Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Availo AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVAILO AB (PUBL)

Aktieägarna i Availo AB (publ), org.nr 556330-3055 ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 10.00 i Bolagets
lokaler på Hammarby Fabriksväg 25 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 9 maj 2014, och

·
dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast
kl. 12:00 fredagen den 9 maj 2014, under adress Availo AB (publ),
Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm med angivande av
"årsstämma", per telefon 08-5000 3000, eller via e-post till
ir@availo.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 9 maj 2014.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från
utfärdandet om detta särskilt anges. Om inget anges gäller fullmakten
högst ett år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets
webbplats, ir.availo.se, och sänds till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 7 988 983 aktier. Varje aktie medför en röst på bolagsstämma.
Bolaget innehar per dagen för kallelsen självt 181 829 aktier. Aktier
som innehas av Bolaget självt äger inte företrädas på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Val av en eller två justeringsmän

4.
Godkännande av dagordning

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7.
Anförande av verkställande direktören

8.
Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning, samt

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

9.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11.
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

12.
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt val av
revisor

13.
Beslut om instruktioner för valberedning inför nästa årsstämma

14.
Val av valberedningens ledamöter

15.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

17.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

18.
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att valberedningens ordförande Fredrik Olsson
utses till ordförande för årsstämman.

Punkt 8b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om maximalt 199 082 427 kronor till
aktieägarna. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 20 maj 2014. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma
att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 23 maj
2014.

Förslaget till utdelning motsvarar en utdelning med 25,50 kronor per
utdelningsberättigad aktie per dagen för kallelsen, varav 1,00 kronor
per aktie är ordinarie utdelning och 24,50 kronor per aktie är
extraordinär utdelning. Aktie som innehas av Bolaget självt
berättigar inte till utdelning.

Punkt 9 - 14

Valberedningen, som består av Henric Wiklund, som representant för
Investment AB Klöverön, Steinar Torsvik, som representant för Holder
Fast AS, Peter Ahldin som representant för Alencia AB och Fredrik
Olsson som företrädare för Kongsvik Egendom AB, har lämnat följande
förslag vad gäller ärende 9, 10, 11, och 12:

Punkt 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

·
att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

·
arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 616 000 kronor att
fördelas med 176 000 kronor till styrelsens ordförande Henric Wiklund
samt 88 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.
Ersättning för arbete i utskott eller kommittéer ska inte utgå och
avtal om pensioner eller avgångsvederlag ska inte finnas för
styrelsens ledamöter.

·
arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

·
i och med att Bolaget går in i en ny fas efter avyttringen av Phonera
Telefoni, där fokus skiftas från telefoni till hosting och
nätrelaterade tjänster föreslås en delvis ny styrelse. Omval föreslås
av styrelseledamöterna Henric Wiklund, Kenneth Gustafsson och Peter
Ahldin. Nyval föreslås av Fredrik Olsson, Steinar Torsvik, och Viktor
Karlsson. Sven Berg har avböjt omval. Till styrelsens ordförande
föreslås Henric Wiklund.

För en utförligare presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till
Bolagets webbplats, ir.availo.se

Punkt 12 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
samt val av revisor

·
att en revisor utan suppleant ska utses.

·
för tiden till och med nästkommande årsstämma föreslås som revisor
omval av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn
Lars Nilsson kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om instruktioner för valberedning inför nästa
årsstämma

Valberedningen föreslår att de instruktioner för valberedningen som
fastställdes vid årsstämma 2013 alltjämt ska gälla. Instruktionerna
innebär i huvudsak följande:

Valberedningens ledamöter ska utses av årsstämman för tiden intill
nästa årsstämma. Årsstämman väljer en representant vardera från de
röstmässigt fyra största aktieägarna i Bolaget, som uttalat sin vilja
att genom representant delta i valberedningen, till ledamöter i
valberedningen. Därutöver kan årsstämman utse Bolagets
styrelseordförande till ledamot i valberedningen.

Om en ledamot representerar en aktieägare som sålt huvuddelen av sitt
innehav av aktier i Bolaget och som därefter eller av annan anledning
röstmässigt blivit väsenligt mindre än den fjärde röstmässigt största
aktieägaren i Bolaget, ska ledamoten representerande sådan aktieägare
ställa sin plats till förfogande om den aktieägare som tillkommit
bland de fyra största aktieägarna meddelat valberedningen att denne
önskar utse sin representant. Om inte särskilda skäl föreligger ska
dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen
sker mindre än två månader före ordinarie bolagsstämma.

Om ledamots koppling till den aktieägare den representerar upphör
eller om ledamot av andra skäl lämnar valberedningen ska samma
aktieägare ha rätt att utse ny ledamot att ersätta den tidigare
ledamoten som inte längre representerar aktieägaren. Detta ska ske
genom att anmälan om detta skickas från aktieägaren till
valberedningens ordförande, eller om det är ordföranden som avgår
till annan ledamot i valberedningen med angivande av den ledamot som
ersätts och den nytillkommande ledamoten. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande vilken ska vara en
ägarrepresentant.

Något arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.
Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga
utlägg och kostnader, t.ex. kostnader för externa konsulter som
bedöms nödvändiga för valberedningens arbete. Därutöver ska Bolaget
på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom
sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska inför nästa årsstämma presentera förslag till (i)
val av ordförande på årsstämman; (ii) antalet styrelseledamöter och
suppleanter; (iii) val av styrelseledamöter; (iv) val av styrelsens
ordförande; (v) bestämmande av antalet revisorer och
revisorssuppleanter (i förekommande fall); (vi) val av revisorer och
revisorssuppleanter (i förekommande fall); (vii) arvode till
styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter; (viii) arvode
till ledamöter i ersättnings- respektive revisionsutskott; (ix)
arvode till revisorerna; (x) principer för val av valberedningens
ledamöter och instruktion för valberedningens arbete och (xi) val av
valberedningens ledamöter.

Punkt 14 - Val av valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att Michael Lindström som företrädare för
Investment AB Klöverön, Sven Berg som företrädare för Högberga Invest
AB, Johan Ahldin som företrädare för Alencia AB samt Malcolm Hamilton
som företrädare för Kongsvik Egendom AB utses till ledamöter i
valberedningen i egenskap av representanter för de röstmässigt fyra
största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningen förslår att de principer som fastställts enligt punkten
13 i dagordningen gäller för förfarande för att vid behov ersätta
ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att fastställa
följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan er...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.