Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Axonkids: Kallelse till extra bolagsstämma i Axonkids AB (publ)

Aktieägarna i Axon Kids AB, org. nr 556791-1887, kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdag den 2 november 2016 kl. 10.00 att avhållas
i Scandic Hotel, Barnhemsgatan 23 i Mölndal.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 27
oktober 2016, dels senast måndag den 31 oktober 2016 anmäla sig till
Bolaget under adress:

Axon Kids AB, Norra Ågatan 38, 431 37 Mölndal eller per telefon
0511-760620.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare
som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 27 oktober 2016, då sådan omföring skall vara
verkställd.

Stämmoärenden
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande om att genomföra
nyemission.

8. Stämman avslutas.
Styrelsens förslag till beslut:
Punkt 7. Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen ett bemyndigande
till tiden för kommande årsstämma genomföra en eller flera
nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare, omfattande
maximalt 1 500 000 aktier till marknadsmässig kurs, med avdrag av
sedvanlig rabatt. Emissionerna skall om den inte tecknas fullt ut av
befintliga aktieägare kunna tecknas av såväl privata investerare,
företag och institutionella investerare. Likvid för aktierna skall
erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld.

Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 150 000 kronor. Aktier
utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med
räkenskapsåret som avslutas 2016-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget för
utveckling av nya produkter och ytterligare marknadsbearbetning.

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget
senast en vecka före bolagsstämman och kommer att skickas till de
ägare som begär det, se www.axonkids.com

Mölndal den 18 oktober 2016

Styrelsen i Axonkids AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axonkids/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11633/2103067/576249.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.