Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

AVTECH Sweden AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2014 kl.
10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som
är måndagen den 2 juni 2014, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att
delta i bolagsstämman senast måndagen den 2 juni 2014. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen
den 2 juni 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att
delta i stämman.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av
följande alternativ. Genom brev till AVTECH Sweden AB (publ),
Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga, att: Jonas Saric; per telefax på
08-544 104 89 eller per e-post till jonas.saric@avtech.aero. Anmälan
skall omfatta fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som företräds genom
ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten skall
i god tid före stämman vara Bolaget tillhanda.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och
suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat
revisionsbolag.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag.

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare företrädande mer än 47 procent av röstetalet för samtliga
aktier har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja
advokat Joakim Falkner.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår
till 9 053 236 kronor.

Bolaget har 8 159 preferensaktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman, med hänvisning till förra årets
vinstdisponeringsbeslut och 12 § 4 st i bolagets bolagsordning,
beslutar om utdelning till aktieägarna med 53,99 kronor per
preferensaktie med avstämningsdag den 31 juli 2014. Beloppet
motsvarar förra årets kvartalsvisa utbetalningar om 12,00 kronor per
preferensaktie och per kvartal inklusive en årlig räntesats om 20 %.

Därutöver föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om utdelning till
aktieägarna med 48,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvisa
utbetalningar om 12,00 kronor per preferensaktie och per kvartal. Som
avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktierna föreslår
styrelsen den 31 juli 2014, den 31 oktober 2014, den 31 januari 2015
och den 30 april 2015.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser A-
och B-aktierna.

Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande,
styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden (punkterna
10-12)

Aktieägare som företräder mer än 47 procent av röstetalet för samtliga
aktier har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11 och 12.

· Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra
(4) ordinarie och en (1) suppleant. Antalet revisorer skall vara en
(1) med en (1) revisorssuppleant.

·
Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 140 000 kronor,
varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 35 000 kronor
vardera. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

·
Omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV Lindberg,
Christer Fehrling och Ingvar Zöögling. Nyval av Bo Redeborn som
ordinarie styrelseledamot och Christer Staaf som styrelsesuppleant.
Lars GV Lindberg föreslås bli omvald som styrelseordförande. Vidare
föreslås att Göran Magnusson omväljs som Bolagets revisor samt att
till revisorssuppleant omvälja Mikael Höök.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna
kallelse till 50 487 720, varav 9 023 952 utgör A-aktier, 41 455 609
utgör B-aktier och 8 159 utgör preferensaktier. Varje A-aktie
berättigar till tio (10) röster och varje B- eller preferensaktie
berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget
uppgår till 131 703 288.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013
samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls
tillgängliga hos Bolaget på Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på
Bolagets hemsida, www.avtech.se senast tre veckor före stämman och
skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller
postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen.

Åkersberga i maj 2014

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika
aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag
och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och
tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen
optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet,
punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor
i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH
Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett
Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified
Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/106/9578975/240442.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.