Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

AVTECH Sweden AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl.
10.00 i Kista Science

Tower , Färögatan 33 i Kista.
Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen, som är tisdagen den 9 maj 2017. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare
måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i
stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen
den 9 maj 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna
dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast tisdagen den 9 maj
2017. Anmälan om deltagande i stämman görs via brev till AVTECH
Sweden AB (publ), att: Britt-Marie Lodenius, Färögatan 33, 24tr, 164
51 Kista; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89
eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift
om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Om aktieägare vill låta
sig representeras av ombud måste en skriftlig och daterad fullmakt
ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Fullmakt i
original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av
juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse .
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och
suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag.

13. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget
har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja Ingvar
Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10-12: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande,
styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i
Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11 och
12:

· antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem
(5) ordinarie och en (1) suppleant.

· antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;
· styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 250 000
kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000
kronor vardera;

· revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;
· omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV
Lindberg, Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Bo Redeborn och Erik
Berggren;

· omval av Bo Redeborn som styrelseordförande;
· omval av Johnny Olsson som styrelsesuppleant;
· omval av Mikael Höök som Bolagets revisor; och
· omval av Roger Ehrman som Bolagets revisorssuppleant.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 56 479 561, varav 8 761 724 utgör A-aktier, 47 717 837
utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna
kallelse. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-
aktie berättigar till en (1) röst.

Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 135 335 077. Bolaget
innehar inga egna aktier

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016
samt fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar
som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls
tillgängliga hos Bolaget på Färögatan 33, 24tr, 164 51 Kista och på
Bolagets hemsida, www.avtech.aero senast tre (3) veckor före stämman
och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller
postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen. Direkt efter den ordinarie stämman kommer ett
kort informationsmöte att hållas av Bo Redeborn (styrelsens
ordförande) och Christer Fehrling (VD)

Kista den 5 april 2017

AVTECH Sweden AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/106/2233099/653677.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.