Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

aXichem AB: AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars
Revisionsbyrå AB:s kontor, Bantorget 2, 220 02 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 12.00 fredagen den 16 maj 2014, under adress aXichem AB (publ), c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge med angivande av "årsstämma", per telefon +46 46 780 0673, via e-post till post@axichem.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 16 maj 2014.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.axichem.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 6 440 636 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 6 440
636.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

11. Val av revisor
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

15. Ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Lars Thunberg väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat tillsammans med överkursfonden
och balanserade förluster överförs i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet av bolagsstämman valda
styrelseledamöter ska vara sex (6) med en (1) styrelsesuppleant.
Antalet revisorer föreslås vara en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår styrelseledamöterna arvoderas med ett prisbasbelopp
samt att styrelsens ordförande arvoderas med två prisbasbelopp.
Revisorn förslås arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

Ägare som kontrollerar 33 % av rösterna föreslår omval av
styrelseledamöterna Lars Thunberg, Mats Lundberg, Peter Ragnarsson,
Torsten Helsing samt Göran Högstedt. Vidare föreslås nyval av Gunilla
Savring. Som suppleant föreslås omval av Hans Högstedt.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars Thunberg.

Gunilla Savring innehar för närvarande följande uppdrag:

- Styrelseordförande i Portendo AB

- Medgrundare, styrelsemedlem och VP operations & strategic marketing i TerraNet AB

- Styrelseledamot i Cryptzone AB

Punkt 11 - Val av revisor

Styrelsen föreslår omval av revisorn Mats-Åke Andersson intill slutet
av årsstämman 2015.

Punkt 12 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Peter Ragnarsson som
representant för LMK Venture samt Torsten Helsing som representant
för Manakin LTD väljs som ledamöter i valberedningen.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om ersättning till ledande befattningshavare på
marknadsmässiga grunder.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission
av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Aktiekapitalet
skall kunna ökas med högst 700 000 kronor fördelat på maximalt 3 500
000 nya aktier.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på
marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall
äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om
emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med
villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier,
och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser,
samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa
kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden
AB.

Punkt 15 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att punkten 8 i bolagsordningen ändras så att den
efter ändringen lyder:

"Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i stämman skall
aktieägare anmäla sig hos bolagets styrelse före kl. tolv senast den
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman,
skall anges i kallelsen till stämman."

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 14 och 15 ovan förutsätter för sin giltighet
biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Ägare som
kontrollerar 45 % av rösterna i Bolaget har förklarat att de kommer
att rösta för samtliga förslag ovan.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som
vill skicka in frågor i förväg kan göra det till aXichem AB (publ),
c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om
tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, fullständiga förslag till beslut samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015
Bergen, Norge samt på Mazars Revisionsbyrå AB:s kontor, Bantorget 2,
220 02 Lund senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 30 april
2014. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som
begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att
finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i april 2014

aXichem AB (publ)

Styrelsen

VD Torsten Helsing
Telefon: 046 780 06 73

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande
färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda
farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ OMX First
North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer
information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Vestre Torggaten 1 · 5015 Bergen · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-ab--publ--kallar-till-ars...
http://mb.cision.com/Main/8586/9572818/235951.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.