Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

aXichem AB: aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari - december 2019

aXichems utveckling under 2019 samt under fjärde kvartalet 2019

2019-01-01 - 2019-12-31

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 343 tkr (344 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -12 444 tkr (-9 666 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -12 561 tkr (-9 927 tkr).
Finansiellt netto, -117 tkr (-261 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2019 till 30 807 tkr (3
771 tkr).

Soliditeten uppgick till 97 % (76 %).
Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella
anläggningstillgångar har under året gjorts med 3 854 tkr (3 675
tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har
under året gjorts med -1 869 tkr (1 302 tkr).

Aktiedata

Årets resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,79
kr (-0,66 kr). Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till
4,22 kr (1,94 kr).

2019-10-01 - 2019-12-31

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 343 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 462 tkr (-2 658 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 462 tkr (-2 781 tkr) för
perioden.

Finansiellt netto, 0 tkr (-123 tkr).
Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella
anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 154 tkr (1 622
tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har
under perioden gjorts med 486 tkr (499 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om
-0,22 kr (-0,19 kr).

Viktiga händelser under 2019

Kvartal 1

· Den 15 januari 2019 offentliggjorde bolaget emissionsprospekt.

· Den 5 februari 2019 meddelade styrelsen att aXichems nyemission
med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats.

Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent, varför styrelsen
har beslutat att genomföra en övertilldelningsemission. Bolaget
tillförs därmed sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader. Genom
företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen kommer totalt 931
784 A-aktier att ges ut.

· Den 12 februari 2019 kommunicerades att aXichem förstärker
organisationen genom att anställa Erik Lager som Chief Tech-nical
Officer.

· Den 25 februari kommunicerades att aXichem har tecknat ett letter
of intent med kanadensiska Iovate i syfte att ingå ett samarbetsavtal
avseende forskning, utveckling och kommersialisering av en produkt
för viktminskning med aXivite som ingrediens. Det kommande avtalet
avser även att upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den
gemensamma produkten på USA-marknaden.

Kvartal 2

· Den 29 april kallar bolaget till årsstämma.

· Den 16 maj meddelade aXichem att bolaget mottagit besked från EFSA
(European Food Safety Authority) att bolagets ansökan om godkännande
enligt NovelFood, för produkten aXiphen, har gått vidare in i sista
fasen. Sista fasen innan godkännande kallas "Adoption" innebär att
EFSAs utlåtande avseende produkten skickas ut till samtliga
medlemsländer för hantering och acceptans, varefter ett europeiskt
godkännande kan utfärdas.

· Den 28 maj håller aXichem årsstämma. Årsstämmokommunikén finns
publicerad på hemsidan www.axichem.com.

· Den 28 juni meddelas att en av aXichems huvudägare, Manakin Ltd,
som bland annat ägs av Torsten Helsing, VD i

aXichem, har sålt 35 000 aktier i aXichem, till en kurs av 72 kronor
per aktie, i en transaktion utanför börsen. Försäljningen sker till
en befintlig, långsiktig ägare i aXichem. De sålda aktierna motsvarar
1,8 % av Manakins innehav i aXichem. Efter genomförd försäljningen
uppgår Manakins aktieinnehav i aXichem till 1 880 391 aktier.

Kvartal 3

· Den 1 juli meddelade bolaget att en ny studie, som genomförts hos
forskningsföretaget GPH Biotech i USA, tyder på att aXichems
egenutvecklade naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i
tarmen av det inflammationshämmande ämnet curcumin såväl som av
naturlig capsaicin.

· Den 26 augusti kommunicerades att bolaget fått ytterligera ett
europeiskt patent godkänt avseende bolagets naturanaloga capsaicin,
aXiphen, som salmonellahämmare för fjäderfän. Patentet ger ett
heltäckande skydd för användning av aXiphen, och andra syntetiska
analoger, som ingrediens i fjäderfäfoder, bland annat för att
förebygga salmonella hos olika slags fåglar. Patentskyddet gäller
till november 2035 och omfattar aXiphen som ingrediens i foder till
exempelvis kycklingar, höns, kalkoner, ankor och gäller såväl tama
fjäderfän, uppfödda i kommersiella anläggningar, som vilda fåglar.

· Den 30 september mottog bolaget besked från EFSA (European Food
Safety Authority) att aXichems patenterade, naturanaloga syntetiska
capsaicin, aXiphen®, erhållit godkännande enligt Novel Food. En
viktig milstolpe för bolaget. Godkännandet gäller från den dag det
blir publicerat i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Kvartal 4

· Den 28 oktober meddelade bolaget att man, som ett led i samarbetet
med kanadensiska bolaget Iovate Health Sciences International Inc,
genomfört första delen i en klinisk studie med produkten aXivite som
ingrediens i kosttillskott för viktminskning. Studien syftar till att
fastställa hur aXivite omsätts i koppen och vilken dos som ska
användas för att inom säkerhetskraven uppnå avsedd effekt. Studien
visar att man med aXivite uppnår nödvändig koncentration i blodet hos
människor med en åttondels dos jämfört med naturlig capsaicin.

· Den 29 november publicerades godkännandet för aXiphen® enligt
Novel Food i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

· Den 3 december meddelades att aXichem bildat ett helägt
dotterbolag i Norge, aXichem AS. Skälet till bolagsbildningen är att
aXichem under en längre tid anlitat externa resurser i framför allt
Bergen i Norge, avseende framför allt regulatoriska frågor och
patentärenden, men även gällande expertkunnande i inom vetenskapliga
områden som nu kommer att knytas till bolaget.

· Den 5 december kommunicerades att aXichem har tecknat ett avtal
med danska Chr. Olesen Synthesis, del av Chr. Olesen Group, avseende
tillverkning av råvaran fenylcapsaicin som är den aktiva komponenten
i aXichems produkter aXiphen, aXiphen Feed, aXivite och aXiphen Bio.

· Den 16 december kommunicerades att bolaget, genom
samarbetspartnern Erbo Spraytec, producerat den första industriella
volymen av produkten aXiphen och har säkerställt att processen
fungerar och att den produkt som levereras når upp till
kvalitetskraven.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Den 27 januari 2020 har levererat sju ton av produkten aXiphen
till bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder
verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet
på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner
SEK.

· Den 24 februari kommunicerade bolaget att man tillsammans med
schweiziska samarbetspartnern Erbo Spraytec har producerat den första
större volymen av aXichems produkt aXivite. Produkten bygger på
aXichems naturanaloga fenylcapsaisin och är avsedd att ingå som
ingrediens i kosttillskott för användning till exempel för
viktminskning eller förbättrad tarmhälsa.

· Den 25 februari meddelades att bolaget har tecknat ett avtal
avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets
produkt aXivite, med holländska Lithos Ingredients. Lithos ingår i
M.A.F. Group, och distribuerar en mängd olika råmaterial till
tillverkande företag över hela världen.

VD har ordet

Att se tillbaka på aXichems verksamhetsår 2019 känns mycket
tillfredsställande. Jag ser att vi under året har passerat ett antal
viktiga milstolpar, där godkännandet enligt Novel Food, som ger oss
möjlighet att starta försäljningen inom EU, är den enskilt
viktigaste. Men inte långt därefter kommer det faktum att vi har
säkerställt produktionskapacitet genom danska CHR. Olesen Group, för
råvaran till aXiphen, och schweiziska Erbo Spraytec, för den
leveransklara mixen. Förutsättningarna för att kunna genomföra detta,
och allt annat arbete under året, skapades genom emission som aXichem
genomförde under januari-februari 2019 och som tillförde bolaget
drygt 55 MSEK. En stark kassa, är som säkert alla inser, en nödvändig
plattform för att effektivt gå vidare i våra samarbeten, såväl
kommersiella som industriella.

Vi har under året som gått också arbetet vidare med GRAS feed, det
regelverk som vi måste uppfylla för att få lov att sälja aXiphen som
ingrediens i djurfoder på USA-marknaden. För att få en bredare
klassificering för aXiphen genomför vi just nu en studie för att
bevisa tolererbarhet och effekt av vår substans. När resultaten är
sammanställda, med den positiva utgång som vi har rimlig anledning
att förväntar oss, går dessa vidare till den grupp som ger slutligt
godkännande. Det är en något mindre byråkratisk process än till
exempel FDA- eller EU-godkännande och vår bedömning om att ha ett
godkännande på plats en bit in i 2020 kvarstår.

Om vi stannar kvar inom området studier, men återgår till vad vi
genomfört under 2019, så kunde vi i juli berätta om ett spännande
resultat i en studie gjord hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA.
I linje med den patentansökan som vi lämnade in 2017 avseende aXiphen
som bio-enhancer, det vill säga förstärkare av ett ämnes förmåga att
tas upp i kroppen hos människa eller djur, gjorde vi förra året en
studie där Caco-2-celler exponerades för olika doser och
kombinationer av ämnena fenylcapsaicin, capsaicin samt curcumin.
Resultaten från denna studie tyder på att vår naturanaloga
fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i tarmen bland annat av det
inflammationshämmande ämnet curcumin. Redan vid relativt låga doser
ökar fenylcapsaicin upptaget av curcumin och naturligt capsaicin,
vilket stärker de antaganden vi har sedan tidigare om aXiphen som en
så kallad bio-enhancer.

I oktober kunde vi berätta om aXichems första kliniska studie, den som
görs inom ramen för vårt samarbete med Iovate Health Sciences
International Inc, ett samarbete som har som mål att ta fram en
gemensam kosttillskottsprodukt för viktminskning. Den här första
delen av studien är avsedd att ge besked om hur stor dos aXivite som
behövs för att uppnå önskad koncentration i blodet hos människor.
Resul...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.