Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

aXichem AB: Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 höll årsstämma
torsdagen den 22 maj i Lund. Utöver formella punkter beslutade
årsstämman följande i enlighet med styrelsens förslag:

att fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

att bevilja ansvarsfrihet gentemot för styrelseledamöter och verkställande direktören

att styrelseledamöterna arvoderas med ett prisbasbelopp samt att styrelsens ordförande arvoderas med två prisbasbelopp. Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

att till styrelseledamöter välja Lars Thunberg, Mats Lundberg, Peter Ragnarsson, Torsten Helsing, Göran Högstedt samt Gunilla Savring, vilket innebär omval av samtliga utom Gunilla Savring som är nyval. Till suppleant omvaldes Hans Högstedt. Till styrelsens ordförande valdes Lars Thunberg.

Kort presentation av Gunilla Savring:

- Styrelseordförande i Portendo AB

- Medgrundare, styrelsemedlem och VP operations & strategic marketing i TerraNet AB

- Styrelseledamot i Cryptzone AB

att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, Peter Ragnarsson samt Torsten Helsing

att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Aktiekapitalet kan ökas med högst 700 000 kronor fördelat på maximalt 3 500 000 nya aktier.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på
marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger rätt att bestämma villkoren i
övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall
äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna. Skälet till att styrelsen kan fatta beslut om
emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med
villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier,
och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser,
samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa
kapital till Bolaget.

att ändra i bolagsordningen så att kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Lund 22 maj 2014

aXichem AB (publ)

Styrelsen

VD Torsten Helsing
Telefon: 046 780 06 73

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande
färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda
farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ OMX First
North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer
information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Vestre Torggaten 1 · 5015 Bergen · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-axich...
http://mb.cision.com/Main/8586/9590282/248345.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.