Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-11

Axonkids: Kallelse till Årsstämma i Axonkids AB ( publ)

Kallelse till Årsstämma i Axonkids AB ( publ)

Aktieägarna i Axonkids AB (publ) (" Bolaget"), 556791-1887, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl 10.00, Scandic
Mölndal, Barnhemsgatan 23, Mölndal. Inregistrering till stämman
påbörjas kl 09.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

- Dels vara införd i den av Axonkids AB förda aktieboken senast fredagen den 5 maj 2016

- Och senast fredagen den 5 maj 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till bolaget, Axonkids AB, Norra Ågatan 38, 43137 Mölndal, eller via e-post admin@axonkids.com . Anmälan kan även göras på telefon 0511-760 620.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas
i den av Axonkids AB förda aktieboken i god tid före torsdagen den 5
maj 2016.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10. Val av styrelse och revisorer
11. Ändring av bolagsordning
12. Införande av valberedning
13. Övriga ärenden
14. Stämman avslutas
Beslutsförslag

Punkt 9 - Fastställande av arvode för styrelse och revisorer

Huvudägare föreslår styrelsearvode om 240.000 kr till
styrelseordföranden och 120.000 kr till envar övrig stämmovald
ledamot som inte är anställd i koncernen. Styrelseledamot ska äga
rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättnings-
och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt
arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till anställda samt ledamöter och
suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

Punkt 10 - Val av styrelse och revisorer

Huvudägare i bolaget föreslår val av Thomas Bräutigam såsom
styrelseordförande och Peter Schön och Tony Qvist styrelseledamöter
samt omval av Daniel Johansson. Att så som revisor i bolaget föreslås
att revisionsbolaget KPMG AB, med huvudansvarig revisor Lars-Ola
Jäxvik.

Thomas Bräutigam, svensk medborgare, född 1967 och innehar en Master
of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Thomas Bräutigam har 16 års erfarenhet från olika företagsledande
befattningar. Verkställande direktör för Tretorn fram till 2002.
Koncernchef för European Nursery Group mellan 2002 till 2005.
European Nursery Group var det ledande nordiska företaget inom
barnvagnar, bilstolar och barnmöbler med varumärken som SIMO och
BRIO. Koncernchef för BRIO AB mellan 2005 och 2008. BRIO var ett
svenskt leksaksföretag. Fram till 2016 koncernchef för världens
största konstnärsmaterial företag, ColArt, med säte i London.

Peter Schön, svensk medborgare, född 1969 och innehar en
civilekonomexamen från Växjö Universitet. Sedan 2015 är Peter Schön
CFO för NetonNet Group AB. Peter Schöns tidigare erfarenheter
innefattar arbete inom börsnoterade ProfilGruppen bland annat som CFO
samt tidvis t.f. Vd mellan åren 2006-2015.

Mellan 2003 - 2006 var Peter Schön CFO för European Nursery Group
vilket var den ledande nordiska leverantören av barnvagnar, bilstolar
och barnmöbler.

Tony Qvist, svensk medborgare, född 1963, grundare till Axonkids. Har
de senaste 25 åren erfarenhet från aktörer inom branschen såsom Akta,
Britax samt Brio som försäljningschef.

Punkt 11. Ändring av bolagsordning
Ändring av bolagets säte till Mölndals kommun eller Göteborgs kommun.

Punkt 12. Införande av valberedning
Huvudägare föreslår att en valberedning skall upprättas och ska bestå
av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall före det tredje
kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna och i samråd
med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra
valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida
på aktietorget senast sex månader före årsstämman 2017. I händelse av
att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om
valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till
valberedningen för återstående mandatperiod. Valberedningens uppgift
är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till
årsstämma 2017 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till
stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.
Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall
procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens
förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan
offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

För ytterligare information kontakta VD Daniel Johansson,
daniel.johansson@axonkids.com, tel. 0704-566733

Mölndal 2016-04-11

Axonkids AB (publ)

Kort om Axonkids AB

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning
mot den europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i
bland annat Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den
skandinaviska filosofin att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt
som sprider sig i världen. Alla bilbarnstolar från Axonkids är
godkända enligt den europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axonkids/r/kallelse-till-arsstamma-i-axonkids-...
http://mb.cision.com/Main/11633/9953177/499346.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.