför och
sådana obligationers räntevillkor och förfallotidpunkter, jämte till
vad ändamål Autoliv planerar använda emissionlikviden, grundas på
våra nuvarande förväntningar och olika antaganden. Vi kommunicerar
våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det
finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken
garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att
materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa
uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker,
osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att faktiskt
resultat väsentligen avviker från resultat som uttryckts eller
avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Då uttalanden om framtiden
innefattar risker och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda
jämfört med vad som angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på
en mängd olika orsaker, bland annat och utan några begränsningar,
förändringar i produktionen av lätta fordon; svängningar i den
planerade fordonsproduktionen till vilken Bolaget är leverantör;
förändringar av och i vår verksamhet, förändringar för industrin
generellt sett; vår möjlighet att slutförhandla den slutliga
emissionsdokumentationen på rimliga villkor och att uppfylla de
villkor för teckning som de institutionella investerarna kommer
kräva, samt de institutionella investerarnas vilja och möjlighet att
teckna emissionen; förändringar avseende marknadsförutsättningar;
förändringar i våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår
produktionskapacitet till rådande förhållanden på marknaden,
omstruktureringskostnader och initiativ till kostnadsreduktioner som
tidigare offentliggjorts samt marknadens reaktioner på detta; förlust
av affärer beroende på ökad konkurrens; högre råmaterialkostnader;
högre bränsle- och energikostnader; förändringar i kundbasen och
förändringar i kundernas beteenden i förhållande till våra produkter;
kundförluster; förändringar i lagar och regler; kunder som går i
konkurs eller försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken;
ofördelaktiga fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller
några av de länder där vi är verksamma; brist på komponenter;
marknadens acceptans av våra nya produkter; kostnader och
problem/svårigheter i samband med integration av nya verksamheter och
ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår
förmåga att få nya affärer; produktansvar och garantier; krav i
samband återkallelser och andra krav relaterade till tvister och våra
kunders reaktioner på detta; högre omkostnader för våra
pensionsplaner och andra ersättningssystem; stopp i produktionen och
andra arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av
pågående eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa
konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande (statliga)
utredningar och relaterade tvister (inklusive s.k. securities
litigation i USA)) om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet;
ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter and
förändringar i våra faktiska skattesatser; vårt beroende av
nyckelpersonal; förändringar i relevanta regelverk som begränsar vår
verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av och våra
relationer med kunder och leverantörer och andra osäkerhetsfaktorer
angivna under rubrikerna "Risk Factors" och "Managements Discussion
and Analysis of Financial Conditions and Results of Operations" i
våra årsredovisningar ("10-K") och kvartalsrapporter ("10-Q")
inklusive ändringar. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera
väsentlig information till den federala amerikanska
finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa
framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny
information eller framtida händelser. För alla uppgifter och
uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k.
"forward-looking statements" åberopar vi det skydd som USA:s "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder och vi tar inget
ansvar för att uppdatera något sådant uttalande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/autoliv/r/autoliv-utser-styrelseordforande-och...
http://mb.cision.com/Main/751/9578874/240375.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.