Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

Availo AB (publ): Availo offentliggör rekommendation och fairness opinion med anledning av IP-Onlys offentliga erbjudande

Enligt värderingsutlåtande från Redeye, så kallad fairness opinion, är
erbjudandet från IP-Only skäligt ur ett finansiellt perspektiv för
aktieägarna i Availo. Styrelseledamöter i Availo som är oberoende
rekommenderar aktieägarna att acceptera det offentliga erbjudandet.

Bakgrund

IP Only AB ("IP-Only") har idag den 13 maj 2014 offentliggjort ett
kontanterbjudande till aktieägarna i Availo AB (publ) ("Availo" eller
"Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till IP-Only
till ett pris om 61 kronor kontant per aktie i Availo
("Erbjudandet"). Aktieägare representerande 72,4 procent av antalet
aktier och röster i Bolaget (1) har förbundit sig att oåterkalleligen
acceptera Erbjudandet.

Enligt den preliminära tidplan som IP-Only offentliggjort kommer
acceptfristen inledas den 15 maj 2014 och avslutas den 5 juni 2014.
Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 13 juni 2014. För
ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till IP Onlys
pressmeddelande avseende Erbjudandet.

IP-Only har genomfört en due diligence-undersökning inför
offentliggörandet av Erbjudandet men har, enligt Bolagets bedömning,
som resultat av detta inte erhållit någon information som inte var
allmänt känd vid Erbjudandets offentliggörande och som rimligen kan
förväntas påverka priset på Bolagets aktier.

Availo har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i
anledning av Erbjudandet. Någon finansiell rådgivare har inte
anlitats. Redeye AB ("Redeye") har avgett ett värderingsutlåtande
avseende Erbjudandet.

Rekommendation från styrelsens särskilda utskott

Styrelsen har utsett ett särskilt utskott ("Utskottet") för
handläggning av frågor rörande Erbjudandet. Utskottet består av de
oberoende styrelseledamöterna Sven Berg och Kenneth Gustafsson. Peter
Ahldin och Henric Wiklund är jäviga mot bakgrund av att dessa har
förbundit sig att oåterkalleligen acceptera Erbjudandet.

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms Regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna") har
Availos styrelse att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och
skälen till denna uppfattning. Availo har i detta ärende inte en
beslutför styrelse och följaktligen kan styrelsen inte avge ett
yttrande med rekommendation till aktieägarna i enlighet med
Takeover-reglerna.

Utskottets uppfattning är att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i
Availo ur ett finansiellt perspektiv. Utskottet har vidare noterat
att aktieägare representerande 72,4 procent av antalet aktier och
röster i Bolaget har förbundit sig att oåterkalleligen acceptera
Erbjudandet, däribland Alencia AB, helägt av Peter Ahldin,
styrelseledamot och Verkställande Direktör i Availo, samt Investment
AB Klöverön, helägt av Henric Wiklund, Styrelseordförande i Availo.

Utskottet noterar vidare att något annat offentligt erbjudande till
aktieägarna att överlåta sina aktier i Availo inte har framlagts och
ej heller har, såvitt Utskottet känner till, någon annan part
kontaktat Availo i syfte att förbereda ett annat erbjudande till
aktieägarna.

Utskottet rekommenderar mot denna bakgrund aktieägarna i Availo att
acceptera Erbjudandet.

Fairness opinion

Det åligger Availo i enlighet med Takeover-reglerna att inhämta och
offentliggöra ett värderingsutlåtande, en så kallad fairness opinion,
från oberoende expertis.

Utskottet har uppdragit åt Redeye att avge en fairness opinion
avseende skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i
Availo av vederlaget i Erbjudandet. Enligt fairness opinion, som
biläggs detta pressmeddelande, är Redeyes uppfattning att
Erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som
anges i utlåtandet, är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för
innehavare av aktier i Availo.

----------------------------------------------------------------------

(1) Med hänsyn tagen till 181 829 återköpta aktier som finns i
Bolagets förvar.

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Gustafsson, Styrelseledamot Availo AB (publ), telefon 08-5000
3000

AVAILO AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för
verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation,
Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster
är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög
tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är
certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och
datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo
över 1.000 kunder och genererade intäkter om 130 Mkr. Availos aktie
handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på
www.availo.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/availo-ab--publ-/r/availo-offentliggor-rekomme...
http://mb.cision.com/Main/874/9583890/243928.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.