Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

AXIS COMMUNICATIONS: Axis AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Axis AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 28
april 2014 kl. 17.00 på Scandic Star Hotell, Glimmervägen 5, Lund.
Inregistrering till stämman

börjar kl. 16.00.
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2013 om 5,50 kr
per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 3,00 kr
extrautdelning.

Kallelsen återfinns på Axis hemsida, www.axis.com, samt biläggs detta
pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens
Industri den 25 mars 2014 och kallelsen i sin helhet kommer att
återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2014.

Kallelse till årsstämma

AXIS AKTIEBOLAG (publ)

Axis AB (publ) håller årsstämma måndagen den 28 april 2014 kl. 17.00
på Scandic Star Hotell, Glimmervägen 5, Lund.

Rätt att delta
Rätt att delta på årsstämman har den som

· dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 22 april 2014,

· dels till bolaget har anmält sin avsikt att delta senast tisdagen
den 22 april 2014.

Registrering i aktieboken
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
tisdagen den 22 april 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Anmälan
Vid anmälan om deltagande i årsstämman bör aktieägare uppge namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
antal företrädda aktier. I samband med anmälan skall anges det antal
biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid
årsstämman. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte
- för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat
registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares
behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt
måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär
på bolagets hemsida www.axis.com.

Anmälan skall ske skriftligen till Axis AB (publ), att: Adrienne
Jacobsen, Emdalavägen 14, 223 69 Lund, per telefon 046-272 18 00
eller via bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Anförande av VD.
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av
lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra
personer i bolagets ledning.

14. Beslut om styrelsens förslag till kriterier avseende utseende av
ledamöter i valberedningen m.m.

15. Stämman avslutas.
Antalet aktier och röster
I bolaget finns 69 461 250 aktier och röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag avseende val av ordförande på stämman (punkt 2)
Valberedningen, som består av Christer Brandberg, Therese Karlsson och
Martin Gren, representerande mer än 39 % av det totala röstetalet i
bolaget, föreslår att Roland Vejdemo väljs till ordförande på
stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 9b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2013 om 5,50 kr
per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 3,00 kr
extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 2 maj
2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den
7 maj 2014. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande
rätt till utdelning är den 28 april 2014.

Förslag avseende val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12)
Valberedningen föreslår:

· att sex ordinarie styrelseledamöter väljs utan några
styrelsesuppleanter,

· att omval sker av styrelseledamöterna Gustaf Brandberg, Charlotta
Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,

· att omval sker av Roland Vejdemo som ordförande i styrelsen,
· att arvode till styrelsen oförändrat utgår med sammanlagt 1 000
000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande samt
250 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Arvode skall ej utgå
till i bolaget anställd ledamot eller till ledamot som företräder
större aktieägare.

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade
revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig, valdes till revisor vid
2011 års årsstämma, för en tid om fyra år.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis
skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning (punkt 13)

Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer
i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2013 i allt väsentligt
skall fortsätta att tillämpas, dock att en modifikation föreslås
såvitt avser personer bosatta utomlands för att ge styrelsen
möjlighet att göra anpassningar till lokala förhållanden.

Förslag till kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning
m.m. (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer nu gällande kriterier
avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. att gälla även
inför årsstämman 2015, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall
utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före
årsstämman skall, per den 30 september året före årsstämman eller
senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att
vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en
av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största
aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall
den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om
den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i
fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en
ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är
slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny
ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny
ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot
eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna
därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

Valberedningen skall fullgöra vad som åligger valberedningen enligt
bolagsstyrningskoden.

Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara
för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens
uppdrag.

Handlingar inför årsstämman m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos
bolaget på adress Emdalavägen 14 i Lund och på bolagets hemsida,
www.axis.com, senast tre veckor före årsstämman och skickas till de
aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

_________________________________

Lund i mars 2014
Styrelsen i Axis AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations, Axis Communications
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: Ir@axis.com

Axis är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014, kl. 08:30.

Om Axis
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en
smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo
driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera
innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som
adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk.
Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap
och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i
världen och arbetar med ett nätverk av fler än 60 000 partner i 179
länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat
på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på
www.axis.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axis-communications/r/axis-ab--kallelse-till-a...
http://mb.cision.com/Main/968/9556296/223845.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.