Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

Availo AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2014 i Availo AB (publ)

Availo AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 15 maj 2014. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Availos
årsstämma.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna
och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen
under räkenskapsåret 2013.

Beslut om disposition av bolagets vinst

Årsstämman beslutade att av till stämmans förfogande stående medel om
199 382 206 kronor, utdela 199 082 427 kronor, vilket motsvarar en
utdelning om 25,50 kronor per aktie, och balansera 299 779 kronor i
ny räkning. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 20
maj 2014. Utbetalning beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den
23 maj 2014.

Beslut om styrelsen och revisorer

·Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska ökas med en
ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter,
utan suppleanter.

·Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Ahldin,
Kenneth Gustafsson och Henric Wiklund samt nyval av
styrelseledamöterna Viktor Karlsson, Fredrik Olsson och Steinar
Torsvik. Henric Wiklund valdes till styrelsens ordförande.

·Årsstämman beslutade att styrelsen ska arvoderas med totalt 528 000
kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande: 176 000 kr till
styrelseordföranden samt 88 000 kronor vardera till de stämmovalda
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

·Årsstämman beslutade att ersättning för arbete i utskott eller
kommittéer inte ska utgå.

·Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor samt beslutade att utse Öhrlings
PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor.

·Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av
bolaget godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

Beslut om fastställande av instruktioner för valberedningen

Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen, i enlighet
med valberedningens förslag till beslut.

Beslut avseende valberedningen

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Michael Lindström
som företrädare för Investment AB Klöverön, Sven Berg som företrädare
för Högberga Invest AB, Johan Ahldin som företrädare för Alencia AB
samt Malcolm Hamilton som företrädare för Kongsvik Egendom AB.
Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2015. Årsstämman
beslutade vidare att de principer som framgår av de beslutade
instruktionerna för valberedningen ska gälla för förfarande för att
vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört.

Beslut om bemyndigande till nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission
av upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom
apport och/eller kvittning av fordran. Vid utnyttjandet av
bemyndigandet ska teckningskursen bestämmas till en kurs som, med
hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska
kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade
kursen för bolagets aktie som möjligt. Skälet till eventuell
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till allmänheten,
institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller
att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av
verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering
av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Beslut om återköp och försäljning av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för perioden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och
verkställa återköp och försäljning av egna aktier i bolaget på NASDAQ
OMX Stockholm AB ("Börsen"). Ett förvärv får inte omfatta fler aktier
än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid,
uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Det
högsta antalet aktier som får överlåtas får uppgå till det
sammanlagda innehavet av egna aktier i bolaget. Återköp och
försäljning av aktier får ske endast till ett pris inom det på Börsen
vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs. Återköp och försäljning ska ske i enlighet med
bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande
kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att
därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

_____________________________

Årsstämmans samtliga beslut kommer att finnas intagna i
årsstämmoprotokollet vilket kommer att kunna laddas ner via
ir.availo.se senast den 29 maj 2014. Protokollet kommer även finnas
tillgängligt hos Bolaget från den 29 maj 2014 och sändas till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga
förslagen till beslut inför årsstämman finns tillgängliga för
nedladdning på ir.availo.se.

Stockholm 15 maj 2014

Styrelsen i Availo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund, Styrelseordförande Availo AB (publ)
Mobil: 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@availo.se

Peter Ahldin, Verkställande Direktör Availo AB (publ)
Mobil: 0708-26 22 77
E-post: peter.ahldin@availo.se

AVAILO AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för
verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation,
Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster
är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög
tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är
certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och
datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo
över 1.000 kunder och genererade intäkter om 130 Mkr. Availos aktie
handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på
www.availo.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/availo-ab--publ-/r/kommunike-fran-arsstamma-20...
http://mb.cision.com/Main/874/9585979/245344.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.