Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

Avanza Bank: Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande 2014-05-22, kl 16.00

Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 13 juni 2014 klockan 10:00 i bolagets
lokaler på Regeringsgatan 103, Stockholm

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 juni 2014
(avstämningsdag är lördagen den 7 juni 2014), dels anmäla sig för
deltagande på bolagsstämman via e-post till bolag@avanza.se eller per
telefon 08 562 250 02. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast
måndagen den 9 juni 2014.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och
eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som
låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 5 juni 2014, då
sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan
aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till
Avanza Bank Holding AB, Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93 Stockholm.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.avanza.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § ABL
8. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram, uppdelat på tre delprogram

a) delprogram 1
b) delprogram 2
c) delprogram 3
9. Stämmans avslutande
Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på
bolagsstämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram, punkt 8 a-c

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad
personal föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av totalt högst 1 470
000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en
(1) stamaktie i bolaget. Teckningsoptionerna ges ut i tre olika
serier (nedan benämnda delprogram 1, 2 respektive 3). De tre
delprogrammen utgör delar i ett och samma incitamentsprogram och
besluten enligt punkterna a-c på dagordningen föreslås därför vara
beroende av varandra.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

I varje delprogram ska högst 490 000 teckningsoptioner emitteras.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Avanza
Förvaltning AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta
teckningsoptionerna till personer som är eller blir anställda i
Avanza Bank Holding AB eller dess dotterbolag. Det antal
teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att
förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls
tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig
tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Maximal tilldelning
kan inte garanteras. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av
en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt
vedertagna beräkningsmodeller.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner
dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för de föreslagna
delprogrammen.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
stamaktie i bolaget till en

teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det
vägda genomsnittet av genomförda affärer i bolagets aktier på den
marknadsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ OMX
Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga
automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och
stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå
till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningskursen för
aktier som tecknas i delprogram 1 ska beräknas på basis av kursen den
25 augusti 2014, aktier som tecknas i delprogram 2 ska beräknas på
basis av kursen den 25 augusti 2015 och aktier som tecknas i
delprogram 3 ska beräknas på basis av kursen den 25 augusti 2016.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för delprogram 1 kan ske
från och med den 25 augusti 2017 till och med den 1 september 2017,
teckning i delprogram 2 kan ske från och med den 27 augusti 2018 till
och med den 3 september 2018 och teckning i delprogram 3 kan ske från
och med den 26 augusti 2019 till och med den 2 september 2019.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i delprogram
1-3 ökar bolagets aktiekapital med högst 3 675 000 MSEK fördelat på 1
470 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka fem (5)
procent.

Tillhandahållande av handlingar

Styreslens fullständiga förslag till emission av teckningsoptioner
enligt punkt 8 på dagordningen samt handlingar enligt 14 kap. 8 §
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med
fredagen den 23 maj 2014 och skickas till de aktieägare som anmält
att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga
handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på
bolagets webbplats, www.avanza.se.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för
denna kallelses utfärdande var 28 873 747. Samtliga utgivna aktier är
stamaktier. Bolaget innehar inga återköpta aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i maj 2014

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)

Om Avanza:

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank
Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas vision är
att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon
annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier,
fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har
över 335 000 kunder med över 120 mdr SEK i totalt sparkapital. Det
motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är
störst i antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska
banker. Avanza har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt
Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer
information besök: www.avanza.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avanza-bank/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/350/9589902/248371.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.