Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Avida Finans AB: Kallelse till årsstämma i Avida Finans AB (publ)

Aktieägarna i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004 kallas härmed
till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, klockan 14:00 i Avida Finans
lokaler på Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska anmäla sitt deltagande på
årsstämman via e-post till bolagsstamma@avida.se senast klockan 14:00
den 27 maj 2019. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret
2018.

7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt
fastställd balansräkning och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisor.
10. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG

Val av ordförande, punkt 1
Styrelsen föreslår att Mikael Hellström utses till ordförande på
årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust,
punkt 7 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets
vinst/förlust balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden, punkt 8
Styrelsen föreslår att arvoden åt styrelsens ledamöter lämnas
oförändrade vid noll kronor samt att arvode till revisorn ska utgå
för utfört arbete enligt löpande räkning.

Val till styrelsen och revisor, punkt 9
Avidas nomineringskommitté föreslår omval av Christian Bjørnstad,
Håkon Fure, Celina Midelfart, och Geir Olsen. Vidare föreslås att
stämman utser Deloitte AB till registrerat revisionsbolag med Patrick
Honeth som huvudansvarig revisor.

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt
128 000 aktier med en röst vardera, således totalt 128 000 röster.
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga
egna aktier.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de
mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga
i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna och andra handlingar som ska läggas fram
på stämman, samt fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga på
bolagets webbplats, www.avida.se.

Stockholm i april 2019

Avida Finans AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta Michael Grosche, head of Communication
and Investor Relations på Avida. E-post: michael.grosche@avida.se.
Telefon +46 70 307 29 36.

Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat
på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för
närvarande cirka 120 anställda, med huvudkontor i Stockholm och
kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår
verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och vårt mål är att
ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som
andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra
för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar
att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är
noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och
kreditmarknadsbolag omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/avida-finans-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-a...
https://mb.cision.com/Main/16576/2799176/1034291.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.