Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

AVTECH Sweden AB: AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2019

· AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2019 uppgick
till MSEK 4.1(2,8).

· Rörelseresultatet före avskrivningar för det första kvartalet 2019
var MSEK +0,9 (+0,3)

· Nettoresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick till MSEK +0,1 (-0,9) eller SEK 0,04 (0,04) per aktie.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första
kvartalet 2019 till MSEK -1,0 ( -0,3). Koncernens likvida medel
uppgick vid periodens slut till MSEK 14,1 (15,7 vid föregående
årsskifte). Ökade marknadsinsatser på ca 0,8 MSEK har påverkat
likviditeten under kvartalet.

· Eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 28,2 (28,1 vid
föregående årsskifte) eller SEK 0,50 (0,50) per aktie. Koncernens
soliditet uppgick till 93,0 (93,0) procent.

· Verksamhetsårets första kvartal har inneburit fortsatta satsningar
på försäljning och marknadsföring. Trots en ökande grad av osäkerhet
inom flygindustrin, orsakad av såväl beslut om flygstopp för 737 MAX
som en oro för de negativa miljöeffekterna, kan vi konstatera ett
fortsatt ökande intresse för våra produkter. Det bestående intrycket
är dock att den pressade kostnadssituationen inom flygbolagen gör att
man inte köper annat än sådant som har en påtagligt kort
återbetalningstid. Det innebär att man vill testa alla produkter i
egen drift före beslut. Resultatet blir långa tider från visat
kundintresse till eventuellt kontrakt. Vi bedömer att vi i nuläget
har fler än 4 större europeiska flygbolag som är i slutfasen av de
beslut som brukar generera kontraktsförhandlingar. Ofta innehåller
ett sådant kontrakt initialt AVENTUS NowCast, vår mest utprovade
produkt. Varje kundrelation är förbundet med ett "NDA" (non
disclosure agreement). Detta gör det väldigt svårt för oss att
informera om olika kundprojekt innan LOI eller kontrakt har
signerats. Vi hoppas om fortsatt förståelse för denna begränsning
bland våra aktieägare.

· Utvecklingsprojekten inom området climb- och cruise-optimering
fortgår enligt plan. Dessa projekt skall leda till nya produkter inom
Aventus produkt-familjen som ytterligare ökar effekten av att använda
10K väder. Climb-projektet har beviljats extern delfinansiering av
Energimyndigheten och genomförs i nära samarbete med Norwegian. Med
ovanstående kompletterande produkter kan vi erbjuda piloter en
optimeringslösning av flygbanan i syfte att avsevärt optimera
bränslebesparing och flygtid. Lösningen är baserad på AVTECH's unika
tillgång till 10K-väder och är inte längre begränsad av kapaciteten i
flygplanets dator. Detta är särskilt efterfrågat och intressant för
marknaden av Boeing 737 operatörer där förmågan i flygdatorn att
optimera flygningen baserat på fördelaktig vindinformation är
kraftigt begränsad. Dessa produkter har presenterats och genererat
ett tydligt intresse från flygbolagen under periodens kundmöten.

· I december 2018 genomfördes ett uppföljningsmöte med Southwest
Airlines i Dallas. Samtalen har fortsatt under våren 2019 i en god
anda.

· Under ett av de planerade större kundmötena inkom en förfrågan om
en skräddarsydd anpassning av SIGMA för monitorering av flygning
genom vulkanisk aska. Dialogen har fortsatt och öppnar för möjlig
viderutveckling av tjänsten.

· Diskussionen med Gatwick angående TTAM (Target Time Arrival
Manager) fortlöper enligt plan. Projektet skall vara genomfört under
mitten av 2020-talet.

Händelser efter periodens slut

· Som en följd av ökade marknadsinsatser under de senaste kvartalen
har intresset för AVTECH`s produktportfölj ökat. Ett ökat miljöfokus
samt ett stigande bränslepris bedöms ytterligare förstärka intresset
under 2019. Flygbolag som tidigare visat svagt intresse har
återkommit med önskemål om detaljerade diskussioner.

· Björn Ostertag, f.d Fuel Efficiency manager vid Lufthansa Cargo,
har knutits till AVTECH och kommer vara verksam inom Marknad och
försäljning. Björn tillför stor kompetens och erfarenhet kring de
marknadsförutsättningar flygbolag verkar under och är en välkommen
förstärkning i AVTECHs marknadsteam. Björn kommer att tilldelas ett
eget fokusområde bl.a. inriktat mot flygfraktsbolag.

· Dialogen med flygbolag inom Lufthansa gruppen har intensifierats
och har övergått i en mer detaljerad fas. AVTECH's produkter får
alltigenom ett positivt bemötande och målsättningen är att arbeta med
en större del av Lufthansagruppens flygbolag.

· En viktig del av vår marknadsföringsplan utgör deltagande på
mässor och konferenser för flygindustrin. AVTECH avser delta på:

· Airline & Aerospace MRO & Flight Operations IT Conference 11-12
Jun, Miami

· 13th Annual Flight Operations Conference 3-4 Dec, London
· Antalet piloter som använder proFLIGHT i sin dagliga operation
ökar kontinuerligt. Användarna representerar idag fler än 25 globala
flygbolag som tillsammans har ett linjenät som täcker hela världen.
Vi ser även ett ökat intresse hos flygbolagen för proFLIGHT och för i
nuläget diskussioner med två större europeiska operatörer angående
möjlighet att implementera proFLIGHT i deras dagliga operation.
Processen med att få proFLIGHT godkänd och verifierad av EASA
(European Union Aviation Safety Agency) pågår och beräknas vara
slutförd under andra halvåret 2019. Utöver att vara ett attraktivt
hjälpmedel för piloten under flygning förefaller också proFLIGHT vara
ett effektivt sätt att visuellt demonstrera de komplexa tekniska
processer som utgör basen för Aventus-familjens olika produkter

Kista den 6 maj 2019 AVTECH Sweden AB(publ), styrelsen. Denna rapport
har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt
säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.
Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på
NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon
marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se),
tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För
förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets
Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är
sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning . Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj
2019 kl 08.30 CET

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins
aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer,
teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets
produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel
flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp,
effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret
ligger i Stockholm, Kista. För mer information, se www.avtech.aero.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-sweden-ab--publ--de...
https://mb.cision.com/Main/106/2806299/1039490.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.