Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

Axfood: Kallelse till årsstämma 2020 i Axfood Aktiebolag

Välkommen till årsstämma i Axfood Aktiebolag (publ), org. nr
556542-0824, onsdagen den 18 mars 2020 kl. 17.00 på Oscarsteatern
(Kungsgatan 63) i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl.
16.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 12 mars 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 12 mars 2020.
Anmälan kan göras skriftligen till Axfood Aktiebolag, "Årsstämman",
c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon
08-402 90 51 på vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. Aktieägare som
är fysisk person har även möjlighet att anmäla sig på Axfoods
hemsida, www.axfood.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella
biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i
stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd torsdagen den 12
mars 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid
dessförinnan.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till
bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Axfoods hemsida,
www.axfood.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen och
revisionsberättelsen, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för 2019 samt revisorsyttrande om
huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
har följts.

7. Verkställande direktörens presentation och frågor från
aktieägarna.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas av stämman.

12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

14. Val av revisor.
15. Beslut om instruktion för valberedningen.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om (a) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (b)
bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och
beslut om överlåtelse av egna aktier.

18. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag.
19. Beslut om ändring av bolagsordningen.
20. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 1 - Ordförande vid stämman

Axfoods valberedning inför årsstämman 2020 består av Caroline Berg
(valberedningens ordförande, Axel Johnson Aktiebolag), Joachim Spetz
(Swedbank Robur Fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Jan
Särlvik (Nordea Investment Funds). Därutöver är Axfoods
styrelseordförande Mia Brunell Livfors adjungerad till
valberedningen.

Valberedningen föreslår Mia Brunell Livfors till årsstämmans
ordförande.

Punkt 10 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att utdelning utgår
med 7,25 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två
utbetalningar om 3,75 kronor respektive 3,50 kronor. Som
avstämningsdagar för att få utdelning föreslås fredagen den 20 mars
2020 och fredagen den 18 september 2020. Med nämnda avstämningsdagar
blir beräknade dagar för utbetalning av utdelningen onsdagen den 25
mars respektive onsdagen den 23 september 2020. Sista dag för handel
med bolagets aktier inkluderande rätt till den första utbetalningen
av utdelningen är onsdagen den 18 mars 2020 och avseende den andra
utbetalningen onsdagen den 16 september 2020.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 1 517 415 662 kronor.
Detta belopp är beräknat på det totala antalet aktier i bolaget
minskat med bolagets innehav av egna aktier vid dagen för denna
kallelse. Innehavet kommer att förändras före den andra
avstämningsdagen, dels med anledning av tilldelning enligt LTIP 2017
dels till följd av förslaget om långsiktigt incitamentsprogram i
denna kallelse, om det antas. Styrelsen föreslår att resterande
vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11 - Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att

· antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan några suppleanter, samt att

· antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några
suppleanter.

Punkt 12 - Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

· 725 000 kronor (tidigare 690 000) till styrelsens ordförande, 555 000 kronor (tidigare 530 000) till styrelsens vice ordförande och 460 000 kronor (tidigare 435 000) till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Axfood,

· utöver styrelsearvodet, ytterligare 150 000 kronor till ordförande och ytterligare 75 000 kronor till övriga ledamöter i ett eventuellt revisionsutskott,

· ingen ersättning för arbete i styrelsens övriga utskott, samt

· revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

· omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Jesper Lien, Lars Olofsson och Christer Åberg,

· nyval av Christian Luiga som styrelseledamot, och

· omval av Mia Brunell Livfors som styrelsens ordförande.

Christian Luiga är född 1968. Han är tillförordnad vd och koncernchef
för Telia Company AB sedan september 2019. Han har mer än tio års
förflutet inom Teliakoncernen, senast som Executive Vice President,
ekonomi- och finansdirektör och dessförinnan som chef för Corporate
Control. Han har även innehaft tjänster som finans- och
ekonomidirektör på Teleca AB och Framfab AB samt som controller på
flera olika bolag. Christian Luiga är civilekonom.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Axfoods hemsida,
www.axfood.se.

Punkt 14 - Val av revisor

Valberedningen föreslår:

Omval av Deloitte AB som bolagets revisor för perioden från slutet av
årsstämman 2020 till slutet av årsstämman 2022. Revisionsbolaget har
meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén fortsatt kommer att
utses till huvudansvarig för revisionen, förutsatt att omval sker.
Förslaget är i enlighet med styrelsens rekommendation.

Punkt 15 - Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 antar följande instruktion
för Axfoods valberedning, att gälla till dess annan instruktion
antas.

· Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av
envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget
baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista
bankdagen i augusti månad året före årsstämman. Om någon av dessa
aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska
nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Dock behöver inte fler
än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att
valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av
aktieägare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas
om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband
med att bolaget offentliggör delårsrapporten för det tredje
kvartalet.

· Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning har utsetts. Om under mandatperioden aktieägare som
utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de fyra (eller i
förekommande fall högst sex) största aktieägarna, ska ledamot utsedd
av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare
som tillkommit bland de största aktieägarna ska då ha rätt att utse
en ledamot. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum
eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman
ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om
inte särskilda skäl föreligger. Om ledamot väljer att lämna
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som
utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan
skett.

· Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag
till a) årsstämmans ordförande, b) val av styrelseledamöter, c) val
av styrelseordförande, d) styrelsearvode och annan ersättning för
utskottsarbete, e) i förekommande fall, val av revisor och
revisorsarvode samt f) förändringar i instruktionen för
valberedningen, i förekommande fall. Valberedningens förslag till
årsstämman ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

· Valberedningen ska vid utförandet av sitt uppdrag i övrigt
fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning
ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen
tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i
valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov
ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa
konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 16 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 antar följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i Axfood, att som längst
gälla fram till årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören tillika
koncernchefen i Axfood samt medlemmar i koncernledningen, som
rapporterar direkt till koncernchefen. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom t.ex. arvode till
styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och
förändringar som görs i reda...

Författare Cision News