Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

Avanza Bank: Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande 2014-03-18 kl. 16.00

Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 15.00 i Stora salen på
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april
2014, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till
arsstamma@avanza.se eller per telefon 08 562 250 02. Anmälan ska vara
bolaget tillhanda senast onsdagen den 23 april 2014.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och
eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som
låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 23 april 2014,
då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan
aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till
Avanza Bank Holding AB, Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93 Stockholm.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.avanza.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret
2013

10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelsearvode
13. Fastställande av revisorsarvode
14. Val av styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram, uppdelat på tre delprogram

a) delprogram 1
b) delprogram 2
c) delprogram 3
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna
aktier

19. Fastställande av nomineringsförfarande
20. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
21. Stämmans avslutande
Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen, bestående av styrelseordföranden Sven Hagströmer som
representerar Sven Hagströmer och bolag, Erik Törnberg som
representerar Creades AB, Henrik Schmidt som representerar Montanaro
Asset Management och Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck
inklusive bolag, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande
på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 10 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till
bolagets aktieägare om åtta (8) kronor per aktie. Som avstämningsdag
för utdelningen föreslås måndagen den 5 maj 2014. Under förutsättning
att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och
verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas
torsdagen den 8 maj 2014. Resterade belopp av den ansamlade vinsten,
80 699 187 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Det är
styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt
moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 12 och 13

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 250 000 kronor ska utgå
till var och en av styrelsens ledamöter, vilket innebär en höjning om
trettiotre (33) procent för bolagets ordförande och om trettiofem
(35) procent för övriga ordinarie ledamöter.

Vidare föreslås att ledamöter som även är ledamöter i
dotterbolagsstyrelserna Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension erhåller arvode om 37 750 kronor vardera för
respektive uppdrag.

Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska
dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande
räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 14 och 15

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Sven Hagströmer, Lisa
Lindström, Mattias Miksche, Andreas Rosenlew, Martin Tivéus och
Jacqueline Winberg, samt nyval av Birgitta Klasén och Hans Toll.
Information om föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida,
www.avanza.se. David Craelius har under året avgått ur styrelsen.

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer utses till styrelsens
ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller
bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av
årsstämman 2015, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med
Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram, punkt 17 a-c

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad
personal föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av totalt högst 1 470 000
teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1)
stamaktie i bolaget. Teckningsoptionerna ges ut i tre olika serier
(nedan benämnda delprogram 1, 2 respektive 3). De tre delprogrammen
utgör delar i ett och samma incitamentsprogram och besluten enligt
punkterna a-c på dagordningen föreslås därför vara beroende av
varandra.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

I varje delprogram ska högst 490 000 teckningsoptioner emitteras.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Avanza
Förvaltning AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta
teckningsoptionerna till personer som är eller blir anställda i
Avanza Bank Holding AB eller dess dotterbolag. Det antal
teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att
förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls
tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig
tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Maximal tilldelning
kan inte garanteras. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av
en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt
vedertagna beräkningsmodeller.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner
dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för de föreslagna
delprogrammen.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp
uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda
affärer i bolagets aktier på den marknadsplats där bolaget har sin
primärnotering (f.n. NASDAQ OMX Stockholm). Det vägda genomsnittet
ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i
öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska
dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
Teckningskursen för aktier som tecknas i delprogram 1 ska beräknas på
basis av kursen den 25 augusti 2014, aktier som tecknas i delprogram
2 ska beräknas på basis av kursen den 25 augusti 2015 och aktier som
tecknas i delprogram 3 ska beräknas på basis av kursen den 25 augusti
2016.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för delprogram 1 kan ske
från och med den 25 augusti 2017 till och med den 1 september 2017,
teckning i delprogram 2 kan ske från och med den 27 augusti 2018 till
och med den 3 september 2018 och teckning i delprogram 3 kan ske från
och med den 26 augusti 2019 till och med den 2 september 2019.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i delprogram
1-3 ökar bolagets aktiekapital med högst 3 675 000 MSEK fördelat på 1
470 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka fem (5)
procent.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna
aktier, punkt 18

För att öka effektiviteten i bolagets kapitalanvändning föreslår
styrelsen och den verkställande direktören att stämman bemyndigar
styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv ska ske över NASDAQ OMX Stockholm.
2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter
förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var
tid gällande kursintervallet.

4. Förvärv ska ske i enlighet med vid var tid gällande
noteringsavtal.

5. Bemyndigandet kan utnyttjas längst intill nästa årsstämma.
6. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en
genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att
fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Fastställande av nomineringsförfarande, punkt 19

Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer
som tidigare. Dessa principer föreslås gälla tillsvidare. Principerna
innebär följande:

1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra
största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på
valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska
offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämma och baseras på
det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Ordföranden i valberedningen ska vara den ledamot som representerar
den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

2. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter
offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska
dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare
som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska erbjudas plats i
bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej
beaktas. Ägare som utser representant i valberedningen har rätt att
entlediga sådan ledamot och utse...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.