Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

Axfood: Axfood fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Matse Holding

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där
lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller
accept av Erbjudandet skulle strida mot lagar eller regler eller
skulle förutsätta att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svensk rätt. Aktieägare hänvisas till de
erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som
kommer att publiceras.

Axfood Aktiebolag (publ) ("Axfood") offentliggjorde den 15 december
2016 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ)
("Matse") om förvärv av samtliga aktier i Matse ("Erbjudandet").
Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 20
december 2016.

· Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Axfood efter
fullföljandet av Erbjudandet, tillsammans med aktier som Axfood
förvärvat utanför Erbjudandet, kommer att inneha cirka 98,8 procent
av aktierna och rösterna i Matse.

· Då samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts,
förklarar Axfood Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet.

· Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat
Erbjudandet fram till och med acceptperiodens sista dag beräknas
påbörjas den 30 januari 2017. Acceptperioden avslutades den 23
januari 2017 och kommer inte att förlängas.

Accepter i Erbjudandet och Axfoods innehav i Matse
Till och med den 23 januari 2017 har 25 922 904 aktier i Matse lämnats
in genom gjorda accepter i Erbjudandet, motsvarande cirka 79,6
procent av aktierna och rösterna i Matse.

Härutöver har Axfood utanför Erbjudandet förvärvat 3 106 300 aktier i
Matse enligt aktieöverlåtelseavtal (på villkor som motsvarar
Erbjudandet), motsvarande cirka 9,5 procent av aktierna och rösterna
i Matse.[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) Till och med den 23
januari 2017 har Axfood vidare förvärvat 3 179 010 aktier i Matse på
Nasdaq First North (till priser som inte överstiger priset i
Erbjudandet), motsvarande cirka 9,8 procent av aktierna och rösterna
i Matse.

Efter Erbjudandets fullföljande och genom ovan beskrivna förvärv
utanför Erbjudandet, kommer Axfood att inneha sammanlagt 32 208 214
aktier i Matse, motsvarande cirka 98,8 procent av aktierna och
rösterna i Matse.

Axfood har dessutom ingått avtal om förvärv av samtliga 458 438
teckningsoptioner 2016/2019 i Matse. Avtalen är villkorade av att
Axfood förklarar Erbjudandet ovillkorat och förvärven av
teckningsoptionerna kommer nu att genomföras.

Utöver vad som anges ovan varken äger eller kontrollerar Axfood några
aktier i Matse vid acceptperiodens utgång och Axfood innehar heller
inte några finansiella instrument i Matse som ger någon finansiell
exponering motsvarande ett innehav av aktier i Matse.

Sammanfattningsvis kontrollerar Axfood således - genom accepter inom
Erbjudandet samt förvärv eller avtal om förvärv utanför Erbjudandet -
sammanlagt 32 208 214 aktier och 458 438 teckningsoptioner i Matse,
motsvarande cirka 96,3 procent av det totala antalet aktier i Matse
efter full utspädning.[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2)

Erbjudandet förklaras ovillkorat och fullföljs
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet
accepteras i sådan utsträckning att Axfood blir ägare till aktier som
representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående
aktier i Matse efter utspädning. Villkoret avseende viss anslutning
är uppfyllt i enlighet med vad som anges ovan.

Som tidigare kommunicerats har Konkurrensverket beslutat att lämna
Axfoods planerade förvärv av Matse utan åtgärd. Fullföljandevillkoret
avseende erforderliga tillstånd är således också uppfyllt.

Även samtliga övriga villkor för Erbjudandets fullföljande är
uppfyllda.

Axfood förklarar således Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet
fullföljs.

Acceptperioden och redovisning av likvid
Acceptperioden avslutades den 23 januari 2017 och kommer inte att
förlängas.

Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet
fram till och med den 23 januari 2017 beräknas påbörjas den 30
januari 2017.

Tvångsinlösen och avnotering
Axfood avser att inleda ett tvångsinlösensförfarande enligt
aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Matse samt
att verka för att Matses aktier avnoteras från Nasdaq First North.

Axfood kan komma att förvärva ytterligare aktier i Matse på marknaden.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Som tidigare kommunicerats
har aktieägare med ett sammanlagt innehav om 27 093 272 aktier i
Matse (motsvarande cirka 83,2 procent av aktierna och rösterna) på
förhand förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Av dessa aktier har
Axfood därefter förvärvat 3 106 300 aktier utanför Erbjudandet
(motsvarande cirka 9,5 procent av aktierna och rösterna i Matse).

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) I Matse finns 32 583 333
utestående aktier, 458 438 teckningsoptioner 2016/2019 samt 864 800
teckningsoptioner 2014/2017.

Ytterligare information
Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på Axfoods
webbplats (www.axfood.se).

Pressförfrågningar riktas till: Cecilia Ketels, Head of Investor
Relations, +46 72 23 606 43.

Axfood lämnar information i detta pressmeddelande i enlighet med
Kollegiets takeover-regler. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 januari 2017, klockan 07.30 (CET).

Axfood i korthet
Axfood är verksamt inom dagligvaruhandeln. Axfood bedriver handel inom
detalj- och partihandeln i Sverige. I Axfood-koncernen ingår
butikskedjorna Willys och Hemköp. Inom Hemköp finns även handlarägda
butiker och Axfood Närlivs samverkar med Tempo, Handlar'n och
Direkten. Axfood Närlivs levererar dessutom till servicehandeln.
Grossistförsäljning drivs genom kedjan Axfood Snabbgross. Dagab
ansvarar för koncernens sortimentsutveckling, inköp och logistik.
Totalt har Axfood 264 egna butiker och cirka 820 samverkande butiker.
Under 2015 uppgick Axfoods totala omsättning till 41 247 miljoner
kronor med ett rörelseresultat om 1 760 miljoner kronor och en
rörelsemarginal om 4,3 procent samt 8 803 medelantal anställda. Under
delårsperioden januari till september 2016 uppgick Axfoods omsättning
till 32 239 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 1 501 miljoner
kronor, motsvararande en rörelsemarginal om 4,7 procent. Axfood är
noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson Aktiebolag
med 50,1 procent av aktierna och rösterna. För mer information, se
www.axfood.se

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare som inte är bosatta
eller har sitt säte i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet
måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig
lagstiftning.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i eller till Amerikas Förenta
Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika eller till något annat land där detta skulle förutsätta att
några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle
strida mot lagar eller regler i det landet ("Begränsade
Jurisdiktioner"). Axfood kommer inte att tillåta eller godkänna någon
sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett
resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa
restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon
Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som
används vid nationell eller internationell handel eller vid någon
nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post,
telex, telefon och Internet) i någon Begränsad Jurisdiktion, och
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion.
Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i
eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka
i stor utsträckning ligger utom Axfoods och Matses kontroll. Axfood
har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att
uppdatera eller revidera sådan framtidsinriktad information på grund
av ändrade förväntningar eller händelser, förhållanden eller
omständigheter, förutom i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axfood/r/axfood-fullfoljer-erbjudandet-till-ak...
http://mb.cision.com/Main/1306/2173047/618686.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.