Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-17

Availo AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVAILO AB (PUBL)

Aktieägarna i Availo AB (publ), org.nr 556330-3055 ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 juli 2014 kl. 10:00 i
Bolagets lokaler på Hammarby Fabriksväg 25 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 4 juli 2014, och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast fredagen den 4 juli 2014, under adress Availo AB (publ),
Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm med angivande av "Extra
bolagsstämma", per telefon 08-5000 3000, eller via e-post till
ir@availo.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 4 juli 2014.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från
utfärdandet om detta särskilt anges. Om inget anges gäller fullmakten
högst ett år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets
webbplats, ir.availo.se, och sänds till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 7 988 983 aktier. Varje aktie medför en röst på bolagsstämma.
Bolaget innehar per dagen för kallelsen självt 181 829 aktier. Aktier
som innehas av Bolaget självt äger inte företrädas på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antal styrelseledamöter
7. Val av styrelse och styrelseordförande
8. Val av revisor
9. Förslag om att upphäva årsstämmans beslut avseende valberedning
10. Stämmans avslutande

Förslag från IP-Only AB (punkterna 6-8)

Punkterna 6-8

Stämman har sammankallats på begäran av aktieägaren IP-Only AB som per
den 13 juni 2014 innehade 7 537 086 aktier i Bolaget. IP-Only AB
kommer att presentera sitt förslag avseende styrelse samt revisor i
ett separat pressmeddelande före den extra bolagsstämman.

Punkt 9

Vid årsstämman i maj 2014 beslutades att Bolagets valberedning ska
utgöras av representanter för de fyra största ägarna, vartefter
stämman beslutade att välja Michael Lindström, Sven Berg, Johan
Ahldin och Malcolm Hamilton till ledamöter i valberedningen. Mot
bakgrund av att IP-Only nu äger mer än 90 procent av aktierna i
Bolaget anser IP-Only inte att det längre är ändamålsenligt att det
finns en valberedning i Bolaget och föreslår därför att stämman
beslutar att upphäva det av årsstämman 2014 fattade beslutet avseende
valberedning.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i juni 2014

Availo AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund, Styrelseordförande Availo AB (publ)
Mobil: 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@availo.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/availo-ab--publ-/r/kallelse-till-extra-bolagss...
http://mb.cision.com/Main/874/9603647/257884.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.