Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

aXichem AB: aXichem AB (publ), Delårsrapport januari - september 2019

aXichems utveckling 2019-01-01 - 2019-09-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (344 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -8 982 tkr (-7 008 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -9 099 tkr (-7 146 tkr).
Finansiellt netto, -117 tkr (-138 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2019 till 35 664 tkr
(2 610 tkr).

Soliditeten uppgick till 98 % (87 %).
Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har
hittills i år gjorts med 2 668 tkr (2 053 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har
hittills i år gjorts med 1 383 tkr (803 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 september 2019 motsvarar efter skatt ett resultat
per aktie om -0,58 kr (-0,48 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 4,44 kr (2,13
kr).

aXichems utveckling 2019-07-01 -- 2019-09-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (233 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 019 tkr (-2 431 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 019 tkr (-2 473 tkr) för
perioden.

Finansiellt netto 0 tkr (-42 tkr).
Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar
har under perioden gjorts med 801 tkr (605 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har
under perioden gjorts med 475 tkr (409 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om
-0,19 kr (-0,16 kr).

Viktiga händelser under perioden

· Den 1 juli kunde bolaget berätta om en ny studie som genomförts
hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA som tyder på att aXichems
egenutvecklade naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i
tarmen av det inflammationshämmande ämnet curcumin såväl som av
naturlig capsaicin.

· Den 26 augusti meddelades att bolaget erhållit ett nytt patent för
bredare användning av aXiphen, och andra syntetiska analoger, som
ingrediens i fjäderfäfoder, bland annat för att förebygga salmonella
hos olika slags fåglar. Patentet ger ett mer heltäckande skydd och
gäller till november 2035.

· Den 30 september mottog aXichem besked från EFSA (European Food
Safety Authority) att bolagets patenterade, naturanaloga syntetiska
capsaicin, aXiphen®, erhållit godkännande enligt Novel Food.
Godkännandet gäller från den dag det blir publicerat i Europeiska
unionens officiella tidning (EUT).

Övriga händelser under perioden

· Den 29 augusti publicerade RedEye en uppdaterad analys av aXichem
med anledning av bolagets rapport för andra kvartalet. Analysen är
tillgänglig på RedEyes hemsida www.redeye.se.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Den 28 oktober meddelades att bolaget som ett led i samarbetet med
kanadensiska bolaget Iovate, genomfört första delen i en klinisk
studie med aXivite som ingrediens i kosttillskott för viktminskning.
Studien visar att man med aXivite uppnår önskad koncentration i
blodet hos människor med en åttondels dos jämfört med naturlig
capsaicin. Detta betyder att säkerhetsnivåerna avsevärt förbättras
samtidigt som effektiviteten ökar, vilket är positivt för såväl
tillverkare som konsumenter.

VD har ordet

Tredje kvartalet 2019 kommer att ha en speciell plats i aXichems
historia. I slutet av september nåddes en avgörande milstolpe där vi
erhöll (äntligen) europeiskt Novel Food-godkännande för vår produkt
aXiphen. Godkännandet gäller från den dag det blir publicerat i
Europeiska unionens officiella tidning (EUT), vilket vi räknar med
ska ske i närtid. I och med detta kan vi flytta fram våra positioner
i de samtal vi haft med olika kosttillskotts- och foderproducenter
och påbörja försäljning av aXiphen som ingrediens på den europeiska
marknaden.

Nu kan vi alltså bocka av Novel Food i Europa och på den regulatoriska
sidan lägga över fokus på "GRAS feed", det regelverk som vi måste
uppfylla för att få lov att sälja aXiphen som ingrediens i djurfoder
på USA-marknaden. Under kvartalet har det inte skett något som fått
oss att ändra uppfattningen om att arbeta för en bredare
klassificering för aXiphen. Vi kommer att genomföra en mindre studie
för att bevisa tolererbarhet och effekt av vår substans. Studien kan
genomföras relativt snabbt och vi bedömer därför att vi i stort sett
ligger kvar på samma tidsplan som tidigare, det vill säga att ha ett
godkännande på plats en bit in i 2020.

Redan sedan starten av aXichem har vi satsat mycket på att genom
studier vetenskapligt dokumentera och bevisa säkerhet och effekt av
fenylcapsaicin. Det finns många skäl till varför vi tycker att detta
är viktigt. Dels handlar det naturligtvis om att regulatoriska
myndigheter kräver detta. Djur och människor ska inte riskera hälsan
när de använder produkter som har marknadsgodkännande. Dels handlar
det om att ha försäljningsargument som inte går att slå hål på, utan
som kan bevisas genom insamlade och analyserade data. Ett tredje skäl
är att studier ger oss ny kunskap om vår produkt, kunskap som vi på
olika sätt kan använda för att vidareutveckla aXiphen, introducera
produkter för nya användningsområden och utveckla vår affär.

I juli, samt efter periodens slut, i oktober, har vi kunnat presentera
resultat respektive delresultat från två studier. Den första studien
gjordes hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA. Resultaten från
denna studie tyder på att vår naturanaloga fenylcapsaicin kan
förbättra upptaget i tarmen av det inflammationshämmande ämnet
curcumin och även av naturlig capsaicin. Studien har gjorts i en så
kallad Caco-2-modell, där ett mono-lager av Caco-2-celler har
exponerats för olika doser och kombinationer av ämnena
fenylcapsaicin, capsaicin samt curcumin. Resultaten i den här studien
är statistiskt signifikanta och visar att också vid relativt låga
doseringar ökar fenylcapsaicin upptaget av curcumin och naturligt
capsaicin, vilket stärker de antaganden vi har sedan tidigare om
aXiphen som en så kallad bio-enhancer.

Efter periodens slut, i oktober, kunde vi berätta om delresultat från
ännu en studie. Det är en klinisk studie som görs inom ramen för vårt
samarbete med kanadensiska bolaget Iovate Health Sciences
International Inc, ett samarbete som har som mål att ta fram en
gemensam kosttillskottsprodukt för viktminskning. Studien syftar till
att fastställa hur aXivite omsätts i kroppen och vilken dos som ska
användas för att inom säkerhetskraven uppnå avsedd effekt. Studien
visar att man med aXivite uppnår önskad koncentration i blodet hos
människor med en åttondels dos jämfört med naturlig capsaicin. Den
låga dosen innebär förbättrade säkerhetsnivåer och ökad effektivitet,
vilket är positivt för såväl tillverkare som konsumenter. Studien
löper nu vidare och vi räknar med att kunna genomföra arbetet
tidigare än vad som angavs i det pressmeddelande som publicerades den
28 oktober 2019, och kan använda resultaten i vårt marknadsföring
under 2020.

Vi fortsätter att jobba med våra partners i Mexiko och i Thailand, där
vi också har tester på gång, respektive tester i planerande.
Samarbetet i Mexiko har haft en trög start och testerna har inte
gjorts enligt det protokoll vi satt upp. Vi har därför gått tillbaka
för att hitta ett gemensamt arbetssätt för att uppnå avsedd kvalitet
i projektet. Projektet drivs genom vår lokala samarbetspartner och
tar i dagsläget därför inga resurser från aXichem.

Samarbetet med foderproducenten i Thailand har, som jag nämnde i förra
kvartalsrapporten, påverkats av att inte tullhanteringen fungerat som
förväntat. I samförstånd med vår partner i Thailand har vi därför
beslutat att ansöka om godkännande för aXiphen i Thailand och få
produkten formellt registrerad på denna marknad. Det innebär att vi
får flytta fram testerna i tiden något, men precis som i Mexiko är
det långsiktiga samarbetet i det här fallet det viktigaste för oss.

Vi har under året arbetat intensivt med att sätta upp en fungerande
process för att kunna hantera order, produktion och leverans av
större volymer av råvaran aXiphen. Det är av största vikt att vi
tillsammans med våra leverantörer etablerar en stabil plattform inför
en kommande uppskalering. Trots komplexiteten i arbetet har vi kommit
långt och bedömer att vi kommer att kunna hålla någorlunda jämna steg
med försäljningsutvecklingen.

aXichems spännande marina projekt tillsammans med Brynsløkken i
Sydamerika har tagit ytterligare ett steg. Fiskekassarna är nu
preparerade med en mix innehållande aXiphen och allt tyder på att
mixen har vad som krävs för att kunna ge effekt på hungriga sjölejon
även då fiskeredskapen varit i vatten en tid. I det här fallet så är
utmaningarna två - dels att hitta en mix som uppfyller de krav som
miljön ställe, dels att det ska ha avsedd effekt på ovälkomna gäster.
Testplatsen är en videobevakad fiskodling och vi hoppas att så
småningom kunna dela med oss av filmresultatet.

Vi fortsätter att bygga värde i bolaget genom att utöka
patentportföljen med ännu ett godkänt europeiskt patent. Patentet
gäller aXichem skydd för fenylcapsaicin (aXiphen) som
salmonellahämmare för fjäderfän. Patentskyddet är mycket brett och
omfattar all användning av aXiphen som ingrediens i foder till
exempelvis kycklingar, höns, kalkoner, ankor och gäller såväl tama
fjäderfän, uppfödda i kommersiella anläggningar, som vilda fåglar.
Detta ökar skyddet i olika kommersiella applikationer inom ett område
där vi redan börjat etablera oss. Med andra ord - ett starkt patent
som ger oss skydd fram till 2035.

Sammantaget ser jag att vi på ett bra sätt lyckas anpassa
utvecklingstakten i företagets olika verksamhetsdelar till de
kommersiella möjligheter vi har och med de resurser vi har i bolaget.
Vi styr aXichem vidare mot nästa kvartal och många fler framöver.

Torsten Helsing
VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog
substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt
och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd
har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så
som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom i marin
påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda
f...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.