Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

AVTECH Sweden AB: AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - september 2018

· AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2018 uppgick
till MSEK 3,1 (2,7)

· Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2018
var MSEK 1,0 (0,5) och för niomånadersperioden MSEK 1,5 (1,0).
Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2018 uppgick till MSEK -0,2
(-0,8) och för niomånadersperioden -2,0 (-3,2) eller SEK -0,03
(-0,05) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje
kvartalet 2018 till MSEK -0,1 (-1,0). Koncernens likvida medel
uppgick vid periodens slut till MSEK 16,6 (vid föregående årsskifte
20,4). Ökade marknadsinsatser på ca 1,3 MSEK samt fortsatt
kompletterande produktutveckling på ca 2,0 MSEK har påverkat
likviditeten under niomånadersperioden.

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 28,0 (vid
föregående årsskifte 30,0) eller SEK 0,50 (0,53) per aktie.
Koncernens soliditet uppgick till 95,9 (95,9) procent

· De ökade marknadsföringsinsatserna har inneburit ett deltagande på
mässorna; "The 5th China Aviation NEW TECHNOLOGY Conference", "EMEA
2018 MRO & Flights Ops IT Conference in Amsterdam", "The 2nd
Connected Aircraft Conference in Dubai" och Connected Aircraft
eEnablement Conference 2018 in London". Ett flertal seminarier och
videokonferenser har också genomförts i samarbete med personal från
Met Office under perioden. Dessa aktiviteter har påtagligt ökat
antalet informerade och potentiella kundföretag. Även om ledtiderna,
från insikt till kontraktsförhandling, brukar vara lång ser vi fram
emot en växande kundbas under det kommande vinterhalvåret. Fokus har
varit på att introducera vårt numera heltäckande produktpaket, vilket
bland annat innebär att våra kunder kan välja mellan flera olika
leverantörslösningar via, datalänk eller WiFi/Internet.

· Under Connected Aircraft eEnablement konferensen i London den
11-12 September presenterade AVTECH och Met Office (UK) gemensamt
vårt världsunika 10K väder och möjligheten att redan idag ta del av
detta genom AVTECH's produkter Aventus, SIGMA och proFLIGHT. Effekten
av 10K (kilometer) väder underströks av den studie som beställts av
Lufthansa Cargo och genomförts av universitetet i Aachen. Denna
forskningsrapport visar tydligt på de praktiska positiva
konsekvenserna av en daglig användning av AVTECH's Aventus produkt.
Presentationen ledde till ett ökat intresse och ett flertal nya
kontakter bland närvarande flygbolag.

· Under ovanstående mässa presenterades för första gången även vår
nya video presentation av AVTECH's produkter baserade på unikt 10K
flygväder.

· Under innevarande niomånadersperiod har en första testversion av
AVTECH proFLIGHT iOS tablet app utprovats av ca 20 piloter från olika
flygbolag. Appen har mottagits på ett mycket positivt sätt. Met
Office 10K flygväder utgör en världsunik bas som har kombinerats med
AVTECH`s teknik för bearbetning och visualisering av komplext
beslutsunderlag. För första gången har piloter numera tillgång till
världens bästa- högupplösta väder, levererat i realtid och
presenterat på ett användarvänligt sätt.

· Dialogen med flygbolag inom Lufthansa gruppen fortsätter på ett
positivt sätt. Lufthansa Mainline har indikerat en hög
arbetsbelastning i den IT enhet som ansvarar för teknisk integration
av system som Aventus Nowcast.

· Som tidigare meddelats har AVTECH genomfört ett
utvärderingsprojekt av stora delar av nuvarande produktsortiment i
samarbete med Norwegian Air Shuttle. Under perioden har samarbetet
utvecklats till en övertygelse om att AVTECH's olika produkter kan
förväntas att ingå i Norwegians framtida supportsystem. Norwegian Air
Shuttle har också uttryckt ett stort intresse för att vara
utvecklingskund. Kontraktsförhandlingar har inletts.

· Som tidigare nämnts fortsätter samarbetsprojektet mellan Met
Office, easyJet, och flygplatsen på Gatwick i London. Inom ramen för
samarbetet har olika lösningar för att effektivisera nyttjandet av
flygplatsen diskuterats. Arbetet fortsätter med målsättningen att
utveckla tekniska och finansiella modeller för uppstart av ett
projekt under 2019. Detta på grund av att projektparterna har
beslutat att senarelägga projektstart. Ytterligare en större operatör
har närmat sig med ett dedikerat intresse för AVTECH's produkter och
kunskap inom operationell effektivisering mellan flygplatser och
flygbolag.

· Den 16/8 kommunicerades att AVTECH och Met Office (UK) ingått ett
3-årigt samarbetsavtal. Met Office skall leverera väderdata från den
unika 10K flygväderprognosen till AVTECH's tjänster och produkter.
Under detta nya kontrakt har AVTECH en exklusiv tillgång till ett
gemensamt utvecklat API-gränssnitt som skapar möjligheter för
användare av AVTECH's produkter att erhålla den mest detaljerade och
korrekta väderprognos som finns tillgänglig för kommersiellt bruk.
AVTECH har genomfört en omfattande studie av kvaliteten av olika
väderrelaterade prognoser som används inom flyget. Mer än 50 000
flygningar har ingått i analyserna. Det framgår tydligt att Met
Office's 10K-baserade vädergrid, jämfört med den gällande standarden
inom flyget på 140K, ger en reduktion av vind- och temperaturfel på
mer än 50%.

Händelser efter periodens slut

· Den 5/10 2018 tillkännagav AVTECH en avsiktsförklaring med
Norwegian Airshuttle A/S för att implementera Aventus AIR och Aventus
Nowcast. Dessa tjänster ger piloterna avancerad väderdata i syfte att
minska bränsleförbrukningen. Avsiktsförklaringen innehåller också en
ambition om att gemensamt vidareutveckla optimeringslösningen för
flygningens stig- och planflyktsfas.

· Styrelsen i AVTECH kommunicerade en affärsuppdatering den 15/10
2018, där det tillkännagavs att styrelsen i AVTECH beslutat att öka
takten i utvecklingssamarbetet med produktfamiljen Aventus, då bland
annat en Windows-baserad ProFLIGHT app efterfrågats. Dessutom finns
ett intresse av att anpassa proFLIGHT produkterna till andra
beslutsfattare inom flygbolaget vid sidan om piloterna. Några
flygbolag har efterfrågat ett system för optimering av hela
flygbanan, från start till landning, då detta ger piloterna möjlighet
att välja den mest ekonomiska flygnivån baserat på aktuella
vindförhållanden orsakade av t.ex. jetströmmar. Den nyligen lanserade
proFLIGHT-appen, ett beslutsstöd för piloter baserad på en visuell
presentation av informationen i tjänsterna Aventus och SIGMA, är för
tillfället under praktisk utprovning hos ett 100 tal piloter från mer
än 10 olika flygbolag.

· Beslutade två nyanställningar inom teknikenheten har genomförts.
Dessa innebär en förbättring av vårt 24/7 driftstöd samt front-end
utvecklingsförmåga. Förstärkningarna görs för att rusta oss för en
förväntad kundtillströmning samt ökad fokus på visualisering av våra
produkter.

· Processen med att driftsätta SIGMA vädervarningssystem för easyJet
har påbörjats.

· Med Met Office avtalet som utgångspunkt för höstens kampanjer,
("AVTECH Premium", "Aventus SIGMA" och "AVTECH proFLIGHT"), avser
AVTECH öka medvetenheten om företaget i flygbranschen samt öka
marknadskontakterna. Övriga marknadsföringsinsatser kommer bl.a. ske
genom;

· återkommande artiklar i fackpress för att beskriva Aventus
Premium och Met Office 10K vädergrid och hur unikt det är

· banners, annonser inlägg samt, uppdateringar i AVTECH's kanaler
på sociala medier med utgångspunkt i dels artikelinnehållet ovan och
dels kundintyg från befintliga användare

· fortsatt deltagande på mässor samt genomförande av ytterligare
webinar

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt
säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på
NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon
marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se),
tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på
sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta
pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och VpmL .
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2018 kl 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-sweden-ab--publ--del...
http://mb.cision.com/Main/106/2647236/928194.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.