Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

AXIS COMMUNICATIONS: Axis AB: Stämmokommuniké från årsstämma

Axis AB (publ) har den 28 april 2014 hållit årsstämma. I samtliga
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens
respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de
viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om en utdelning för
verksamhetsåret 2013 om

5,50 kr per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 3,00 kr
extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 2 maj
2014. Utdelning beräknas därmed kunna utsändas genom Euroclear Sweden
AB:s försorg den 7 maj 2014.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat-
och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och
balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

· att välja sex ordinarie styrelseledamöter utan några
styrelsesuppleanter,

· att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Brandberg, Charlotta
Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,

· att omvälja Roland Vejdemo som ordförande i styrelsen, samt

· att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med sammanlagt 1
000 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande
samt 250 000 kr till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode
ej skall utgå till i bolaget anställd ledamot eller till ledamot som
företräder större aktieägare.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer
för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande
direktören och andra personer i bolagets ledning, vilka riktlinjer i
stort är desamma som varit gällande under närmast föregående år.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att gällande kriterier
avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. skall gälla även
inför årsstämman 2015, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall
utses enligt följande:

De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före
årsstämman skall, per den 30 september året före årsstämman eller
senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att
vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en
av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största
aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall
den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om
den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i
fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en
ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är
slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny
ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny
ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot
eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna
därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

För ytterligare information
Johan Lundin, Investor Relations Manager
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: IR@axis.com

Om Axis Communications
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en
smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo
driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera
innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som
adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk.
Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap
och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i
världen och arbetar med ett nätverk av fler än 65 000 partner i 179
länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat
på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på
www.axis.com (http://media.ne.cision.com/l/ybxgjajk/www.axis.com/).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axis-communications/r/axis-ab--stammokommunike...
http://mb.cision.com/Main/968/9576019/238206.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.