Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

AXIS COMMUNICATIONS: Axis AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 13
april 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Edison Park, Emdalavägen
14, Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att Axis majoritetsaktieägare
Canon Inc. har informerat bolagets styrelse om att Canon Inc. vid
årsstämman 2016 kommer att rösta för att någon utdelning till
aktieägarna inte skall ske. Mot bakgrund av denna information har
Axis styrelse och verkställande direktör beslutat att inte föreslå
någon utdelning vid årsstämman 2016 samt att de till årsstämmans
förfogande stående vinstmedlen skall balanseras i ny räkning.

Kallelsen återfinns på Axis hemsida, www.axis.com, samt biläggs detta
pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens
Industri den 16 mars 2016 och kallelsen i sin helhet kommer att
återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2016.

Kallelse till årsstämma

AXIS AKTIEBOLAG (publ)

Axis AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 13 april 2016 kl. 17.00 i
bolagets lokaler på Emdalavägen 14 i Lund.

Rätt att delta

Rätt att delta på årsstämman har den som

· dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 7 april 2016,

· dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta senast torsdagen
den 7 april 2016.

Registrering i aktieboken

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
torsdagen den 7 april 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmälan

Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
antal företrädda aktier. I samband med anmälan ska anges det antal
biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid
årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna, jämte -
för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat
registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares
behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt
måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på bolagets hemsida, www.axis.com.

Anmälan ska ske skriftligen till Axis AB (publ), att: Adrienne
Jacobsen, Emdalavägen 14, 223 69 Lund eller per telefon 046-272 18
00.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
12. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av
lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra
personer i bolagets ledning.

13. Stämman avslutas.
Antalet aktier och röster

I bolaget finns 69 461 250 aktier och röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Axis majoritetsaktieägare Canon Inc., som per dagen för denna kallelse
innehar motsvarande 84,83 procent av antalet aktier och röster i
bolaget, har informerat bolagets styrelse om att Canon Inc. vid
årsstämman 2016 kommer att rösta för att någon utdelning till
aktieägarna inte ska ske. Mot bakgrund av denna information har Axis
styrelse och verkställande direktör beslutat att inte föreslå någon
utdelning vid årsstämman 2016 samt att de till årsstämmans förfogande
stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Förslag avseende punkterna 2 och 9-11

Styrelsen har underrättats om att Canon Inc. föreslår följande:

· att adjungerade professorn Svante Johansson väljs till ordförande
för stämman,

· att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter,

· att Bert Nordberg, Biörn Riese, Håkan Kirstein, Martin Gren och
Toshizo Tanaka omväljs till styrelseledamöter,

· att Biörn Riese omväljs till styrelsens ordförande,
· att Ernst & Young Aktiebolag väljs som revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma (auktoriserade revisorn Johan Thuresson
avses vara huvudansvarig revisor),

· att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 2 000
000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande och
400 000 kr till övriga ledamöter, med undantag för Toshizo Tanaka som
inte ska erhålla någon ersättning, samt

· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning (punkt 12)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till den verkställande direktören och de andra
personerna i bolagets ledning. Riktlinjerna ska gälla för
anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer,
liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter
stämmans beslut. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de
principer som hittills har tillämpats. För information rörande
ersättningsvillkoren för 2015 hänvisas till not 18, Personal, i
årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

Ersättning till den verkställande direktören och de andra personerna i
bolagets ledning (dvs. de nio personer som tillsammans med
verkställande direktören utgör koncernledningen) får utgöras av
grundlön, rörlig ersättning och pension. Ersättningen till nio
personer i koncernledningen inkluderar för närvarande även en s.k.
"stay on board"-ersättning, som överenskommits och införts i enlighet
med de riktlinjer för ersättning som antogs av årsstämman 2015.
Övriga förmåner och övrig ersättning ska erhållas på motsvarande
grunder som för övriga anställda. Personer som är bosatta utanför
Sverige får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är
konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit
bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning,
företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för
ledningspersoner bosatta i Sverige.

Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för de ledande
befattningshavarna ska vara att erbjuda kompensation som främjar att
bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för bolaget.
Grundlönen ska fastställas med utgångspunkt från att den ska vara
konkurrenskraftig. Den absoluta nivån ska vara beroende av den
aktuella befattningen samt den enskildes prestation.

Rörlig ersättning (bonus) till den verkställande direktören och de
andra ledande befattningshavarna ska baseras på finansiella mål för
koncernen och ska beräknas som en funktion av försäljningstillväxt
och vinstmarginal för det aktuella året. För verkställande direktören
ska bonusbeloppet vara maximerat till 240 procent av årslönen och för
de andra ledande befattningshavarna ska det enskilt högsta
bonusbeloppet vara maximerat till 80 procent av årslönen.

Pensionsåldern för verkställande direktören ska vara 65 år. Premie för
pensionsförsäkring ska uppgå till 35 procent av den pensionsgrundande
lönen upp till 28,5 basbelopp. För lön överstigande 28,5 basbelopp
ska en premie om 25 procent utgå. För andra ledande befattningshavare
ska ITP-avtalet tillämpas, med en pensionsålder på 65 år.

I händelse av uppsägning av verkställande direktören ska sex månaders
ömsesidig uppsägningstid gälla. Vid uppsägning av verkställande
direktören från bolagets sida får ett avgångsvederlag motsvarande upp
till tolv kontanta månadslöner utgå efter uppsägningstidens utgång.
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska inget
avgångsvederlag utgå. Mellan bolaget och de andra ledande
befattningshavarna ska en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex
månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida ska ett
avgångsvederlag motsvarande upp till tolv kontanta månadslöner kunna
utgå. Vid uppsägning från en ledande befattningshavares sida ska
inget avgångsvederlag utgå.

Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen om
det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. Före årsstämman 2015
genomfördes två avvikelser från de riktlinjer som antogs på
årsstämman 2014, varigenom i) avgångsvederlag för medlemmarna i
bolagets ledning undantaget verkställande direktören justerades till
att uppgå till motsvarande tolv månadslöner och ii) en s.k. "stay on
board"-bonus motsvarande tre månadslöner, villkorad av fortsatt
anställning i bolaget den 30 juni 2015, infördes för de dåvarande
medlemmarna i ledningsgruppen. Justeringen av avgångsvederlagen
företogs i syfte att uppnå en marknadsmässig ersättning till
ledningsgruppen. Detta bedömdes särskilt nödvändigt till följd av det
då pågående offentliga uppköpserbjudande på bolaget som lämnats av
Canon, vilket även motiverade införandet av en "stay on board"-bonus,
varigenom särskilda skäl förelåg för avvikelserna. Avvikelsen
gällande avgångsvederlag är i enlighet med de riktlinjer som
årsstämman sedermera beslutade om den 15 juni 2015.

Handlingar inför årsstämman m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos
bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida,
www.axis.com, senast tre veckor före årsstämman och skickas till de
aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

______________________________

Lund i mars 2016

Styrelsen i Axis AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis
Communications

Tel: 046 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com
Axis är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 14 mars 2016, kl. 08:30.

Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en
smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo
driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera
innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som
adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk.
Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap
och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 2 100 engagerade anställda i över 50 länder runt om i
världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 80 000
partner. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är
noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på
www.axis.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axis-communications/r/axis-ab--kallelse-till-a...
http://mb.cision.com/Main/968/9933561/488132.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.