Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Avanza: Delårsrapport januari-september 2016

Delårsrapport, 2016-10-18 kl 08:15

· Kundtillväxten var fortsatt stark under tredje kvartalet. Totalt
under niomånadersperioden uppgick antal nya kunder till 73 700.
Årsmålet på 46 760 nya kunder överträffades redan före halvårsskiftet

· Nettoinflödet under kvartalet uppgick till 5 920 MSEK, en ökning
med 18 procent jämfört med i fjol. För niomånadersperioden ökade
nettoinflödet med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående
år

· Rörelseintäkterna ökade med 9 procent jämfört med tredje kvartalet
2015, främst ett resultat av ökade intäkter från Avanza Markets och
högre fondprovisioner. Jämfört med andra kvartalet var intäkterna
något lägre som en följd av säsongsmässigt låg aktivitet inom
Corporate Finance

· Rörelsekostnaderna ökade med 4 procent jämfört med i fjol, främst
på grund av ökat antal medarbetare. Jämfört med andra kvartalet var
kostnaderna lägre, huvudsakligen till följd av säsongsmässigt låga
personalkostnader. Den kommunicerade ökningstakten på 8-10 procent
för helåret 2016 kvarstår

· Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 105 MSEK, en
ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Jämfört med andra
kvartalet ökade resultatet med 12 procent, främst på grund av lägre
rörelsekostnader

· Ökad digitalisering och kommande regelverk för finanssektorn ger
goda möjligheter för Avanza att ytterligare stärka sin position.
Utvecklingstakten höjs därför, vilket uppskattas ge ökade kostnader
med 15-20 procent under 2017, för att sedan återgå till en
ökningstakt på 8-10 procent

Kv-3 Kv-2 förändr Kv-3 förändr jan-sep jan-sep förändr
2016 2016 % 2015 % 2016 2015 %
Rörelsens 220 225 -2 203 9 671 652 3
intäkter, MSEK
Rörelsens -98 -113 -13 -95 4 -323 -307 5
kostnader, MSEK
Rörelseresultat, 122 111 10 108 13 348 345 1
MSEK
Reslutat efter 105 94 12 94 13 298 297 0
skatt, MSEK
Resultat per 3,53 3,18 11 3,19 11 10,06 10,19 -1
aktie, SEK
Rörelsemarginal, 55 49 6 53 2 52 53 -1
%

Nettoinflöde, 5 920 9 430 -37 5 010 18 20 300 19 400 5
MSEK

Nykundsinflöde 24 23 6 20 20 73 700 72 700 1
(netto), st 500 100 400
Sparkapital vid 222 199 12 170 31 222 900 170 700 31
periodens slut, 900 200 700
MSEK

Händelser under kvartalet

· Avanzas nya VD Johan Prom som presenterades i juli tillträder den
7 november 2016. Henrik Källén kvarstår som tillförordnad VD fram
till dess

· Ny prislista för Private Banking-kunder i syfte att ge kunderna
möjlighet att välja den courtageklass som bäst passar deras handel

· Toppnivå på 70 för Net Promoter Score avseende
rekommendationsgraden bland kunder

· Rekordhög marknadsandel på 15,2 procent rörande antal
transaktioner på börsen

VD-kommentar

Innovativ produktutveckling en viktig del i vår affärsmodell

Avanza inledde sommaren med ett stärkt kunderbjudande. Den mobila
användarupplevelsen förbättrades med möjlighet till
direktinsättningar från annan bank och Private Bankingerbjudandet
gjordes attraktivare med sänkt bolåneränta och en ny prislista. Även
aktiehandeln för sparare med mindre kapital förbättrades i och med
Avanza Start. Detta tillsammans med vårt befintliga erbjudande gav
resultat med ett nettoinflöde på 5,9 miljarder kronor och 24 500 nya
kunder under tredje kvartalet. Det gav ett rörelseresultat högre än
såväl andra kvartalet i år som tredje kvartalet i fjol och påvisar
styrkan i vår affärsmodell samt vikten av innovativ
produktutveckling.

God kundaktivitet med ökad riskvilja

Efter Brexitomröstningens urblåsning av aktiemarknaden i slutet av
juni, hade vi under tredje kvartalet en positiv utveckling på
Stockholmsbörsen med en uppgång på 10 procent. Antal aktiehandlande
kunder hos Avanza låg på fortsatta rekordnivåer och fick genomslag i
handelsstatistiken. Vi befäste vår förstaplats på Stockholmsbörsen
och First North med en marknadsandel på över 15 procent mätt i antal
transaktioner. Våra kunder var nettoköpare i aktiemarknaden, vilket
syns i minskad inlåning och ökad riskvilja. Såväl
värdepapperskrediter som aktiehandeln på utländska börser ökade.

Särskilt glädjande var att vi under kvartalet nådde ett NPS på 70 i
vår löpande undersökning avseende kundnöjdhet, Net Promoter Score,
vilken visar våra kunders rekommendationsgrad. Ett extremt högt
resultat som vi ska fortsätta att förvalta väl.

Ökat resultat och en stark kostnadsposition

Även om utlåningen ökade under kvartalet fortsatte det negativa
ränteläget att pressa räntenettot. Courtageintäkterna ökade med 3
procent under kvartalet. Fondkapitalet växte och sparandet flyttade
successivt över till en större andel aktie- och blandfonder, vilket
stärkte provisionsintäkterna. Portföljgeneratorn, Avanzas första
digitala beslutsstöd för fondsparande som lanserades för drygt ett år
sedan, fortsätter att attrahera fondkapital. Så mycket som 1,3
miljarder kronor har våra kunder nu investerat i olika fonder via
Portföljgeneratorn, en ökning med 30 procent sedan halvårsskiftet.
Det ger oss råg i ryggen för fortsatta satsningar på digitala
beslutsstöd. Avanza Markets fortsatte att utvecklas starkt med en
marknadsandel på 67 procent under kvartalet och står nu för en allt
större del av övriga intäkter. Aktiviteten avseende
företagstransaktioner var däremot säsongsmässigt låg, men väntas öka
under slutet av året, om börshumöret håller i sig.

Kostnaderna är säsongsmässigt lägre under tredje kvartalet. Den
kommunicerade ökningstakten om 8-10 procent för helåret 2016 kvarstår
vilket innebär att kostnaderna för fjärde kvartalet kommer att öka
med omkring 20 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Avanzas affärsmodell bygger på skalbarhet för att alltid kunna ge våra
kunder ett billigare, bättre och enklare erbjudande än någon annan
bank - mer till kunden och mindre till banken. Det är det som driver
kundinflöde och tillväxt i sparkapital, vilket i sin tur leder till
intäkter. Vår kostnadsposition är en avgörande framgångsfaktor och
också vårt sätt att parera minskade intäkter till följd av förändrade
kundbeteenden och marknadstrender. Under kvartalet sänkte vi
kostnaden per sparkrona ytterligare. Vi fortsätter att effektivisera
och automatisera våra interna processer för att sänka kostnaderna.
Vår starka kostnadsposition är en viktig konkurrensfördel som även
ger oss utrymme för nya satsningar för att fortsätta attrahera kunder
och sparkapital.

Vi lägger i en högre växel

Finanssektorn står inför stora förändringar i och med den pågående
digitaliseringen och kommande regelverk. Vi ser i detta goda
möjligheter att stärka Avanzas position som Sveriges bästa plattform
för sparande och investeringar. Vi har under året, och inte minst
under tredje kvartalet, fått bekräftelse på att våra satsningar på
digitala beslutsstöd och en stärkt mobil användarupplevelse ger
positiva effekter på vår tillväxt. För att öka tillväxttakten och
ytterligare förbättra vårt kunderbjudande kommer vi under 2017 att
investera i utökade resurser med fokus på en förbättrad
användarupplevelse. Det bubblar av innovationskraft på Avanza och
allt vi vill göra för att förbättra vårt sparerbjudande med verklig
kundnytta i fokus. Mer resurser kommer att ge oss de bästa
förutsättningarna att utveckla Avanzas erbjudande utan att vi tappar
fart i en bransch där konkurrensen också ökar från nya Fintechbolag.
Vi bedömer därför att kostnaderna under 2017 kommer att öka med 15-20
procent, för att under 2018 återgå till en kostnadsökningstakt på
8-10 procent i årstakt.

Den 7 november börjar vår nye VD Johan Prom. Själv återgår jag till
min roll som COO samt vice VD. Vi hälsar vår nye kapten välkommen
till Avanza!

Stockholm den 18 oktober 2016

Henrik Källén, Tf VD Avanza

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl. 08.15 (CEST).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Källén, Tf VD
Telefon: +46 (0)70 861 80 25

Birgitta Hagenfeldt, CFO
Telefon: +46 (0)73 661 80 04

Sofia Svavar, Chef IR
Telefon: +46 (0)8 409 420 17

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank
Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte
är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra
banker eller försäkringsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat
sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt
pensionserbjudande. Avanza har över 500 000 kunder med över 200 mdr
SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3 procent av den svenska
sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner och
näst störst sett till omsättning på Stockholmsbörsen bland svenska
banker. Avanza har de senaste sex åren vunnit SKI:s (Svenskt
Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer
information besök: https://www.avanza.se/ir

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avanza/r/delarsrapport-januari-september-2016,...
http://mb.cision.com/Main/350/2102856/576083.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.